Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXXVII/266/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych położonych w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Trzciel położonych w Trzcielu przy ulicy Sikorskiego 15 na rzecz najemców tych lokali.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-01-29 13:59:00 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXXVII/266/2014
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 22 stycznia 2014 roku
 
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych położonych w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Trzciel położonych w Trzcielu przy ulicy Sikorskiego 15 na rzecz najemców tych lokali.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami z 2013 poz. 645, poz. 1318) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami
z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 693, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz. 622, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz. 1110, Nr 163, poz. 981, Nr 224, poz. 1337, z 2012r. poz. 908, poz. 1256, poz. 951, poz. 1529, poz. 1429, z 2013r. poz. 1238, poz. 829) Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców lokali mieszkalnych nr 1- 4 usytuowanych w budynku położonym w Trzcielu przy ul. Sikorskiego 15.

§ 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się postanowienia uchwały Nr VII/54/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.