ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie zmiany lasu na użytek rolny

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-10-12 14:44:55 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

WZŚ.420.26.2021.SL
 
Obwieszczenie
 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu 8 października 2021 r., na wniosek Feliksa Toniarz, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
 
Zmiana lasu na użytek rolny”.
 
Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.
 
Treść decyzji zostanie udostępniona na stronie BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim na okres 14 dni od 11 października 2021 r.
 
Ze względu na trwający na terenie kraju stan epidemii, zapoznanie się z dokumentacją sprawy będzie możliwe po zgłoszeniu takiego zamiaru telefonicznie pod nr 887 101 300 lub drogą elektroniczną na adres ze wskazaniem proponowanej daty i godziny (od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 a 14.00). Ponadto, istnieje możliwość udostępnienia akt za pośrednictwem systemów informatycznych, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Załączniki