ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Jasieniec, gmina Trzciel

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-10-21 13:50:48 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

 
 
 
OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Jasieniec, gmina Trzciel
 
       Na podstawie art. 17 pkt 9, 11, art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784 i 922.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XVI/129/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla terenu położonego w obrębie Jasieniec, gmina Trzciel (w granicach działek nr 963/1, 964, 967, 968, 970/1, 972/1 i 973), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4  do 25 listopada 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Trzcielu  ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel, pokój nr 8 w godzinach od 900 do 1500 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego pod adresem http://bip.trzciel.pl.zakładka Ogłoszenia/Obwieszczenia.
     Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu w pokoju nr 9, w dniu  25 listopada 2021 r. o godz. 1300, za pomocą środków porozumiewania się na odległość poprzez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku (online). Instrukcja i link do dyskusji publicznej zostaną podane na stronie: https://bip. trzciel.pl zakładka Ogłoszenia/Obwieszczenia.
     Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.  
       Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Trzciela z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy: ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego, w formie elektronicznej na adres: . -  za pomocą platformy ePUAP,-  podczas dyskusji publicznej.
       Uwaga lub wniosek powinny zawierać także oświadczenie osoby, dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781).
Uwagi mogą być wniesione, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2021 roku.
 Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Trzciela.
                                                                                 
       
Burmistrz Trzciela
           /-/
                                                                                              Jarosław Kaczmarek
 
Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Burmistrz Trzciela. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Trzcielu za pomocą e-mail:    . Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Zapraszamy do dyskusji publicznej w dniu 25 listopada o godz. 13.00 (w wersji on line) nad  rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Jasieniec.
 
Pracownicy Urzędu dostępni są pod poniższym linkiem w godzinach od 13.00
 
Do uruchomienia linku potrzebne jest oprogramowanie skype
Należy kliknąć na opcję dołącz do spotkania i wkleich powyższy link, podać nazwę użytkownika i nacisnąć dołącz
 
Spotakanie to będzie nagrywane, a poniżej załączamy klauzulę informacyjną RODO.
Klauzula RODO

Załączniki