ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 181/2016Drukuj informacjęAkt prawny: 181/2016

Szczegóły informacji

181/2016

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2016-11-22

Data podjęcia/podpisania: 2016-11-22

Tytuł aktu:

w sprawie: scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Trzciel i jej jednostkach budżetowych

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm.)  oraz  art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywaniu zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez
jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454), zarządza się co następuje:

Treść:

§1
W celu zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Trzciel zwanej dalej „gminą” i jej jednostkach budżetowych zwanych dalej „jednostkami” ustala się procedury obowiązujące w tym zakresie.
§2
Procedury określone w niniejszym zarządzeniu obejmują Gminę Trzciel oraz wszystkie jednostki budżetowe, tj.:
 1. Urząd Miejski w Trzcielu;
 2. Zespół Edukacyjny w Trzcielu;
 3. Zespół Edukacyjny w Brójcach;
 4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcielu.
§3
Zobowiązuje się wszystkich dyrektorów/kierowników jednostek do dokonania przeglądu dochodów budżetowych osiąganych przez jednostkę i zawartych umów, pod kątem opodatkowania podatkiem od towarów i usług VAT, a w konsekwencji ich podziału na trzy kategorie, tj. objętych zwolnieniami od VAT, objętych stawkami VAT oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT- zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§4
Począwszy od miesiąca stycznia 2017 r. zobowiązuje się dyrektorów/kierowników jednostek do obowiązkowego prowadzenia cząstkowych ewidencji sprzedaży za poszczególne miesiące rozliczeniowe. Ewidencja dokonywanej sprzedaży powinna być prowadzona zarówno na podstawie wszelkich wystawianych przez jednostkę faktur, jak i na podstawie innych dokumentów niż faktury. Te inne dokumenty dotyczyć będą w szczególności sytuacji, gdy sprzedaż odbywa się na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
§5
W celu zapewnienia poprawności i jednolitości rozliczeń podatku VAT ustala się metodę bezpośredniego rozliczenia podatku naliczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – art. 86 (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn.zm.).
§6
Jeśli jednostce przysługuje prawo do odliczeń podatku naliczonego VAT, to począwszy od miesiąca stycznia 2017 r. zobowiązuje się dyrektorów/kierowników tych jednostek do prowadzenia cząstkowych ewidencji zakupów za poszczególne miesiące rozliczeniowe. Ewidencja dokonywanych zakupów powinna być prowadzona wyłącznie na podstawie otrzymywanych faktur i to jedynie takich, z których jednostka posiada- wynikające z ustawy o VAT- prawo do odliczeń podatku naliczonego VAT. Prawo takie jednostce przysługuje wyłącznie wówczas gdy dokonany zakup związany jest z czynnościami jednostki, które zostały lub zostaną opodatkowane wg stawek podatku VAT.
§7
W celu ujednolicenia numeracji prowadzonych cząstkowych ewidencji sprzedaży i zakupu ustala się w jednostkach następujący sposób ich oznaczania:
 1. nazwa rejestru: rejestr zakupu/ rejestr sprzedaży
 2. okres, którego dotyczy: miesiąc, rok
 3. nazwa podmiotu: Gmina Trzciel/ pełna nazwa jednostki
 4. NIP (Gminy) 596-00-10-075
§8
Umowy cywilnoprawne (np. najmu) zawierane przez jednostki w imieniu i na rzecz gminy muszą zawierać właściwe dane identyfikacyjne podmiotu je zawierającego, czyli: pełną nazwę gminy, jej adres i jej NIP, oraz dane jednostki jako podmiotu reprezentującego gminę, czyli pełną nazwę jednostki wraz z jej adresem, a także podpis dyrektora/kierownika jednostki z upoważnienia Burmistrza Trzciela.
§9
Zobowiązuje się wszystkich dyrektorów/kierowników jednostek do dokonania przeglądu umów zawartych przed dniem obowiązywania niniejszego zarządzenia, tj. przed 01.01.2017r., i sporządzenia stosownych aneksów, zawierających dane zgodnie z §8 niniejszego zarządzenia.
W przypadku, gdy wcześniej zawarte umowy sprzedaży towarów i usług nie określają kwot brutto ani klauzuli o doliczeniu należnej kwoty podatku od towarów i usług do ceny netto, to w aneksach do umów należy taki zapis zamieścić. W przypadku braku możliwości takiego zapisu, należny podatek od towarów i usług obliczać metodą w „stu”.
W przypadku umów już zawartych i nadal trwających na zakup towarów i usług, należy zwrócić się pisemnie do kontrahentów celem dostosowania zapisów takich umów do postanowień niniejszego zarządzenia wg wzoru, który stanowi załącznik do zarządzenia.
§10
Faktury wystawiane przez jednostki muszą zawierać wszystkie niezbędne elementy, o których mowa w art. 106 e ustawy o VAT. Przy czym ustala się, że dane identyfikacyjne podmiotu dokonującego transakcji sprzedaży bądź zakupu wpisywane będą na fakturach następująco:
FAKTURA SPRZEDAŻY                                                    FAKTURA NABYCIA
Sprzedawca: Gmina Trzciel                                                           Nabywca: Gmina Trzciel
         ul. Poznańska 22                                                                            ul. Poznańska 22
                      66-320 Trzciel                                                                  66-320 Trzciel
                      NIP 596-00-10-075                                                           NIP 596-00-10-075
