Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXXVII/277/2014 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzcielu na 2014 rok.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-01-29 14:22:03 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała Nr XXXVII/277/2014
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 22 stycznia 2014 roku
 
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzcielu na 2014 rok.
 
Na podstawie art. 18a ust. 5 i art. 21, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 z 2006 r. Nr 175, poz. 1475, z 2006 r. Nr 181, poz. 1337) oraz § 100 ust. 1 Statutu Miasta i Gminy uchwalonego uchwałą nr II/12/2002 Rady Miejskiej w Trzcielu (Dz.Urz.Woj. Lubuskiego Nr 115, poz. 1612) Rada Miejska postanawia, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2014 rok jak w załączniku nr 1 do uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki