ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XVI/113/2016Drukuj informacjęAkt prawny: XVI/113/2016

Szczegóły informacji

XVI/113/2016

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XVI

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2016-04-28

Data podjęcia/podpisania: 2016-04-28

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Brójce, gmina Trzciel.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830, 1890) zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XLI/ 299 /2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Brójce, uchwala się, co następuje:
 

Treść:

Rozdział 1.
Ustalenia wstępne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem po stwierdzeniu, w uchwale Nr XIII/86/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 grudnia 2015 r., iż nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel uchwalonego uchwałą Nr XIV/126/00 z dnia 25 lutego 2000 r. (ze zm. uchwała Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XXX/241/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r., uchwała Nr IV/25/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r., uchwała Nr VIII/45/2015 z dnia 29 maja 2015 r.).
2. Plan obejmuje teren w Brójcach w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały (fragment działki leśnej nr 2223).
3. Teren ograniczony jest:
1) od północy  granicą drogi publicznej (droga krajowa Nr 92);
2) od wschodu, od zachodu i południa lasem.
4. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są załączniki:
1) rysunek planu w skali 1:500 z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel, stanowiący załącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcia w sprawie wniesionych uwag do projektu planu stanowiące załącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3.
5. Przedmiotem ustaleń planu jest teren zabudowy usługowej, komunikacji i lasu.
6. Na rysunku planu obowiązują następujące ustalenia:
1) granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania  i symbole literowe przeznaczenia terenu;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy;
4) wielkości wymiarowe.
7. Oznaczenia nie wymienione w § 1 ust. 6 mają charakter informacyjny.
§ 2. Ilekroć jest mowa o:
1) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
2) terenie - należy przez to rozumieć wydzielony liniami rozgraniczającymi obszar o  różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczony odpowiednim symbolem;
3) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie oddzielające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
4) zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć zróżnicowaną gatunkowo zieleń wysoką i niską o charakterze ozdobnym, pokrywającą ukształtowane powierzchnie,
5) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć odległość mierzoną od poziomu terenu do górnej powierzchni najwyżej położonego punktu dachu budynku, zgodnie z przepisami odrębnymi;
6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć iż elewacja budynku od strony drogi nie może przekroczyć tej linii zabudowy w kierunku linii rozgraniczającej drogę, z zastrzeżeniem iż dopuszcza się wysunięcie takich elementów jak balkony, wykusze, gzymsy, okapy, zadaszenia na odległość wynikającą z przepisów odrębnych;
7) usługach gastronomii - należy przez to rozumieć: restaurację, bar, grill, kawiarnię, cukiernię, koktajl-bar, winiarnię, pub, stołówkę, obiekt służący działalności kateringowej, obiekt do nich podobny oraz produkcję drobną taką jak lodziarnie, wyrób produktów cukierniczych i ciastkarskich;
8) handlu - należy przez to rozumieć obiekt o powierzchni ogólnej nie większej niż 50 m2 wbudowanej lub wydzielonej, służący sprzedaży detalicznej oraz punkt sprzedaży zakładów, gier losowych oraz loteryjnych i zakładów sportowych z wyłączeniem stacji paliw.
Rozdział 2.
Ustalenia ogólne
Przepisy obowiązujące w całym obszarze objętym planem
§ 3. Na obszarze objętym planem ustala się podział i przeznaczenie terenów:
1) U - usług;
2) ZL - lasów;
3) K - komunikacji.
§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte  zostały w rozdziale 3.
§ 5. Ustala się zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) obszar objęty planem obejmuje koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego: „Świebodzin – Wolsztyn” nr 24/95/p z dnia 03.08.1995 r. – ważna do dnia 31.12.2015 r., po jej przedłużeniu, dopuszcza się przeprowadzenie poszukiwawczych badań geofizycznych i wierceń oraz budowy gazociągów od nowo powstałych odwiertów do ośrodków zbiorczych;
