Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXXVII/267/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie i zamianę nieruchomości

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-01-29 14:00:30 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXXVII/267/2014
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 22 stycznia 2014 roku
 
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie i zamianę nieruchomości
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 j.t. ze zmianami z 2013 poz. 645, poz. 1318) oraz art.11 i art. 15 ust. 1 i 2 oraz art. 25 ust. 1 i 2 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 j.t. ze zmianami z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 693, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz. 622, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz. 1110, Nr 163, poz. 981, Nr 224, poz. 1337, z 2012r. poz. 908, poz. 1256, poz. 951, poz. 1529, poz. 1429, z 2013r. poz. 1238, poz. 829) Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie, do gminnego zasobu nieruchomości, lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Trzcielu, przy ul. Armii Czerwonej 10 na działce geodezyjnej nr 143/3
o powierzchni użytkowej 67,95 m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi dla którego Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu prowadzi księgę wieczystą nr GW1M/00029946/2, stanowiący własność Pani Elżbiety Kłosowicz za cenę określoną w operacie szacunkowym z dnia 15 grudnia 2013 roku tj. 47.078,00 zł.

§2. Wyraża się zgodę na nabycie, do gminnego zasobu nieruchomości, lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Trzcielu, przy ul. Armii Czerwonej 10 na działce geodezyjnej nr 143/3
o powierzchni użytkowej 75,42 m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi dla którego Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu prowadzi księgę wieczystą nr GW1M/00030117/2, stanowiący własność Pani Elżbiety Kłosowicz za cenę określoną w operacie szacunkowym z dnia 15 grudnia 2013 roku tj. 77.004,00 zł.

§3. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości opisanych w §1 i §2 na następujące nieruchomości:
1.Lokal mieszkalny nr 2 położony w Brójcach przy ul. Plac Wiosny Ludów 7 na działce geodezyjnej nr 807 o powierzchni użytkowej 44,82 m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi dla którego Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu prowadzi księgę wieczystą nr GW1M/00027881/4 stanowiący własność Pani Moniki Waligóra. Lokal zostanie zamieniony na lokal opisany w §1.
2.Lokal mieszkalny nr 3 położony w Brójcach przy ul. Plac Wiosny Ludów 7 na działce geodezyjnej nr 807 o powierzchni użytkowej 153,54 m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi dla którego Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu prowadzi księgę wieczystą nr GW1M/00025839/1 stanowiący własność Pani Izabeli Ernest. Lokal zostanie zamieniony na lokal opisany w §2.

§ 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się postanowienia uchwały Nr VII/54/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.