Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Uchwała nr XXVI/209/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2013 – 2022.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-03-01 12:49:35 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała nr  XXVI/209/2013
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia  28  lutego 2013 r.
 
w sprawie zmiany   Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata    2013 – 2022.

 
                       Na postawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. Dz 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art.227, art.229 i  art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) oraz art.121 ust.8  i art. 122 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1241 z późniejszymi zmianami),  Rada Miejska w Trzcielu uchwala co następuje:
§ 1.  Dotychczasowy Załącznik  nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 – 2022” do  Uchwały nr XXIV/189/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia  20 grudnia 2012  roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2013 – 2022, otrzymuje brzmienie jak załącznik 1  do niniejszej uchwały.
§ 2. Dotychczasowy Załącznik  3 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF”  do  Uchwały nr XXIV/189/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia  20 grudnia 2012 r. roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2013 – 2022,  otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2  do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załączniki