Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i raporcie do wglądu dla inwestycji polegającej na „uruchomieniu zakładu produkcji wyrobów z betonu oraz materiałów budowlanych, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 190 w Brójcach”, gmina Trzciel, woj. lubuskie.

Informacja ogłoszona dnia 2021-02-19 15:25:12 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GP.6220.1.2021.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza  Trzciela o wszczęciu  postępowania
 w sprawie  wydania decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach
 i raporcie do wglądu
 
      Burmistrz Trzciela, zgodnie z art. 49, art. 61 §1, §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – K.p.a. (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm)  oraz art. 33 ust. 1, art. 34, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 77 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek z dnia 23.12.2020r. uzupełniony dnia 17.02.2021r. złożony, wraz z raportem oddziaływania na środowisko, przez Kancelarię Ekologiczną Marcin Kaźmierski z siedzibą w Poznaniu, zostało wszczęte postępowania administracyjne dla inwestycji polegającej na
uruchomieniu zakładu produkcji wyrobów z betonu oraz materiałów budowlanych, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 190 w Brójcach”, gmina Trzciel, woj. lubuskie.
 
Inwestorem jest Kancelaria Ekologiczna Marcin Kaźmierski.
 
        Zgodnie z art. 73 ust 1  Kpa. strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz z treścią opracowanego raportu oddziaływania na środowisko, uzyskać wyjaśnienia w sprawie w Urzędzie Miejskim w Trzcielu, pokój nr 8, w godzinach urzędowania (tj. od poniedziałku do piątku) w godz. 7.30 – 15.30.
 
Stosownie do art. 63 kpa oraz art. 34 ustawy ooś uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie 30 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia - zgodnie z 33 ust. 1 pkt 7 ustawy ooś.
 
Jednocześnie Burmistrz Trzciela zawiadamia, że pismem znak: GP.6220.1.2021.JG z dnia 18.02.2021 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą  ul. Jagiellończyka 13, 66-400 Gorzów Wlkp. oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, a do Marszałka Województwa Lubuskiego z siedzibą ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z siedzibą Os. Centrum 16,  66-300 Międzyrzecz o wydanie opinii.
 
Burmistrz Trzciela informuje, że zawiadomienie stron (osoby prywatne) o decyzjach i innych czynnościach organu nastąpi w formie publicznego obwieszczenia oraz poprzez udostepnienie pism w BIP na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu - zgodnie z art. 49 ustawy k.p.a. (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 256) oraz zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o ooś (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 283 ze zm.), który mówi, że jeżeli liczba stron postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postepowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 kpa.
 
Jednocześnie Burmistrz Trzciela informuje, że zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny - na co wskazuje art. 41 § 2 Kpa.
 
 z  up.       Burmistrza
 ( - )      Robert Jaszka
 Kierownik Referatu
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-19 15:25:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-19 15:25:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-19 15:25:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
301 raz(y)