ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXIV/167/2016Drukuj informacjęAkt prawny: XXIV/167/2016

Szczegóły informacji

XXIV/167/2016

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXIV

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2016-12-30

Data podjęcia/podpisania: 2016-12-30

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel dla obszaru położonego w obrębach Jasieniec i Lutol Mokry

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.[i]) oraz art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.[ii]) oraz w związku z uchwałą
nr XXIII/187/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel dla obszaru położonego w obrębach Jasieniec i Lutol Mokry, zmienionej uchwałą nr XI/67/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/187/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel dla obszaru położonego w obrębach Jasieniec i Lutol Mokry, Rada Miejska
w Trzcielu, uchwala co następuje:
 
[i] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.
[ii] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz. 904, poz. 691, poz. 1250 i poz. 1579.

Treść:

Rozdział 1. 
Przepisy ogólne
 
§ 1.  Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel dla obszaru położonego w obrębach Jasieniec i Lutol Mokry, zwany dalej planem, obejmujący obszar w granicach przedstawionych na rysunek planu stanowiącym załączniki nr 1A, 1B, 1C, 1D do uchwały.
 
§ 2. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 87,6 ha.
 
§ 3. 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załączniki nr 1A, 1B, 1C, 1D.
2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 2
do uchwały.
3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
 
§ 4. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:
 1. plan – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały;
 2. teren – obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem;
 3. przeznaczenie terenu – jedyne możliwe przeznaczenie będące formą zagospodarowania terenu oraz obiektów z nim związanych:
  1. podstawowe – przeznaczenie będące dominującą formą zagospodarowania terenu
   oraz obiektów z nim związanych,
  2. uzupełniające – przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe i nie występuje samodzielnie na działce;
 4. urządzenia towarzyszące – urządzenia budowlane, budynki garażowe, gospodarcze i higieniczno-sanitarne oraz obiekty małej architektury, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;
 5. nieprzekraczalna linia zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której elewacja nie przekroczy od strony określonej w planie miejscowym po zewnętrznym obrysie projektowanego obiektu lub budynku, przy czym powyższa zasada nie dotyczy:
  1. urządzeń infrastruktury technicznej,
  2. części budynku, które w całości znajdują się pod ziemią
  3. takich części budynku wystających przed elewację jak: balkony, wykusze, zadaszenia, elementy dachu oraz innych części budynku pod warunkiem, że powyższe elementy nie będą zlokalizowane niżej niż 3,5 m i jednocześnie nie przekroczą określonej w planie miejscowym linii zabudowy o więcej niż 2 m.
  4. schodów do budynku, pochylni dla niepełnosprawnych, dla których dopuszcza się odstępstwo maksymalnie 1,2 m
  5. istniejących budynków, które przekraczają wskazaną na rysunku planu miejscowego linię zabudowy, przy czym dla takich obiektów obowiązują następujące ustalenia:
 dopuszcza się przebudowę oraz nadbudowę z zachowaniem dotychczasowej linii zabudowy,
 w przypadku rozbudowy, szerokość elewacji wzdłuż dotychczasowej linii zabudowy
nie powiększy się o więcej niż 10% dotychczasowej szerokości,
 w przypadku konieczności rozbudowy elewacji o więcej niż 10%, należy zachować linię zabudowy określoną w niniejszym planie miejscowym,
oraz nie przekroczy żaden element nadziemny innego obiektu budowlanego;
 1. powierzchnia całkowita zabudowy – suma wszystkich kondygnacji nadziemnych i podziemnych,
  w tym poddasza, tarasów, kondygnacji technicznych i magazynowych, mierzona na poziomie posadzki po obrysie zewnętrznym budynku (łącznie z grubością ścian) z uwzględnieniem tynków;
 2. powierzchnia zabudowy – powierzchnia terenu zajęta przez budynek w stanie wykończonym, liczoną w rzucie przyziemia mierzonego na wysokości 1 m, na powierzchnię działki budowlanej;
 3. intensywność zabudowy – wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu
  do powierzchni działki budowlanej;
 4. front działki – część działki budowlanej, która przylega do drogi publicznej lub wewnętrznej, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę.
 
