Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci SN 15kV i nn 0,4 kV oraz budowie linii kablowych 15 kV i nn-0,4 kV, budowie stacji transformatorowej, budowie słupa rozgałęźnego z zejściem kablowy 15 kV

Informacja ogłoszona dnia 2021-11-10 15:41:49 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GP.6733.6.2021.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza  Trzciela o wszczęciu postępowania
 
          Burmistrz Trzciela, zgodnie z art. 49, art. 61 § 1, § 4 ustawy-Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2021r poz. 741 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek, z dnia 30.09.2021r. (d.w. 06.10.2021r.) uzupełniony dnia 26.10.2021r. (d.w.28.10.2021r.), Enea Operator Sp. z o.o.,  60-479 Poznań,  ul. Strzeszyńska 58, w imieniu i na rzecz której działa Pan Edward Bułkowski – Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp.  z siedzibą, ul. Sikorskiego 37, 66-400 Gorzów Wlkp., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie elektroenergetycznej sieci SN 15kV i nn 0,4 kV oraz budowie linii kablowych 15 kV i nn-0,4 kV, budowie stacji transformatorowej, budowie słupa rozgałęźnego z zejściem kablowy 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 230, 242/2, 203, 292, 242/3 w obrębie Sierczynek w gminie Trzciel.
 
Inwestor - Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.
Pełnomocnik – Edward Bułkowski
 
Stosownie do art. 73 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Trzciela zawiadamia, że akta sprawy wraz z projektem decyzji udostępnione są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu - Referat Gospodarki i Ochrony Środowiska – pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30.
 
Stosownie do art. 63 kpa w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia można wnosić podania do przedmiotowego postępowania. Brak czynnego udziału strony nie będzie przeszkodą w wydaniu decyzji.
 
Zgodnie z art. 63 § 1 k.p.a. podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) uwagi lub zastrzeżenia mogą być wnoszone w formie pisemnej, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005r.                                   o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny - na co wskazuje art. 41 § 2 Kpa.
 
                                                                                                                     Burmistrz Trzciela
                                                                                                             ( - )  Jarosław Kaczmarek
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-10 15:41:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-10 15:41:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-10 15:41:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
253 raz(y)