ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o zakończonym postępowaniu z przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko i wydanej decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „uruchomieniu zakładu produkcji wyrobów z betonu oraz materiałów budowlanych, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 190 w Brójcach”, gmina Trzciel, woj. lubuskie.

Informacja ogłoszona dnia 2021-10-29 16:48:52 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GP.6220.1.2021.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza Trzciela o zakończonym postępowaniu z przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko
i wydanej decyzji
o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
            Burmistrz Trzciela, zgodnie z art. 104, art. 111, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – K.p.a. (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)  oraz art. 33, art. 34, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia                         03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) zawiadamia, że zakończył postępowania administracyjne prowadzone na wniosek złożony przez Kancelarię Ekologiczną Marcin Kaźmierski z siedzibą w Poznaniu i dnia 28.10.2021 r. wydał decyzję nr 12/2021 o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na
uruchomieniu zakładu produkcji wyrobów z betonu oraz materiałów budowlanych, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 190 w Brójcach”, gmina Trzciel, woj. lubuskie.
 
Inwestorem jest Kancelaria Ekologiczna Marcin Kaźmierski, ul. Staszica 15a, 60-526 Poznań.
 
Jednocześnie Burmistrz Trzciela zawiadamia, że „Decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” wydana została po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą w Gorzowie Wlkp. i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW we Wrocławiu oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Międzyrzeczu i Marszałka Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.
 
Stosownie do art. 73 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Trzciela zawiadamia, że akta sprawy wraz z opiniami i wydaną decyzją udostępnione są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu - Referat Gospodarki i Ochrony Środowiska – pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30
 
Stronom w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji służą uprawnienia określone w art.111 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) - tj. uzupełnienia, odwołania, sprostowania i skargi.
 
Burmistrz Trzciela informuje, że liczba stron w postepowaniu przekracza 10 w związku z czym zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu następuje w formie publicznego obwieszczenia oraz poprzez udostepnienie pism w BIP na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu - zgodnie z art. 49 ustawy k.p.a. (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o ooś (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 247 ze zm.).
 
Jednocześnie Burmistrz Trzciela informuje, że zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny - na co wskazuje art. 41 § 2 Kpa.
 
Stosownie do art. 63 kpa podania (żądania, wyjaśnienie, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone w formie pisemnej, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, przez elektroniczna skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
                                                                                                                             Burmistrz Trzciela
 
                                                                                                                   ( - )  Jarosław Kaczmarek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-29 16:48:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-29 16:48:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-29 16:48:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
33 raz(y)