§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
 1. granica obszaru objętego planem;
 2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 3. nieprzekraczalne linie zabudowy;
 4. symbole terenów;
 5. przeznaczenia terenów;
 6. granica strefy lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 100 kW, z wyłączeniem wszelkich siłowni wiatrowych, tożsama z granicą strefy ochronnej związanej z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu;
 7. granica udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Lutol Mokry”;
 8. wymiary.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu wynikającymi
z przepisów odrębnych, dla których obowiązują ustalenia wynikające z tych przepisów:
 1. stanowiska archeologiczne;
 2. granica Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 144 - "Dolina Kopalna Wielkopolska";
 3. granica otuliny Pszczewskiego Parku Krajobrazowego;
 4. przebieg linii średniego napięcia 15kV;
 5. granice obszaru szczególnego zagrożenia powodzią Q10%, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat;
 6. granice obszaru szczególnego zagrożenia powodzią Q1%, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat.
 
§ 6. Ustala się przeznaczenia terenów:
 1. tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, (w rozumieniu przepisów odrębnych), wraz z urządzeniami towarzyszącymi, oznaczone na rysunku planu symbolem RM;
 2. tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług, rozumianych jako tereny na których zlokalizowano obiekty i urządzenia produkcji przemysłowej, usług, transportu i logistyki oraz składów i magazynów, wraz z zielenią i urządzeniami towarzyszącymi, oznaczone na rysunku planu symbolem P/U;
 3. tereny rolnicze – rozumiane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, oznaczone na rysunku planu symbolem R;
 4. lasy, rozumiane zgodnie z przepisami ustawy o lasach, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL;
 5. tereny wód powierzchniowych śródlądowych rozumiane jako wody powierzchniowe śródlądowe zgodnie z przepisami Prawa Wodnego, oznaczone na rysunku planu symbolem WS;
 6. tereny dróg publicznych – rozumiane zgodnie z przepisami ustawy o drogach oznaczone
  na rysunku planu symbolem KD-D dla drogi klasy dojazdowej;
 7. tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, rozumianych jako tereny, na których zlokalizowano obiekty i urządzenia produkcji przemysłowej, usług, transportu i logistyki oraz składów i magazynów, wraz z zielenią i urządzeniami towarzyszącymi zlokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu przepisów odrębnych, oznaczone na rysunku planu symbolem P/U/ZZ;
 8. tereny dróg publicznych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią – rozumiane zgodnie z przepisami ustawy o drogach oznaczone na rysunku planu symbolem KD-D/ZZ dla drogi klasy dojazdowej.
 
§ 7. Na obszarze objętym planem w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) obowiązuje wysokość stawki procentowej 10%.
 
 
Rozdział 2. 
Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy
 
§ 8. Na obszarze objętym planem obowiązuje:
 1. wysokość obiektów budowlanych nie większa niż 50 m;
 2. nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu;
 3. zapewnienie zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz zapewnienie dojazdów pożarowych;
 4. zgłoszeniu do właściwego organu nadzoru nad lotnictwem wojskowym, podlegają wszystkie stałe lub tymczasowe obiekty budowlane o wysokości 50 m i więcej.
 
§ 9. Na obszarze objętym planem dla istniejących obiektów i budynków oraz ich części, które posiadają inne niż ustalone w planie wskaźniki zabudowy, wysokość, geometrię dachu, linię zabudowy dopuszcza się:
 1. remont, przebudowę,
 2. zmianę sposobu użytkowania obiektu,
 3. rozbudowę lub nadbudowę z dostosowaniem do zapisów uchwały,
 4. dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 
§ 10. Na obszarze objętym planem nie dopuszcza się lokalizacji tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i szyldów o powierzchni większej niż 8 m² w obrysie zewnętrznym.
 
