Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zadania Gminy

Szczegóły informacji

Zadania Gminy

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-17 18:29:38 przez Zasilenie Danymi

Akapit nr - brak tytułu

Zadania Gminy
 
Zadania własne gminy obejmują w szczególności sprawy:
·    ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
·    gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
·    wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymywania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
·    lokalnego transportu zbiorowego,
·    ochrony zdrowia,
·    pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
·    gminnego budownictwa mieszkaniowego,
·    edukacji publicznej,
·    kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
·    kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
·    targowisk i hal targowych,
·    zieleni gminnej i zadrzewień,
·    cmentarzy gminnych,
·    porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenie i utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego,
·    utrzymania miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
·    polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
·    wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
·    promocji miasta,
·    współpracy z organizacjami pozarządowymi,
·    współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
 
Ponadto:
·    Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.
·    Zadania z zakresu administracji rządowej miasto może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.
·    Miasto może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.
·    W celu wykonywania zadań miasto może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.
·    Miasto może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.
 
Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne miasta, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
·    Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.
·    Miasta, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.