Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXIV/204/2013 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębach Lutol Suchy i Chociszewo w gminie Trzciel. 

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-03-01 12:10:28 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

 
Uchwała Nr XXIV/204/2013
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 28 lutego 2013 r.
 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębach Lutol Suchy i Chociszewo w gminie Trzciel. 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), po stwierdzeniu, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel uchwalonego uchwałą Nr XIV/126/00 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 lutego 2000 r. zmienionego uchwałą Nr XXX/241/2009 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 sierpnia 2009 r., uchwala się, co następuje: 
Rozdział 1.
Ustalenia wstępne 
§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XVI/134/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 marca 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach Chociszewo i Lutol Suchy, uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Chociszewo, Lutol Suchy, Łagowiec, Panowice, Stary Dwór uchwalonego uchwałą Nr XXX/243/2009 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 sierpnia 2009 r. (publikacja w Dz. U. Woj. Lub. z 2009 r. Nr 124 poz. 16), zwaną dalej planem. 
2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są załączniki: 
1) rysunek planu w skali 1:2000 z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel, stanowiący załączniki nr 1, 2, 3; 
2) rozstrzygnięcia w sprawie wniesionych uwag do projektu planu stanowiące załącznik nr 4; 
3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 5. 
§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu są tereny przeznaczane na cele odkrywkowej eksploatacji złoża kruszywa naturalnego. 
2. Zmianą planu objęty jest teren o powierzchni 28,3487 ha. 
3. Na obszarze objętym planem ustala się podział na następujące tereny oznaczone symbolami: 
1) PG - oznaczone w załącznikach nr 1, 2, 3; 
2) KDW - oznaczony w załączniku nr 1. 
4. Ustalenia planu składają się z: 
1) ustaleń ogólnych, zawartych w niniejszym Rozdziale i w Rozdziale 2; 
2) ustaleń szczegółowych zawartych w Rozdziale 3; 
3) postanowień końcowych, zawartych w Rozdziale 4. 
5. Na rysunku planu obowiązują następujące oznaczenia: 
1) granice obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu; 
3) symbole literowe przeznaczenia terenu. 
6. Inne oznaczenia nie wymienione w powyższych punktach mają charakter informacyjny. 
Rozdział 2.
Ustalenia ogólne 
Przepisy obowiązujące w całym obszarze objętym planem 
§ 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) tereny górnicze i obszary górnicze bezpośredniej eksploatacji kopaliny, w których granicę obszaru stanowi górna krawędź wyrobiska i obszar ochronny wyznaczają przepisy szczególne; 
2) po zakończeniu eksploatacji górniczej obowiązuje wykonanie rekultywacji. 
§ 4. Zasady ochrony środowiska i przyrody: 
1) obowiązuje zakaz realizacji inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych z wyjątkiem: 
a) inwestycji infrastruktury technicznej;
b) inwestycji celu publicznego; 
c) przedsięwzięć wydobywania kopalin metodą odkrywkową; 
2) obowiązuje ograniczenie wszelkich oddziaływań i uciążliwości, których źródłem będą tereny eksploatacji górniczej i prace górnicze do granic terenów PG i ograniczenie oddziaływań wychodzących na zewnątrz do odpowiadających normom określonym w przepisach odrębnych; 
