Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

191/2017

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2017-01-12

Data podjęcia/podpisania: 2017-01-12

Tytuł aktu:

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.”

Na podstawie:

Na podstawie § 116 pkt 4 Statutu Miasta i Gminy Trzciel przyjętego Uchwałą nr II/12/2002 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 12 grudnia 2002r. /Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego nr 115 poz. 1312 z dnia 12.12.2002r./,oraz art. 19 ust. 2, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zmian/
zarządza się co następuje:

Treść:

§ 1. Powołuje się Komisję Przetargową w składzie:
Zygmunt Czarnecki              - Przewodniczący Komisji Przetargowej
Robert Jaszka                        - Sekretarz Komisji Przetargowej
Robert Kaczmarek                - Członek Komisji Przetargowej
 
§ 2. Komisja działa na podstawie poniższego Regulaminu Komisji Przetargowej.
 
§ 3. 1. Członek komisji rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone mu czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
 1. Odwołanie członka komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może nastąpić wyłącznie w sytuacji naruszenia przez niego obowiązków, o których mowa w ust. 2, w sytuacji, o której mowa w art. 17 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej "ustawą", oraz jeżeli z powodu innej przeszkody nie może on brać udziału w pracach komisji.
 
§ 4. 1.Niezwłocznie po zapoznaniu się komisji z oświadczeniami lub dokumentami złożonymi przez dostawców lub wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia stawianych im warunków, członkowie komisji składają pisemne oświadczenia o zaistnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy.
 1. W przypadku złożenia przez członka komisji oświadczenia o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, nie złożenia przez niego oświadczenia albo złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, przewodniczący komisji niezwłocznie wyłącza członka komisji z dalszego udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Informację o wyłączeniu członka komisji, przewodniczący komisji przekazuje kierownikowi jednostki, który w miejsce wyłączonego członka, może powołać nowego członka komisji. Wobec przewodniczącego komisji czynności wyłączenia dokonuje bezpośrednio Burmistrz
  Trzciela.
 2. Członek komisji, z zastrzeżeniem ust. 1, jest obowiązany w każdym czasie wyłączyć się z udziału w pracach komisji, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, o czym informuje przewodniczącego komisji. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 3. Czynności podjęte w postępowaniu przez członka komisji, po powzięciu przez niego wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, są nieważne. Czynności komisji, jeżeli zostały dokonane z udziałem takiego członka, z zastrzeżeniem ust. 5, powtarza się, chyba że postępowanie powinno zostać unieważnione. Przepis stosuje się odpowiednio do sytuacji, w której członek komisji zostanie wyłączony z powodu nie złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, albo złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą.
 4. Nie powtarza się czynności otwarcia ofert oraz czynności faktycznych nie wpływających na wynik postępowania.
 
§ 5. 1. Pracami komisji kieruje przewodniczący, powoływany i odwoływany przez Burmistrza Trzciela spośród członków komisji.
 1. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:
1) odebranie oświadczeń członków komisji, o których mowa w § 4 ust. 1, oraz poinformowanie Burmistrza Trzciela o okolicznościach , o których mowa w § 4 ust. 2 i 3,
2) wyznaczanie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie,
3) podział między członków komisji prac podejmowanych w trybie roboczym,
4) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
5) informowanie Burmistrza Trzciela o problemach związanych z pracami komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 1. Oświadczenia, o których mowa w § 4 ust. 1, przewodniczący włącza do dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 2. Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi sekretarz komisji powoływany przez Burmistrza Trzciela spośród członków komisji.
 
§ 6.  1. Jeżeli dokonanie oceny ofert lub innych czynności w postępowaniu wymaga wiadomości specjalnych, Burmistrz Trzciela na wniosek przewodniczącego komisji może zasięgnąć opinii biegłych (rzeczoznawców).
 1. Do biegłych stosuje się odpowiednio przepis § 4.
 2. Biegły przedstawia opinię na piśmie, a na żądanie komisji bierze udział w jej pracach z głosem doradczym i udziela dodatkowych wyjaśnień.
 
§ 7. Komisja, przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności przygotowuje i przekazuje do zatwierdzenia przez Burmistrza Trzciela:
1) projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do udziału w postępowaniu, zaproszenia do składania ofert albo zapytania o cenę,
2) propozycję zaproszenia do rokowań w trybie zamówienia z wolnej ręki, ze wskazaniem podmiotu, z którym mają być prowadzone rokowania,
3) ogłoszenia wymagane dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
4) projekty innych dokumentów, w szczególności wnioski Burmistrza Trzciela do właściwego organu o wydanie decyzji wymaganych ustawą.
 
§ 8. Komisja w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w szczególności:
1) udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2) prowadzi negocjacje albo rokowania z dostawcami lub wykonawcami, w przypadku gdy ustawa przewiduje prowadzenie takich negocjacji albo rokowań,
3) dokonuje otwarcia ofert,
4) ocenia spełnianie warunków stawianych dostawcom lub wykonawcom oraz wnioskuje do kierownika jednostki o wykluczenie dostawców lub wykonawców w przypadkach określonych ustawą,
5) wnioskuje do Burmistrza Trzciela o odrzucenie oferty w przypadkach przewidzianych ustawą,
6) ocenia oferty nie podlegające odrzuceniu,
7) przygotowuje propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej bądź występuje o unieważnienie postępowania,
 
§ 9.  1.Komisja proponuje wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie indywidualnej oceny ofert dokonanej przez członków komisji, z zastrzeżeniem § 10.
 1. Indywidualna ocena ofert odbywa się wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszeniu do udziału w postępowaniu albo zaproszeniu do składania ofert. Każdy z członków komisji sporządza pisemne uzasadnienie indywidualnej oceny.
 2. Przy zastosowaniu kryteriów opisanych wzorami można sporządzić zbiorcze zestawienie oceny ofert. W takim przypadku pisemne uzasadnienie indywidualnej oceny ofert, o którym mowa w ust. 2, zastępuje się pisemnym uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej oferty
 
§ 10. 1. W postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki komisja przedstawia Burmistrzowi  Trzciela propozycję zawarcia umowy z wykonawcą, z którym były prowadzone rokowania.
 1. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy komisja występuje do Burmistrza  Trzciela o unieważnienie postępowania. Pisemne uzasadnienie takiego wniosku powinno zawierać wskazanie podstawy prawnej oraz omawiać okoliczności, które spowodowały konieczność unieważnienia postępowania.
 
§ 11. 1. Burmistrz Trzciela stwierdza nieważność czynności podjętej z naruszeniem prawa.
 1. Na polecenie Burmistrza Trzciela, komisja powtarza unieważnioną czynność, podjętą z naruszeniem prawa.
 2. Odwołanie wobec czynności podjętych przez zamawiającego, złożone przez dostawców lub wykonawców, przewodniczący komisji przekazuje, wraz ze stanowiskiem komisji, do rozpatrzenia Burmistrzowi Trzciela.
 
§ 12. Przygotowanie i przeprowadzenie nowego postępowania w tej samej sprawie powierza się komisji w zmienionym składzie jeżeli Burmistrz Trzciela odmówi zatwierdzenia propozycji komisji i unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy.
 
§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz Trzciela
Jarosław Kaczmarek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-25 09:42:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-03-17 11:34:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-03-17 11:34:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
907 raz(y)