 
Rozdział 3. 
Ustalenia w zakresie ochrony środowiska
 
§ 11. Na obszarze objętym planem obowiązuje:
 1. tereny wskazane na załączniku nr 1A położone są w części oraz tereny wskazane na załącznikach 1B, 1C, 1D w całości w granicach otuliny Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, na terenie którego obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia zgodnie z przepisami odrębnymi i obowiązującym dla tego terenu planem ochrony;
 2. tereny wskazane na załączniku nr 1B położone są w całości w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005 oraz obszaru mającego znaczenie
  dla Wspólnoty Rynna Jezior Obrzańskich PLH080002, na terenie których obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia zgodnie z przepisami odrębnymi;
 3. tereny wskazane na załączniku nr 1B położone są w całości w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Zbąszyńska Dolina Obry, na terenie którego obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia zgodnie z przepisami odrębnymi i obowiązującym dla tego terenu rozporządzeniem;
 4. obszar objęty planem położony jest w całości w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 144 - "Dolina Kopalna Wielkopolska", na terenie którego obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia zgodnie z przepisami odrębnymi;
 5. zakaz zabudowy w granicach udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Lutol Mokry” wskazanych na rysunku planu;
 6. tymczasowe gromadzenie w pojemnikach odpadów komunalnych powstałych jedynie na terenie inwestycji;
 7. gromadzenie i usuwanie odpadów na zasadach określonych w przepisach szczególnych oraz gminnych przepisach porządkowych;
 8. działalność przedsięwzięć lokalizowanych na przedmiotowym obszarze nie może powodować ponadnormatywnego obciążenia środowiska naturalnego poza granicami działki, do której inwestor posiada tytuł prawny.
 
§ 12. Na obszarze objętym planem, pod względem akustycznym kwalifikuje się tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, jako tereny zabudowy zagrodowej.
 
§ 13. 1. Na obszarze objętym planem uwzględnia się obszary szczególnego zagrożenia powodzią wskazane na rysunkach planu:
 1. Q10%, na którym ryzyko wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat;
 2. Q1%, na którym ryzyko wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat.
2. Na obszarach, o których mowa w ust. 1 w zakresie zasad zagospodarowania obowiązują ograniczenia i zakazy wynikające z przepisów odrębnych.
3. Na obszarach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się budowę urządzeń infrastruktury technicznej i drogowej zgodnie z przepisami odrębnymi.
 
Rozdział 4. 
Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
 
§ 14. 1. Obejmuje się ochroną konserwatorską stanowiska archeologiczne, oznaczone na rysunku planu, obszary:
 1. AZP 53-17 stanowisko archeologiczne nr 14/14 osada z okresu kultury sznurowej (neolitycznej), ślad osadnictwa z okresu średniowiecza;
 2. AZP 54-17 stanowisko archeologiczne nr 30/16 ślad osadnictwa z epoki kamiennej, pkt. osadniczy kultury pomorskiej, późnego okresu lateńskiego, pradziejów, ślad osadnictwa z późnego okresu wpływów rzymskich, wczesnego średniowiecza, osada z okresu późnego średniowiecza;
 3. AZP 54-17 stanowisko archeologiczne nr 39/25 ślad osadnictwa z pradziejów, z okresu późnego średniowiecza,
 4. AZP 54-17 stanowisko archeologiczne nr 38/24 ślad osadnictwa z pradziejów, z okresu późnego średniowiecza;
 5. AZP 54-17 stanowisko archeologiczne nr 41/27 punkt osadniczy kultury łużyckiej (epoka brązu), z pradziejów, z okresu późnego średniowiecza.
3. W obrębie chronionych stanowisk archeologicznych mają zastosowanie przepisy szczególne.
 
