ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

II/17/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: II

Kadencja: 2018-2023

Data wejścia w życie: .

Data podjęcia/podpisania: 2018-12-19

Tytuł aktu:

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 6, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) Rada Miejska w Trzcielu uchwala co następuje:
 

Treść:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 30.239.761,00 zł,       z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 26.779.552,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 3.460.209,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 732.718,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 36.040.785,00 zł.
2. Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące w kwocie 25.840.229,00 zł, w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.012.309,00 zł, z tego:
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 10.605.322,00 zł,
b) na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 6.406.987,00 zł,
2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.143.500,00 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.246.411,00 zł,
4) wypłatę z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę, przypadającą do spłaty w 2019 roku w kwocie 2.809,00 zł,
5) obsługę długu publicznego w kwocie 434.000,00 zł,
6) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 1.200,00 zł,
3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na łączną kwotę 10.200.556,00 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.200.556,00 zł; w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 2.893.956,00 zł,  jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 5.801.024,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.970.718,00 zł z następujących tytułów:
1) przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 4.150.000,00 zł,
2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie    2.500.000,00 zł,
3) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 82.718,00 zł,
4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 142.000,00 zł,
5) przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie 96.000,00 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.169.694,00 zł na:
1) udzielenie pożyczki z budżetu gminy w kwocie 107.000,00 zł,
2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 979.976,00 zł,
3) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 82.718,00 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. 1. Plan dochodów budżetu obejmuje dochody w kwocie 7.026.029,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki w kwocie 7.026.029,00 zł, związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w załączniku  nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty  1.000.000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 5.670.024,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 82.718,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 1.062.694,00 zł.
§ 7. 1. Określa się kwotę 3.000.000,00 zł do wysokości, której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
2. Określa się kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym do łącznej kwoty 107.000,00 zł.
§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zawiera załącznik nr 5 niniejszej uchwały.
§ 9. Plan dochodów i wydatków budżetu określa:
1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 144.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 113.620,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 30.380,00 zł,
2) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 16.000,00 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 16.000,00 zł,
3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 928.000,00 zł i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 972.580,00 zł.
§ 10. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 76.000,00 zł.
§ 11. Zestawienie planowanych dochodów rachunku dochodów własnych jednostki i wydatków nimi finansowanych zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 12. Określa się w budżecie kwotę 248.826,00 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 7.
§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł,
2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) w zakresie wydatków bieżących,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2019 i w latach następnych jest niezbędna  do zapewnienia ciągłości  działania  jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 100.000,00 zł,
5) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu gminy do łącznej kwoty 107.000,00 zł.
§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-21 09:30:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-21 09:31:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-01 14:17:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
585 raz(y)