Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-18 22:59:00 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Trzciel dnia 23.01.2012r.
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
            Gmina Trzciel zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH /Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmian./ informuje, że w przetargu nieograniczonym na:
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
w Szkołach Podstawowych Gminy Trzciel”
 
zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH /Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmian/
postępowanie zostaje unieważnione.
Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Szkołach Podstawowych Gminy Trzciel” oferta najkorzystniejsza wg przyjętych kryteriów wyboru tzn. Cena – 70% oraz Doświadczenie – 30% zawiera cenę przewyższającą kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zagwarantowaną w budżecie Gminy Trzciel oraz  wynikającą z wydatków planowanych do zrealizowania we wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic
w jakości usług edukacyjnych tj. 62 450,00 zł
 
 
Otrzymują:
1. Stowarzyszenie na  Rzecz Edukacji „POMOST” ul. Moniuszki 5, 66-200 Świebodzin
2. HUMANEO, ul. Mikołaja Reja 20, 33-300 Nowy Sącz