3) obowiązuje stosowanie urządzeń i rozwiązań mających na celu eliminowanie lub ograniczanie uciążliwości oraz zachowanie parametrów określonych w przepisach odrębnych, zapewniających ochronę terenów sąsiadujących (eliminujących lub ograniczających zanieczyszczenie powietrza i wód, emisję hałasu i niekorzystnych wpływów na krajobraz); 
4) obowiązuje przeprowadzenie badań i analizy warunków hydrologicznych, w przypadku negatywnego oddziaływania na zmianę stosunków wodnych terenu (poza granicami planu) oraz podjęcie działań zapobiegających zmianom naturalnego stanu terenów cennych przyrodniczo; 
5) obowiązuje ograniczanie przestrzennie i czasowo oddziaływania na środowisko przyrodniczych prac eksploatacyjnych prowadzonych w odkrywce, w tym z eksploatacją prowadzoną etapami z sukcesywnym zajmowaniem terenu, równoległą rekultywacją i przywracaniem aktywności biologicznej gleby na zrekultywowanych działkach; 
6) eksploatacja złoża może odbywać się wyłącznie w granicach udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego i projektowanego obszaru górniczego, w którym obowiązuje wyłączenie pasów ochronnych przy granicach z gruntami indywidualnymi, lasami i drogami, w tym gospodarczymi położonymi w obszarze i poza obszarem planu; 
7) w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza obowiązuje zastosowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, również takich jak zraszanie dróg transportowych, sukcesywne zasypywanie nadkładem wyrobiska poeksploatacyjnego i sukcesywna rekultywacja; 
8) obowiązuje zastosowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych dla zminimalizowania hałasu do poziomu określonego przepisami szczególnymi (LAeqD = 55 dB i LAeqN = 45 dB) w otoczeniu terenów PG-1, PG-3; 
9) tereny złóż są zagospodarowane rolniczo, bonitacyjnie zakwalifikowane jako grunty orne o klasach użytków od RIII do RV, przy czym RIIIa i RIIIb łącznie stanowią powierzchnię użytków mniejszą niż 0,5 ha. 
§ 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: 
1) w razie ujawnienia, przy pracach ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, obowiązują przepisy szczególne; 
2) na obszarze planu nie stwierdzono występowania stanowisk archeologicznych oraz zabytkowych obiektów kultury; 
3) teren PG-2 znajduje się poza obszarami ekspozycji krajobrazowej, z której wykluczono elementy wysokościowe tj. wyższe niż 90,0 m. 
§ 6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 
1) obowiązuje wyznaczenie pasów ochronnych nie mniejszych niż określone w przepisach szczególnych, przy granicach z gruntami indywidualnymi, lasami i drogami, w tym KDW oraz przy linii elektroenergetycznej 15kV; 
2) na obszarze PG-3, w odległości 3,0 m od skrajnego przewodu linii elektroenergetycznej 15 kV, której przebudowę dopuszcza się na warunkach właściciela sieci, obowiązuje zakaz wprowadzania zadrzewień; 
3) obowiązuje zapewnienie swobodnego dojazdu do linii elektroenergetycznej i przemieszczania się wzdłuż linii. 
§ 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) na obszarze planu nie występują przestrzenie publiczne; 
2) w przypadku umieszczania reklam na ogrodzeniach przy granicach terenów o różnym przeznaczeniu górna krawędź reklam nie może przekraczać wysokości ogrodzenia, przy innych usytuowaniach 1,80 m. 
§ 8. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości: 
1) dopuszcza się scalanie nieruchomości; 
2) dopuszcza się podział nieruchomości jeżeli ustalenia szczegółowe tego nie zabraniają, w tym pod obiekty infrastruktury technicznej takie jak stacja elektroenergetyczna. 