 
Rozdział 5. 
Zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej
 
§ 15. 1. Na obszarze objętym planem w zakresie zasad obsługi infrastruktury technicznej obowiązuje:
 1. dostawa wody z sieci wodociągowej z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1;
 2. odprowadzenie ścieków komunalnych oraz ścieków innych niż komunalne po podczyszczeniu zgodnie z przepisami odrębnymi, do sieci kanalizacyjnej z zastrzeżeniem ust. 2 pkt.2;
 3. retencjonowanie wód opadowych i roztopowych i/lub odprowadzanie do sieci kanalizacji deszczowej;
 4. zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznych;
 5. dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej;
 6. stosowanie do indywidualnych celów grzewczych paliw płynnych i gazowych lub paliw stałych
  o niskim zasiarczeniu dostosowanym do przepisów ochrony środowiska;
 7. lokalizacja nowych inwestycji, w zakresie realizacji sieci infrastruktury technicznej, w liniach rozgraniczających dróg publicznych z zastrzeżeniem ust. 2 pkt.3.
2. Na obszarze objętym planem w zakresie zasad obsługi infrastruktury technicznej dopuszcza się:
 1. indywidualne ujęcia wody;
 2. rozwiązania indywidualne z wyłączeniem przydomowych oczyszczalni ścieków ze względu na ochronę GZWP nr144;
 3. odstępstwo od zasady, o której mowa w ust. 1 pkt. 7 wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tych ustaleń;
 4. budowę, rozbudowę i przebudowę sieci infrastruktury technicznej;
 5. budowę urządzeń infrastruktury technicznej w szczególności: stacji transformatorowych,
  stacji redukcyjnych gazu, przepompowni;
 6. odprowadzanie wód opadowych do gruntu na teren własnej działki;
 7. budowę linii nn z istniejących stacji transformatorowych 15/0,4 kV znajdujących się poza obszarem objętym planem;
 8. budowę stacji transformatorowej 15/0,4 kV kompaktowej, na wydzielonej działce o wymiarach nie mniejszych niż 6x7m z dostępem do drogi publicznej, a w przypadku słupowej na terenie ogólnodostępnym z zapewnieniem dojazdu do drogi publicznej.
3. Na obszarze objętym planem, w zakresie rozbudowy i budowy systemu komunikacji obowiązuje:
 1. lokalizacja garaży i miejsc postojowych na działkach budowlanych, na których lokalizowana jest inwestycja;
 2. dla budynków usług oraz powierzchni przeznaczonych pod usługi oraz zabudowy produkcyjnej, urządzenie nie mniej niż 5 miejsc postojowych na 500 m² powierzchni użytkowej budynku, nie mniej niż 2 miejsca postojowe;
 3. dla zabudowy zagrodowej nie mniej niż jedno miejsce na budynek mieszkalny;
 4. kompleksowe rozwiązanie odprowadzania ścieków opadowych z placów, parkingów oraz oczyszczanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 5. liczba miejsc postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową nie może być mniejsza niż wynikająca z przepisów odrębnych.
4. Na obszarze objętym planem, w zakresie rozbudowy i budowy systemu komunikacji dopuszcza się komunikację wewnętrzną.
 
 
Rozdział 6. 
Ustalenia szczegółowe dla terenów
 
§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1RM ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:
 1. wysokość budynku nie większa niż 11 m;
 2. wysokość obiektów budowlanych nie większa niż 11 m;
 3. zakaz stosowania:
  1. od frontu działki dachów asymetrycznych, lukarn i facjat dachowych o powierzchni większej niż połowa połaci dachu,
  2. sidingu;
 4. dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci nie mniejszym niż 35° i nie większym niż 45°;
 5. pokrycie dachówką lub materiałem dachówkopodobnym.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się:
 1. dachy płaskie o pokryciu innym niż określone w ust. 2;
 2. dachy mansardowe o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 25° i nie większym niż 80°.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:
 1. intensywność zabudowy nie mniejsza niż 0,01 i nie większa niż 1,5;
 2. powierzchnia zabudowy nie większa niż 40% działki;
 3. powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 20% powierzchni działki budowlanej.
 
§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1P/U ustala się przeznaczenie: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług;
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 100 kW, z wyłączeniem wszelkich siłowni wiatrowych.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:
 1. wysokość budynku nie większa niż 15 m;
 2. dachy o nachyleniu połaci nie większym niż 45°.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się:
 1. wysokość obiektów budowlanych nie większa niż 20 m;
 2. dla obiektów budowlanych dachy o nachyleniu połaci nie większym niż 45°.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:
 1. intensywność zabudowy nie mniejsza niż 0,01 i nie większa niż 0,6;
 2. powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% działki;
 3. powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 20% powierzchni działki budowlanej.
6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, oddziaływanie urządzeń, o których jest mowa w ust. 2 nie może przekraczać granic tegoż terenu.
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązuje:
 1. powierzchnia działki nie mniejsza niż 2000 m²,
 2. szerokość frontu działki nie mniejsza niż 45 m;
 3. kąt położenia granic bocznych działki w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy niż 75° i nie większy niż 115°.
 4. dopuszcza się wydzielenie działek o parametrach mniejszych niż określone w pkt 3) pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.
 