2) obszar objęty planem leży w obrębie istniejącego i udokumentowanego głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 144 Wielkopolska Dolina Kopalna; obowiązuje zakaz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi;
3) po dokonaniu odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt, w trakcie prac ziemnych wymagane jest zastosowanie przepisów szczególnych;
4) istniejący drzewostan na terenie U wymaga w miarę możliwości zachowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniami;
5) obowiązuje uzupełnienie terenu U zielenią urządzoną ze zróżnicowanymi gatunkami i wysokością;
6) obowiązuje ograniczenie uciążliwości inwestycji do granic terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, dla której obowiązują przepisy odrębne;
7) obowiązuje zakaz realizacji inwestycji wymagających lub mogących wymagać sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko z wyjątkiem:
a) inwestycji infrastruktury technicznej;
b) inwestycji celu publicznego;
8) obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji zbierania odpadów, które wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności oraz funkcji odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów;
9) utrzymuje się siedlisko lasu zgodnie z przepisami szczególnymi.
§ 6. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego:
1) na obszarze objętym planem, w razie ujawnienia przy pracach ziemnych przedmiotu zabytkowego obowiązują przepisy szczególne;
2) wymagania  dotyczące zasad i warunków zabudowy zawarto w  ustaleniach szczegółowych.
§ 7. Wymagania  wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarto w  ustaleniach szczegółowych.
§ 8. Ustalano  szczególne  warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
1) obowiązuje zakaz zabudowy i nasadzeń drzew w ciągach sieci technicznych według przepisów szczególnych;
2) dla projektowanych obiektów o wysokości równej i większej niż 50 m npt. obowiązują warunki przepisów szczególnych.
§ 9. Sposób tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - zawarto w  ustaleniach szczegółowych.
§ 10. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) utrzymuje się na terenach U i K istniejącą sieć infrastruktury technicznej z dopuszczeniem jej remontu i rozbudowy oraz budowę nowej, o ile nie narusza to struktury danej sieci, nie pogarsza warunków obsługi i nie narusza interesów osób trzecich, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi;
2) zaopatrzenie w wodę:
a) obowiązuje zapewnienie zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz dojazdów przeciwpożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
b) dopuszcza się zaopatrzenie indywidualne ze studni głębinowej (istniejącej lub nowej),  awaryjnego zaopatrzenia w wodę pitną i dla celów gospodarczych, inne w przypadku budowy sieci wodociągowej grupowego zaopatrzenia w wodę;
3) odprowadzenie ścieków:
a) utrzymuje się dotychczasową zasadę odprowadzenia ścieków bytowych do zbiornika bezodpływowego (istniejącego lub w nowej lokalizacji), a po wykonaniu kanalizacji zbiorczej podłączenie do systemu zgodnie z przepisami odrębnymi;
b) obowiązuje, przed odprowadzeniem do gruntu lub magazynowaniem w zbiornikach wód opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych, podczyszczenie ze związków ropopochodnych według przepisów szczególnych;
c) obowiązuje zakaz odprowadzania ścieków nie oczyszczonych mechanicznie i biologicznie do gruntu i wód powierzchniowych oraz wód podziemnych;
d) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych obiektów budowlanych do gruntu na własnej nieruchomości, z zachowaniem retencji terenowej oraz zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony wód i ziemi przed zanieczyszczeniami;
4) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z indywidualnych zbiorników na gaz płynny lub z sieci gazowej w przypadku jej budowy, według przepisów szczególnych;
5) w zaopatrzeniu w energię elektryczną (dla orientacyjnej mocy do 25 kW):
a) ustala się utrzymanie zasilania istniejącą linią napowietrzną ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV umieszczonej poza obszarem planu;
b) dopuszcza przebudowę linii napowietrznej oraz zasilanie liniami doziemnymi;
6) w gospodarce  odpadami obowiązuje krótkoterminowe gromadzenie odpadów;
7) ustala się zaopatrzenie w ciepło w oparciu o indywidualne instalacje z zasilaniem energią elektryczną, gazem i innymi paliwami w tym z ekologicznych źródeł energii, o emisji nie powodującej przekroczenia dopuszczalnych poziomów, określonych w przepisach odrębnych;