Wystawca: Jednostka org. gminy                                            Odbiorca: Jednostka org. gminy
                   (jej nazwa i adres)                                                                (jej nazwa i adres)
Rachunek bankowy/ kasa :wystawcy                                                 
§11
W celu ujednolicenia numeracji faktur sprzedaży wystawianych w imieniu Gminy przez poszczególne jednostki ustala się wzory nadawania kolejnych numerów faktur:
 1. dla jednostki budżetowej Urząd Miejski w Trzcielu – „numer kolejny/ miesiąc sprzedaży/ rok sprzedaży/ UM”;
 2. dla jednostki budżetowej Zespół Edukacyjny w Trzcielu – „numer kolejny/ miesiąc sprzedaży/ rok sprzedaży/ ZET”;
 3. dla jednostki budżetowej Zespół Edukacyjny w Brójcach – „numer kolejny/ miesiąc sprzedaży/ rok sprzedaży/ ZEB”;
 4. dla jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcielu – „numer kolejny/ miesiąc sprzedaży/ rok sprzedaży/ OPS”;
§12
Wszelkie odpłatne czynności jednostek organizacyjnych, na rzecz Gminy (i na odwrót), a także odpłatne czynności dokonywane pomiędzy samymi tymi jednostkami (w tym refakturowanie, dostawa mediów, najem sali), dokumentowane powinny być notą księgową i nie powinny być ujmowane w ewidencjach sprzedaży ani w cząstkowych deklaracjach VAT-7 składanych przez te jednostki Gminie. Nie dotyczy to jednak odpłatnych świadczeń, jeśli stroną takiej transakcji będzie inna jednostka samorządu terytorialnego (inna gmina, powiat, województwo samorządowe). Wówczas taką transakcję dokumentuje się fakturą, a wynikające stąd kwoty należy ujmować w ewidencjach sprzedaży oraz w cząstkowych deklaracjach VAT-7 składanych przez te jednostki Gminie.
§13
W przypadku posiadania kas rejestrujących należy doprowadzić do poprawności drukowanych danych identyfikacyjnych na dokumentach generowanych przez te kasy (paragonach fiskalnych, raportach), poprzez zgłoszenie tej sprawy serwisantowi kas i dostosowanie się do jego zaleceń. W pozostałych jednostkach nie posiadających kas rejestrujących zobowiązuje się ich dyrektorów i kierowników do przeanalizowania przepisów prawnych w zakresie ewentualnego obowiązku zainstalowania kas rejestrujących. Informacje w tym zakresie należy przekazać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego- Referatu Budżetu i Finansów.
§14
W celu prawidłowego rozliczenia podatku VAT przez Gminę Trzciel z Urzędem Skarbowym zobowiązuje się dyrektorów i kierowników jednostek do:
 1. Wyznaczenia osób odpowiedzialnych za prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w jednostce i przekazanie tych danych w formie pisemnej do Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w terminie do dnia 31.12.2016r.
 2. Dostarczania wydruków ewidencji sprzedaży oraz, jeśli jednostce przysługuje prawo do odliczeń podatku naliczonego VAT, ewidencji zakupu a także sporządzonej na ich podstawie cząstkowej deklaracji VAT-7 (w złotych i groszach oraz na wzorze aktualnie obowiązującym) do Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego, w nieprzekraczalnym terminie do         15-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Łącznie z ewidencjami należy przedłożyć odpowiednie wydruki kont księgowych w zakresie rozliczanego podatku VAT. Ewidencje oraz wydruki muszą być podpisane przez dyrektora/ kierownika i głównego księgowego jednostki;
 3. Przekazania obliczonej kwoty podatku VAT, która jest wynikiem rozliczenia podatku przez jednostkę, do 15-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Trzcielu Nr 45 8367 0000 0060 0255 6000 0001, w treści przelewu wpisując „VAT za miesiąc/rok - nazwa jednostki”.
 4. Niezwłocznego sporządzania korekty, w przypadku błędnie sporządzonej miesięcznej deklaracji cząstkowej VAT-7 i złożenia do Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego wraz z pisemnym wyjaśnieniem przyczyn korekty.
 5. Dokonania stosownych zmian w polityce rachunkowości obowiązującej w jednostce, w szczególności w zasadach funkcjonowania kont związanych z rozliczeniem podatku VAT (podatek należny, podatek naliczony, rozliczenie podatku, rozrachunki z tyt. podatku VAT z UM).
§15
Osoby odpowiedzialne w jednostce za prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług VAT zobowiązane są do przeanalizowania przepisów prawa podatkowego w szczególności, ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wydanych przez Ministra Finansów w tym zakresie.
§16
Na podstawie danych zawartych w cząstkowych deklaracjach VAT-7, dostarczonych przez jednostki oraz Urząd, pracownik zajmujący się rozliczaniem podatku VAT w Referacie Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego sporządzi zbiorczą deklarację VAT-7 dla Gminy Trzciel.
§17
Dyrektorzy/kierownicy jednostek oraz główni księgowi ponoszą pełną odpowiedzialność za nieprawidłowości związane z rozliczeniami podatku VAT swojej jednostki.
§18
Zarządzenie niniejsze należy traktować jako jeden z elementów polityki rachunkowości Gminy.
§19
Zobowiązuje się dyrektorów i kierowników jednostek do ścisłego przestrzegania postanowień zarządzenia oraz uwzględnienia jego zapisów w polityce rachunkowości jednostki.
§20
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-07 12:06:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-14 08:19:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-14 08:19:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1991 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony