Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela kończące postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (z przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko ) dla inwestycji polegającej na „uruchomieniu zakładu produkcji wyrobów z betonu oraz materiałów budowlanych, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 190 w Brójcach”, gmina Trzciel, woj. lubuskie.

Informacja ogłoszona dnia 2021-08-24 12:14:14 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GP.6220.1.2021.JG
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza  Trzciela  kończące  postępowanie
w sprawie  wydania decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach
 (z przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko )
 
      Burmistrz Trzciela, zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – K.p.a. (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735)  oraz art. 33 ust. 1, art. 34, art. 74 ust. 3, art. 77 ust.1 pkt 1, 2, 4, art. 79 ust. 1ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) zawiadamia, że kończy postępowania administracyjne, prowadzone na wniosek złożony wraz z raportem oddziaływania na środowisko przez Kancelarię Ekologiczną Marcin Kaźmierski z siedzibą w Poznaniu, dla inwestycji polegającej na
uruchomieniu zakładu produkcji wyrobów z betonu oraz materiałów budowlanych, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 190 w Brójcach”, gmina Trzciel, woj. lubuskie.
 
Inwestorem jest Kancelaria Ekologiczna Marcin Kaźmierski.
 
        Zgromadzone zostały wszystkie dowody w sprawie i na podstawie art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeku Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2021 r, poz. 735) strony mogą zapoznać się z wydanymi uzgodnieniami i opiniami, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 ust 1  Kpa. strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Trzcielu, pokój nr 8, w godzinach urzędowania (tj. od poniedziałku do piątku) w godz. 7.30 – 15.30.
 
Stosownie do art. 63 kpa oraz art. 34 ustawy ooś uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia - zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy ooś.
 
Jednocześnie Burmistrz Trzciela zawiadamia, że wpłynęły uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą ul. Jagiellończyka 13, 66-400 Gorzów Wlkp. oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław, a także opinie Marszałka Województwa Lubuskiego z siedzibą                                  ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z siedzibą Os. Centrum 16,  66-300 Międzyrzecz.
 
Burmistrz Trzciela informuje, że zawiadomienie stron (osoby prywatne) o decyzjach i innych czynnościach organu następuje w formie publicznego obwieszczenia oraz poprzez udostepnienie pism w BIP na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu - zgodnie z art. 49 ustawy k.p.a. (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 735) oraz zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o ooś (t.j. Dz.U. z 2021. poz. 247 ze zm.), który mówi, że jeżeli liczba stron postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postepowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 kpa.
 
Jednocześnie Burmistrz Trzciela informuje, że zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny - na co wskazuje art. 41 § 2 Kpa.
 
 Burmistrza  Trzciela
 ( - )  Jarosław Kaczmarek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-24 12:14:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-24 12:14:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-25 16:57:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
312 raz(y)