8) komunikacja:
a) utrzymuje się powiązanie z układem zewnętrznym drogi krajowej  Nr 92;
b) utrzymuje się obsługę terenów leśnych drogami leśnymi na terenie ZL;
c) obowiązuje obsługa z drogi krajowej wg przepisów szczególnych;
d) obowiązuje parkowanie pojazdów, w granicach terenu U z programem uzależnionym od zamierzonego sposobu użytkowania i uwzględniającym:
- co najmniej jedno miejsce postojowe na czterech zatrudnionych;
- co najmniej jedno miejsce postojowe na dwa  stałe miejsca konsumpcyjne;
- co najmniej jedno miejsce postojowe  na 50,0 m2 powierzchni całkowitej usług;
- liczbę miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów kierowanych przez osoby niepełnosprawne, zaopatrzonych w kartę parkingową wg minimalnych wskaźników określonych  przepisami odrębnymi;
9) telekomunikacja: dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi.
§ 11. Ze względu na brak potrzeby poniższych regulacji lub brak występowania obiektu w obszarze planu nie ustalano:
1) granic i sposobu zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych;
2) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
3) nieobowiązkowych warunków określonych w przepisach odrębnych innych niż sytuowanie budynku w stosunku do granicy drogi publicznej i zakaz umieszczania reklam.
Rozdział 3.
Ustalenia  szczegółowe:
§ 12. 1. Teren  oznaczony symbolem U, dla którego:
1) obowiązuje przeznaczenie podstawowe  pod usługi gastronomii;
2) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające takie jak:
a) handel;
b) polana rekreacyjna z ogródkiem kawiarnianym, z sezonowym tarasem;
3) w pasie terenu, pomiędzy linią zabudowy a linią rozgraniczającą, o ile nie jest to niezgodne z innymi przepisami dopuszcza się usytuowanie:
a) dojścia do budynku;
b) dojazdów;
c) miejsc postojowych;
d) zieleni urządzonej;
e) elementów małej architektury;
f) ogródka kawiarnianego, sezonowego tarasu;
g) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
h) zadaszonego i osłoniętego miejsca na pojemniki na śmieci.
2. Ustala się przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
3. Ustala się zasady  i wskaźniki dla nowej zabudowy:
1) wymiar frontu budynku (od granicy  północnej) od 8,0 m do 15,0 m;
2) wysokość budynku do 8,5 m;
3) dach budynku wielospadowy (w tym dwuspadowy), symetryczny, z kalenicą o długości większej niż 1/3 długość budynku;
4) kąt nachylenia połaci dachowych od 15° do 45°;
5) układ najdłuższego odcinka kalenicy dachu prostopadły lub równoległy do linii zabudowy przy granicy północnej;
6) powierzchnia zabudowy do 15% powierzchni działki;
7) wskaźnik intensywności zabudowy do 0,20;
8) udział powierzchni biologicznie czynnej co najmniej 30% powierzchni terenu.
4. Dopuszcza się:
1) przebudowę, rozbudowę w tym nadbudowę istniejącego budynku oraz rozbiórkę  istniejącego budynku lub budowę nowego z warunkami jak dla nowej zabudowy;
2) doświetlenie poddaszy oknami połaciowymi, oknami w ścianach budynku, a lukarnami i wystawkami na powierzchni mniejszej niż ¼ połaci dachowej;
3) ogrodzenie ażurowe od granic  południowej, zachodniej i wschodniej.
5. Zakazuje  się:
1) lokalizacji miejsc noclegowych;
2) lokalizacji reklam.
§ 13. Teren  oznaczony symbolem ZL, na którym:
1) obowiązuje utrzymanie dotychczasowego leśnego użytkowania terenu;
2) dopuszcza się remont, przebudowę i budowę podziemnych linii kablowych w pasie technicznym nie przekraczającym 2,0 m bez wycinki drzew;
3) przebieg dróg leśnych wg przepisów szczególnych.
§ 14. Utrzymuje się przeznaczenie terenu K pod komunikację, na którym:
1) obowiązuje przebudowa z warunkiem zapewnienia dostępu do terenów oraz U i ZL;
2) utrzymuje się istniejące uzbrojenie techniczne;
3) dopuszcza się przebudowę i budowę  nowego uzbrojenia technicznego.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe.
§ 15. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę w wysokości  10 %  wzrostu wartości nieruchomości.
§ 16. Niniejszym planem zmienia się przeznaczenie gruntów leśnych na cele określone w §3 pkt 1 i pkt 3 uchwały o łącznej powierzchni 0,0970 ha, na które uzyskano zgodę Ministra Środowiska.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-05-04 10:29:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-05-04 10:30:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-06-22 10:34:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1786 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony