Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIELA - konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Trzciel

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-02-19 09:20:43 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

PG.524.4.2014.RKa
Trzciel, 18 lutego 2014 roku
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIELA
 
Działając na podstawie Uchwały Nr XXXV/255/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 14.11.2013r., poz. 2367 ze zm.), Burmistrz Trzciela ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
I. Rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację:
Zadanie 1. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Trzciel.
Zadanie 2. Rozwój społeczności lokalnych w Gminie Trzciel.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2014r. – 22 000 zł (w 2012r. – 12 000 zł, w 2013r. - 5 000 zł), w tym na zadanie 1. – 17 000,00 zł, na zadanie 2. – 5 000,00 zł.
II. Zasady przyznawania dotacji
1. Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadań określają:
− Przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
− Uchwała Nr XXXV/255/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku (z późn. zm.),
− Uchwała Nr XLI/330/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania przy zlecaniu przez Gminę Trzciel organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zadań gminy do realizacji, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
2. Dotację mającą na celu wsparcie realizacji zadań otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym.
3. W przypadku wyboru ofert do realizacji, kwota dofinansowania ze strony Gminy Trzciel nie może przekroczyć 90 % rzeczywistych kosztów.
4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań oraz poszczególne kwoty udzielonych dotacji regulują umowy zawarte pomiędzy Oferentem a Gminą Trzciel.
5. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej, oferent ma prawo do negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub wycofania swojej oferty.
6. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w pkt. IV ogłoszenia konkursowego. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
7. Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.

III. Termin i warunki realizacji zadań
1. Zadania powinny być zrealizowane w roku 2014 z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy, warunki realizacji oraz wysokość przyznanej dotacji określone zostaną w umowach.
2. Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
3. Zadania winny być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców Gminy Trzciel.
4. Środki z dotacji przeznaczone mogą być wyłącznie na pokrycie kosztów związanych bezpośrednio z realizowanymi zadaniami.
5. Wszelkie wydatki poniesione przed dniem otrzymania dotacji nie będą uwzględnione w rozliczeniu dotacji.
IV. Termin i miejsce składania ofert oraz wymagania formalne
1. Oferty można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzcielu, ul. Poznańska 22 lub nadesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 14 marca 2014r. do godziny 12:00.
Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną lub faksem.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2014 – zadanie 1” i nazwą podmiotu albo „Otwarty konkurs ofert 2014 – zadanie 2” i nazwą podmiotu, na aktualnym formularzu.
Formularz oferty, będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia można pobrać ze strony internetowej www.bip.trzciel.pl, www.trzciel.pl lub w Urzędzie Miejskim w Trzcielu, pok. nr 11.
2. Oferta powinna zawierać:
− szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
− termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
− kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
− informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
− informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskiwanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
− deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
3. Do oferty należy dołączyć:
− potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
− potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu organizacji pozarządowej.
V. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
1. Oceny ofert dokona powołana zarządzeniem przez Burmistrza Trzciela Komisja Konkursowa.
2. Przy merytorycznym rozpatrywaniu ofert niepodlegających odrzuceniu z przyczyn formalnych, Komisja uwzględnia następujące kryteria:
− zgodność projektu z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie oraz z zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej,
− możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową,
− wartości merytoryczne projektu, w tym proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne,
− koszt realizacji w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, w tym wysokość udziału środków własnych oraz wysokość dotacji,
− dotychczasową współpracę organizacji pozarządowej z gminą, w tym solidność wywiązania się z umów i porozumień zawartych z gminą w ciągu ostatnich dwóch lat.
3. Kryteria wyboru ofert, określone w ust. 2, uwzględnia się również w przypadku, gdy na realizację danego zadania wpłynęła jedna oferta.
VI. Termin i tryb wyboru ofert
1. Wybór ofert nastąpi w terminie 21 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Oferty złożone na niewłaściwych formularzach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
3. Decyzje o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie w formie zarządzenia Burmistrz Trzciela.
4. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
VII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego
1. Realizacja zleconego organizacji zadania następuje po zawarciu umowy.
2. Warunkiem zawarcia umowy dotacji jest:
- akceptacja przez strony postanowień umowy,
- w przypadku dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, przedstawienie zaktualizowanego kosztorysu/harmonogramu realizacji zadania,
- oświadczenie Zleceniobiorcy o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy.
3. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011r. Nr 6 poz. 25) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
4. Wyniki konkursu ofert, wraz z informacją o kwocie przyznanej dotacji, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu, a także zawiadamia się oferentów oraz osoby zainteresowane.
5. Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego konkursu jest Robert Kaczmarek -podinspektor Urzędu Miejskiego w Trzcielu, tel. 95 74 31 413.
 
Burmistrz Trzciela
Maria Jolanta Górna - Bobrowska

Załączniki

  • Oferta (DOC, 87 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-02-19 09:21:23 | Data wytworzenia informacji: 2014-02-18