Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o zakończonym postępowaniu i wydanej decyzji (bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) dla inwestycji polegającej na „wykonaniu urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10,0 m3/h na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Łagowiec”

Informacja ogłoszona dnia 2021-09-14 13:05:20 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GP.6220.5.2021.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza Trzciela o zakończonym postępowaniu i wydanej decyzji
      (bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko).
 
Burmistrz Trzciela zgodnie z art. 104, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 247 ze zm.) zawiadamia, że zakończył, prowadzone na wniosek Gminy Trzciel – Pełnomocnik Pani Maria Dąbrowska – „HYDROCONSULT” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Smardzewska 15, 60-161 Poznań, postępowanie administracyjne i dnia 09.09.2021r. wydał decyzję nr 9/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na
„wykonaniu urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10,0 m3/h na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Łagowiec”, na działce nr 227/1, gm. Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.
 
 
Inwestorem jest Gmina Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel.
Pełnomocnik Pani Maria Dąbrowska – „Hydroconsult” Sp. z o.o – Poznań.
 
Stosownie do art. 73 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz  Trzciela zawiadamia, że wydana decyzja oraz akta sprawy udostępniane są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu pokój nr 8 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30.
 
Stronom w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia służą uprawnienia określone w  art.111 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735) - tj. uzupełnienia, odwołania, sprostowania i skargi.
 
Jednocześnie Burmistrz Trzciela informuje, że zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny - na co wskazuje art. 41 § 2 Kpa.
 
Stosownie do art. 63 kpa podania (żądania, wyjaśnienie, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone w formie pisemnej, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, przez elektroniczna skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
                                                                                                                     Burmistrz Trzciela
 
                                                                                                           ( - )  Jarosław Kaczmarek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-14 13:04:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-14 13:05:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-14 13:05:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
255 raz(y)