Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XX/137/2016

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XX

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2016-09-08

Data podjęcia/podpisania: 2016-09-08

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2016

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212 ust.1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 9, art. 214 pkt.1, art. 215, art. 217 ust. 1 i ust.2 pkt. 2 i 3, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 188.173,00 zł, w tym:
 1. dochody bieżące zwiększa się o 122.173,00 zł,
 2. dochody majątkowe zmniejsza się o 30.000,00 zł,
 3. dochody majątkowe zwiększa się o 96.000,00 zł,
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 69.464,00 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące zmniejsza się o 77.870,00 zł,
 2. wydatki bieżące zwiększa się o 151.427,00 zł,
 3. wydatki majątkowe zmniejsza się o 525.905,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy w kwocie 244.738,00 zł,
 4. wydatki majątkowe zwiększa się o 521.812,00 zł,
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1.Określa się nadwyżkę budżetu (wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków niniejszej uchwały) w wysokości 118.709,00 zł.
2. Planowany deficyt budżetu na 2016 rok określa się w wysokości 1.358.704,00 zł i zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów.
§ 4. 1. Zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 64.982,00 zł.
2. Zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 155.727,00 zł.
3. Przychody budżetu ogółem po zmianach wynoszą 2.718.680,00 zł.
§ 5. 1. Zmniejsza się rozchody z tytułu udzielonych pożyczek z budżetu gminy o 102.000,00 zł.
2. Rozchody budżetu ogółem po zmianach wynoszą 1.359.976,00 zł.
§ 6. W Uchwale nr XIII/82/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 1.  § 6. Otrzymuje brzmienie:
 „§ 6. Ustala się limit zobowiązań:
 1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 400.000,00 zł,
 2. na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.358.704,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 224.980,00 zł,
 3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 746.276,00 zł.
 1. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 2. Załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 3. Załącznik nr 7 „Wydatki z budżetu Gminy Trzciel w ramach Funduszu Sołeckiego na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości                    23.623.394,98 zł, w tym:
 1. dochody bieżące - 23.426.903,98 zł,
 2. dochody majątkowe - 196.491,00 zł.
 § 8. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości   24.982.098,98 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące - 22.748.047,98 zł,
 2. wydatki majątkowe - 2.234.051,00 zł.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-09-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-09-16 09:17:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-09-16 09:20:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-09-16 09:52:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1371 raz(y)