§ 9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) komunikacja: 
a) obsługę terenu zapewniają drogi (w obszarze i poza granicami planu): wewnętrzne w tym KDW i lokalna; 
b) powiązanie z układem komunikacyjnym (poza granicami planu) w tym z drogą powiatową nr 1213F zapewniają powyżej wymienione drogi - ze zjazdami lokalizowanymi w oparciu o uzyskane zezwolenie zarządcy drogi, 
c) dopuszcza się realizowanie w miarę potrzeb niezbędnych dojazdów, o szerokości umożliwiającej swobodne przejazdy samochodom samowyładowującym się (tatra, kamaz), karetkom pogotowia, straży pożarnej i innym pojazdom uprzywilejowanym; 
2) telekomunikacja: 
a) ustala się budowę kablowych linii telekomunikacyjnych i innych obiektów, po uzgodnieniu z administratorem sieci i z uwzględnieniem warunków lit. b oraz przepisów odrębnych z zakresu łączności publicznej; 
b) wszelkie dopuszczone na obszarach PG obiekty o wysokości równej i większej niż 50 m npt. wymagają, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia jednostce odpowiedzialnej za lokalizację i oznakowania obiektu zgodnie z przepisami szczególnymi; 
3) zaopatrzenie w wodę: 
a) do celów technologicznych i ochrony przeciwpożarowej ustala się z systemu odwodnienia; 
b) pitną ustala się jako dostarczaną z obszaru poza planem (nie ustala się warunku budowy studni dla zaopatrzenia w wodę); 
4) odprowadzenie ścieków i wód pokopalnianych: 
a) na terenie wyrobiska nie będą powstawały ścieki produkcyjne; 
b) ścieki bytowe z przenośnych kabinowych sanitariatów będą okresowo odbierane przez wyspecjalizowane służby na podstawie zawartej umowy z użytkownikiem złoża; 
5) zaopatrzenie w energię elektryczną; 
a) z istniejących stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych poza obszarem planu; 
b) z dopuszczeniem lokowania w obszarach PG-2 i PG-3 stacji elektroenergetycznych związanych z eksploatacją górniczą na tych obszarach; 
c) za pośrednictwem linii energetycznych 15/04kV wyprowadzonych z wymienionych stacji transformatorowych; 
d) według §6 punkt 2 i 3 i z dopuszczeniem przebudowy linii na warunkach właściciela sieci; 
6) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej, w granicach drogi KDW lub w innym przebiegu w szczególności wzdłuż granic nieruchomości na warunkach ustalonych z zarządcą danej sieci, o ile nie narusza to struktury danej sieci, nie pogarsza warunków obsługi i nie narusza interesów osób trzecich w tym realizacji przeznaczenia terenu; 
7) obowiązuje: 
a) gospodarka odpadami z krótkoterminowym gromadzeniem odpadów komunalnych w granicach nieruchomości, na których są wytwarzane, a następnie wywóz przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo; 
b) zakaz lokalizacji funkcji zbierania odpadów, które wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności oraz funkcji odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów. 
Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe 
§ 10. 1. Wyznacza się tereny oznaczone symbolami PG: 
1) w załączniku nr 1 teren PG-1 o powierzchni 12,5409 ha w obrębie Chociszewo w tym: 
a) teren PG-1a o powierzchni 7,0097 ha (ze złożem „Chociszewo I” KN 9821); 
b) teren PG-1b o powierzchni 5,5312 ha (ze złożem „J.M. - Chociszewo” 13367); 
2) w załączniku nr 2 teren PG-2 w granicach pola C stanowiącego fragment złoża „Chociszewo - pole C D i E”, 
a) w obrębie Lutol Suchy o powierzchni 3,4772 ha;
b) w obrębie Chociszewo o powierzchni 7,9406 ha; 
3) w załączniku nr 3 teren PG-3 o powierzchni 4,03 ha w obrębie Lutol Suchy, w granicach pola D złoża „Chociszewo - C D i E” (na fragmencie wymienionego w punkcie 2 złoża). 
2. Przeznaczenie terenu: 
1) obszary kruszywa naturalnego w eksploatacji odkrywkowej i tereny przylegające bezpośrednio do złoża (obszary i tereny górnicze); 
2) po dokonaniu rekultywacji: 
a) PG-1 tereny leśne i wód; 
b) PG-2 tereny rolnicze; 
c) PG-3 tereny rolnicze i leśne. 
