Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

UZYSKANIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-19 01:05:49 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

UZYSKANIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

WYMAGANE DOKUMENTY
    Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Druk wniosku dostępny jest:
    w Urzędzie Miejskim w Trzcielu (I piętro) Referat Oświaty
    w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzcielu,
    na stronie internetowej Gminy Trzciel www.trzciel.pl wniosek OŚW1-1
    Do wniosku należy załączyć:
    Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego pracownika,
    Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
    Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia, potwierdzającą ukończenie przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdania egzaminu,
    Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię świadectwa pracy młodocianego pracownika (w przypadku kształcenia u więcej niż jednego pracodawcy).
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
Referat Oświaty
Złożenie i Odbiór dokumentów: I Pietro
Tel. (95) 7431403, e-mail:
Godziny obsługi interesantów: poniedziałek - piątek 7:30-15:30
Złożenie i odbiór stosownej decyzji: (I piętro)
Tel. (95) 7431403, e-mail:
Godziny obsługi interesantów: poniedziałek-piątek 7:30-15:30
Dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Trzcielu pod numerem tel. (95) 7431403

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
    Pobierz i wypełnij odpowiedni wniosek.
    Dołącz do wniosku wymagane załączniki.
    Złóż wniosek w pokoju nr 2.
    Poczekaj na załatwienie sprawy. Pracownik poinformuje Cię o możliwości odebrania decyzji (decyzję można odebrać osobiście lub na życzenie interesanta przesyłana jest listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).
    Wypłata dofinansowania dokonywana jest na wskazane we wniosku konto bankowe.
OPŁATY
Brak
TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem Burmistrza Trzciela.
DODATKOWE INFORMACJE
    Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników winien być złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
    Dofinansowaniem objęte jest kształcenie młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Trzciel.
    Wypłata dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników następuje po przekazaniu środków finansowych z budżetu państwa.
PODSTAWA PRAWNA
    Art. 70 b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
    § 2 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jednolity Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.)
    Art. 104 i art. 107 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 200 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 

Załączniki