Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXIX/233/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie gminnych środków trwałych do Przedsiębiorstwa Ochrony Środowiska „MRÓWKA” Sp. z o.o. w Trzcielu w formie aportu.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-05-24 10:23:41 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała Nr XXIX/233/2013  
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 22 maja 2013r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie gminnych środków trwałych do Przedsiębiorstwa Ochrony Środowiska „MRÓWKA” Sp. z o.o. w Trzcielu w formie aportu.
                                    
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 z późn. zm.),
postanawia się co następuje:

§1. Wyraża się zgodę i upoważnia Burmistrza Trzciela na doposażenie majątku komunalnej jednostki samorządu terytorialnego – Przedsiębiorstwa Ochrony Środowiska „MRÓWKA” Sp. z o.o. w Trzcielu o gminne środki trwałe oraz uzupełniający wkład pieniężny opisane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały w formie aportu.

§2. Wartość mienia, o którym mowa w § 1 jest równa kwocie 195 000,00 zł  (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy zł 00/100 gr)

§3. Tytułem wniesionego mienia Gmina Trzciel obejmuje 195 udziałów po 1 000 zł każdy.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Pihan
 

Załączniki