Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XI/87/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-18 10:07:07 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Uchwała Nr XI/87/2011
Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie: określenia stawek podatków lokalnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami1) ), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz.U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami2) ) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Trzciel w wysokości: 

1. Od gruntów: 

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków za 1 m2 powierzchni 0,67 zł, 

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,33 zł, 

3) pozostałych : 

a) pod budownictwem mieszkaniowym od 1 m2 0,29 zł, 

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 0,30 zł. 

2. Od budynków lub ich części: 

1) mieszkalnych za 1 m2 powierzchni użytkowej 0,69 zł, 

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 19,19 zł, 

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 10,24 zł, 

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,45 zł, 

5) pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej 

a) budynków letniskowych 7,35 zł, 

b) garaży nie stanowiących części budynku mieszkalnego 6,20 zł, 

c) budynków gospodarczych, które związane były z prowadzeniem gospodarstwa rolnego powyżej 15 m2 1,27 zł, 

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej 5,17 zł, 

3. Od budowli: 

1) służących do odprowadzenia i oczyszczania ścieków oraz wodociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody, 1% ich wartości, 

2) pozostałych, 2% ich wartości -określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2. Zasady poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych, inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso określa Uchwała XVIII/150/08 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso ze zm. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLI/332/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia stawek podatków lokalnych. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a ustalone w niej stawki obowiązują od 1 stycznia 2012 roku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


Józef Pihan