3. Zasady zagospodarowania terenu, parametry i wskaźniki oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) obowiązuje zapewnienie pasa terenu przylegającego bezpośrednio do wyrobiska odkrywkowego, wyznaczonego dla zachowania bezpieczeństwa i używanego do celów towarzyszących wydobywaniu kopaliny według przepisów szczególnych do ochrony terenu lasów, dróg, linii elektroenergetycznej i granic własności sąsiadujących z wyrobiskiem; 
2) obowiązuje prowadzenie działalności górniczej zgodnie z wymogami określonymi w koncesji i w projekcie zagospodarowania złoża; 
3) obowiązuje prowadzenie eksploatacji złoża metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych, z poziomami odpowiednimi do zalegania złoża; 
4) obowiązuje gromadzenie nadkładu: 
a) w miejscu nie objętym eksploatacją w sposób umożliwiający prowadzenie eksploatacji kruszywa z wykorzystaniem nadkładu do celów rekultywacyjnych; 
b) w sposób umożliwiający prowadzenie organizacji przejazdów, rozmieszczenie obiektów i urządzeń niezbędnych dla eksploatacji złoża; 
5) obowiązuje prowadzenie prac wydobywczych zarówno w warstwie suchej jak i spod lustra wody; 
6) przy formowaniu wyrobiska preferuje się: 
- w obrębie warstwy suchej nachylenie skarpy pod kątem 36°; 
- dla warstwy zawodnionej nachylenie skarpy pod kątem 27º; 
- nachylenie skarp nadkładowych pod kątem 36°; 
7) przy przekroczeniu powyższych wartości obowiązuje monitoring stateczności skarp wyrobiska; 
8) obowiązuje warunek zbywania kruszywa w stanie nieprzetworzonym, naturalnym; 
9) wyklucza się budowę zakładu przerabiającego kruszywo; 
10) dopuszcza się zorganizowanie terenu obsługi technicznej (z pomieszczeniami sanitarnymi i socjalnymi, miejscem składowania olejów i zbierania odpadów komunalnych), w uzgodnieniu z inspekcją sanitarną, zgodnie z przepisami szczególnymi; 
11) obowiązuje zapewnienie warunków związanych z zakończeniem eksploatacji: 
a) zabezpieczenie lub zlikwidowanie wyrobiska górniczego;
b) zlikwidowanie lub usunięcie wszystkich obiektów i urządzeń służących eksploatacji; 
12) obowiązuje zapewnienie zasad i warunków związanych z rekultywacją terenów z przyjęciem kierunków rekultywacji: wodnym w formie zbiornika wodnego, rolnym, leśnym określonych decyzją właściwego organu: 
a) z prowadzeniem rekultywacji terenów po działalności górniczej sukcesywnie, w miarę jak tereny stają się zbędne do dalszej działalności; 
b) z prowadzeniem rekultywacji w sposób i z zakresem nie ograniczającym ruchu zakładu górniczego; 
13) obowiązuje przeprowadzenie prac ziemnych związane z plantowaniem terenów przylegających do złoża; 
14) obowiązuje odtworzenie systemów odwodnienia terenów poeksploatacyjnych; 
15) dopuszcza się poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (w obszarze dotychczas objętym koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Świebodzin - Wolsztyn nr 24/95/p z dnia 03.08.1995 r.). 
§ 11. Ustalenia dla terenu komunikacji oznaczonej w załączniku nr 1 symbolem KDW o powierzchni 0,3600 ha: 
1) utrzymuje się przeznaczenie terenu i kategorię drogi wewnętrznej; 
2) obowiązuje zakaz podziału; 
3) szczegółowe warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu: 
a) obowiązuje szerokość drogi conajmniej istniejąca;
b) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej; 
c) dopuszcza się utwardzenie nawierzchni. 
Rozdział 4.
Postanowienia końcowe. 
§ 12. Uchyla się uchwałę Nr XXX/243/2009 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 sierpnia 2009 r. (publikacja w Dz. U. Woj. Lub. z 2009 r. Nr 124 poz. 16) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach geodezyjnych: Chociszewo, Lutol Suchy, Łagowiec, Panowice, Stary Dwór w granicach objętych niniejszym planem. 
§ 13. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę: 
a) dla terenów PG -1a, KDW w wysokości 1% wzrostu wartości nieruchomości; 
b) dla terenów PG - 1b, PG-2, PG-3 w wysokości 10% wzrostu wartości nieruchomości. 
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela. 
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej


Józef Pihan 
 

Załączniki