§ 18. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2P/U, 3P/U, 4P/U, 5P/U, 6P/U, 7P/U, 8P/U, 9P/U, 10P/U, 11P/U, 12P/U, 13P/U ustala się przeznaczenie: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:
 1. wysokość budynku nie większa niż 15 m;
 2. dachy o nachyleniu połaci nie większym niż 45°.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się:
 1. wysokość obiektów budowlanych nie większa niż 20 m;
 2. dla obiektów budowlanych dachy o nachyleniu połaci nie większym niż 45°.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:
 1. dla terenów 4P/U, 6P/U, 9P/U, 10P/U, 11P/U intensywność zabudowy nie mniejsza niż 0,01 i nie większa niż 1,0;
 2. dla pozostałych terenów intensywność zabudowy nie mniejsza niż 0,01 i nie większa niż 0,6;
 3. powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% działki;
 4. powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 20% powierzchni działki budowlanej.
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązuje:
 1. powierzchnia działki nie mniejsza niż 2000 m²,
 2. szerokość frontu działki nie mniejsza niż 45 m;
 3. kąt położenia granic bocznych działki w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy niż 75° i nie większy niż 115°.
 4. dopuszcza się wydzielenie działek o parametrach mniejszych niż określone w pkt 3) pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.
6. Na terenie 7P/U dopuszcza się wyłącznie prowadzenie działalności nieuciążliwej dla środowiska przyrodniczego.
 
§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1P/U/ZZ, 2P/U/ZZ, 3P/U/ZZ, 4P/U/ZZ, 5P/U/ZZ, 6P/U/ZZ, 7P/U/ZZ ustala się przeznaczenie: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakresie kształtowania zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje zakaz budowy obiektów budowlanych.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązuje:
 1. powierzchnia działki nie mniejsza niż 2000 m²,
 2. szerokość frontu działki nie mniejsza niż 45 m;
 3. kąt położenia granic bocznych działki w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy niż 75° i nie większy niż 115°.
 4. dopuszcza się wydzielenie działek o parametrach mniejszych niż określone w pkt 3) pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.
 
§ 20. 1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1R, 2R ustala się przeznaczenie: tereny rolnicze.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje zakaz zabudowy z wyłączeniem inwestycji z zakresu łączności publicznej i urządzeń infrastruktury technicznej.
 
§ 21. 1.Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL ustala się przeznaczenie: las.
2. W Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje zakaz budowy budynków z wyłączeniem inwestycji z zakresu gospodarki leśnej.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:
 1. wysokość budynku nie większa niż 9 m;
 2. wysokość obiektów budowlanych nie większa niż 9 m;
 3. dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci nie większym niż 45°;
 4. pokrycie dachówką lub materiałem dachówkopodobnym.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się:
 1. dachy płaskie o pokryciu innym niż określone w ust. 2;
 2. dachy mansardowe o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 25° i nie większym niż 80°.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:
 1. intensywność zabudowy nie mniejsza niż 0,01 i nie większa niż 0,1;
 2. powierzchnia zabudowy nie większa niż 5% działki;
 3. powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 90% powierzchni działki budowlanej.
 
§ 22. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1WS, 2WS, 3WS ustala się przeznaczenie: wody powierzchniowe śródlądowe.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:
 1. przeznaczenie podstawowe: wody powierzchniowe śródlądowe;
 2. przeznaczenie uzupełniające: urządzenia wodne.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się zakaz budowy budynków.
 
§ 23. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D ustala się przeznaczenie: tereny dróg publicznych klasy dojazdowej.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu,
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego dopuszcza się:
 1. chodnik;
 2. ścieżkę rowerową;
 3. elementy technicznego wyposażenia drogi;
 4. lokalizowanie sieci kanalizacyjnej w pasie jezdnym;
 5. ulicę jednoprzestrzenną.
4. Tereny, o których mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.
 
§ 24. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KD-D/ZZ ustala się przeznaczenie: tereny dróg publicznych klasy dojazdowej na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje zakaz budowy budynków.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego dopuszcza się elementy technicznego wyposażenia drogi.
5. Tereny, o których mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.
 
 
Rozdział 7. 
Ustalenia końcowe
 
§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
 
§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
Przewodniczący(a)
Rady Miejskiej
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-13 12:29:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-13 12:34:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-13 12:36:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1729 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony