Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia

Szczegóły informacji

Ogłoszenie Burmistrza Trzciela w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego zrealizowanego przez organizację pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Informacja ogłoszona dnia 2022-03-16 09:03:15 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Trzciel, 16.03.2022r.
    
BURMISTRZ TRZCIELA OGŁASZA
 
otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego zrealizowanego przez organizację pozarządowe oraz podmioty określne w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

I. Rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację:
• Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży z elementami profilaktyki
• Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2022 roku to 17 000,00 zł ( w roku 2021- kwota 17 000,00 zł ).
 
II. Zasady przyznawania dotacji:
1. Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadania określają:
• Przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2020, poz. 1057, zm. Dz. U. 2021 poz. 1038, 1243, 1535, 2490 )
• Uchwała Nr XXVIII/203/2021 z dnia 18.11.2021 roku  w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2022r. ( Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 22.11.2021r. poz. 2392 )
• Uchwała NR XLI/330/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania przy zleceniu przez Gminę Trzciel organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zadań Gminy do realizacji, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
• Uchwała Nr XXIX/213/2021 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 16.12.2021r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
2. Dotację mającą na celu wsparcie realizacji zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym.
3. W przypadku wyboru ofert do realizacji, kwota dofinansowania ze strony Gminy Trzciel nie może przekroczyć 70 % rzeczywistych kosztów.
4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania oraz poszczególne kwoty udzielonych dotacji regulują umowy zawarte pomiędzy oferentem, a Gminą Trzciel.
5. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej, Oferent ma prawo do negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub wycofania swojej oferty.
6. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w pkt. IV ogłoszenia konkursowego. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
 
III. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Zadanie powinno być zrealizowane w roku 2022 z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy, warunki realizacji oraz wysokość przyznanej dotacji określone zostaną w umowach.
2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
3. Zadanie winno być wykonane dla jak największej liczby dzieci i młodzieży z terenu Gminy Trzciel.
4. Środki z dotacji przeznaczone mogą być wyłącznie na pokrycie kosztów związanych bezpośrednio z realizowanym zadaniem.
5. Udokumentowanie wkładu własnego w formie wkładu osobowego w sprawozdaniu z realizacji zadania następuje przede wszystkim przez:
• przedstawienie imiennych list z podpisami osób świadczących pracę społeczną wraz z rodzajem i liczbą godzin pracy,
• załączenie pisemnych umów z wolontariuszami
6. Wszelkie wydatki poniesione przed dniem otrzymania dotacji nie będą uwzględnione w rozliczeniu dotacji.
 
IV. Termin i miejsce składania ofert oraz wymagania formalne:
1. Oferty można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel lub nadesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 07.04.2022r. do godz. 15:30.
2. Nie będą przyjmowane oferty przesłane droga elektroniczną lub faksem.
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na organizację czasu wolnego dzieciom i młodzieży 2022” i nazwą podmiotu, na aktualnym formularzu.
4. Formularz oferty, będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia można pobrać ze strony internetowej www.bip.trzciel.pl, www.trzciel.pl lub w Urzędzie Miejskim w Trzcielu.
5. Oferta powinna zawierać:
• Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
• Termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
• Kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
• Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
• Informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym wysokość środków finansowych uzyskiwanych na realizację danego zadania z innych źródeł, deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania ( wpłaty i składki adresatów zadania to działalność odpłatna )
• Przy szacowaniu wielkości wkładu osobowego należy określić czynności, które zostały powierzone wolontariuszom bądź członkom organizacji, czas ich realizacji oraz koszty jakie należałoby ponieść zatrudniając odpłatny personel. Wkład osobowy musi być skalkulowany wg ogólnie obowiązujących stawek rynkowych wg instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej www.trzciel.pl w dziale organizacje pozarządowe.
6. Do oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego odpisu  z Krajowego Rejestru sądowego, innego rejestru lub ewidencji (nie starszy niż 2 tygodnie na dzień złożenia oferty), potwierdzona za zgodność z oryginałem kopię statutu organizacji pozarządowej, klauzulę RODO.
 
V. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1. Oceny ofert dokona powołana zarządzeniem Burmistrza Trzciela Komisja konkursowa.
2. Przy merytorycznym rozpatrywaniu ofert nie podlegających odrzuceniu z przyczyn formalnych, Komisja uwzględnia następujące kryteria:
• zgodność projektu z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie oraz z zadaniami statusowymi organizacji pozarządowej,
• możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową,
• wartości merytoryczne projektu, w tym proponowana jakość wykonywania zadania i kwalifikacje
• koszt realizacji w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, w tym wysokość udziału środków własnych oraz wysokość dotacji,
• dotychczasową współpracę organizacji pozarządowej z gminą, w tym solidność wywiązania się z umów i porozumień zawartych z gminą w ciągu ostatnich dwóch lat.
• Organizacja pozarządowa powinna mieć w statucie zapis o przeciwdziałaniu patologiom społecznym.
3.Kryteria wyboru ofert, określone w ust. 2 uwzględnia się również w przypadku, gdy na realizację danego zadania wpłynęła jedna oferta.
 
VI. Termin i tryb wyboru ofert
1. Wybór ofert nastąpi w terminie 21 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Oferty złożone na niewłaściwych formularzach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
3. Decyzje o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie w formie zarządzenia Burmistrz Trzciela.
4. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 
VII. Postanowienia końcowe:
1. Realizacja, zleconego organizacji zadania następuje po zawarciu umowy.
2. Warunkiem zawarcia umowy dotacji jest:
• Akceptacja przez strony postanowień umowy,
• W przypadku dotacji w wysokości innej wnioskowana, przedstawienie zaktualizowanego kosztorysu/ harmonogramu realizacji zadania,
• Oświadczenie zleceniobiorcy o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy.
3. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania ( do 30 dni po upływie terminu określonego w umowie ) zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (poz. 2057) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
4. Wyniki konkursu ofert, wraz z informacją o kwocie przyznanej dotacji, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu oraz na tablicy ogłoszeń urzędu, a także zawiadamia się Oferentów oraz osoby zainteresowane.
5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany wysokości środków finansowych, określonych w ogłoszeniu, prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Burmistrz Trzciela    
Jarosław Kaczmarek
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-16 09:01:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-16 09:03:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-16 09:03:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
239 raz(y)