Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzciel do roku 2020, z perspektywą do 2030”.

Informacja ogłoszona dnia 2017-08-18 12:47:47 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Trzciel, 18 sierpnia 2017 roku
GPR.1.2017.RKa
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA TRZCIELA
 
Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2017.1405),
informuję
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzciel do roku 2020, z perspektywą do 2030”.
 
Uzasadnienie
Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy. W związku z powyższym Burmistrz Trzciela wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. i do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzciel do roku 2020, z perspektywą do 2030”. (pisma znak: GPR.1.2017.RKa z dnia 28.07.2017r.).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. w piśmie z dnia 04.08.2017r. znak WZŚ.411.160.2017.DT i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. w piśmie z dnia 11.08.2017r. znak NZ.9022.369.2017.KJ uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzciel do roku 2020, z perspektywą do 2030”.
Zgodnie z art. 48 ust. 3 ww. ustawy odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzasadnienia zawierającego informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 ww. ustawy, tj.:
Uzasadnienie:

1. W/w projektowany dokument:
 1. obejmuje swoim zasięgiem wyłącznie teren Gminy Trzciel;
 2. nie znajduje się na liście dokumentów, dla których zgodnie z art. 46 ww. ustawy wymagane jest przeprowadzanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
 3. nie wyznacza ram zgodnie z art. 47 ww. ustawy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, ani realizacja postanowień przedmiotowego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.
 
2. Charakter działań projektowanych do realizacji w w/w dokumencie:
 1. obejmuje swoim oddziaływaniem wyłącznie teren Gminy Trzciel;
 2. ustalony jest ramami dotyczącymi:
 • usytuowania – wyłącznie teren Gminy Trzciel;
 • rodzaju przedsięwzięcia – przedsięwzięcia inwestycyjne oraz organizacyjne, szkoleniowe i edukacyjne;
 • skali – przedsięwzięcia realizowane w skali lokalnej – wyłącznie na terenie Gminy Trzciel.
3. Program Rewitalizacji powiązany jest z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach, tj. z:
       a) Narodowym Planem Rewitalizacji 2022 w zakresie:
 • Poprawy warunków rozwoju obszarów zdegradowanych w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym.
 • Tworzenia korzystnych warunków dla prowadzenia rewitalizacji w Polsce i położenie nacisku na holistyczne, zintegrowane podejście do prowadzenia takich działań.
 • Wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki).

  b) Ustawą o Rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. w zakresie:
 • Podjęcia działań na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, podejmowane na konkretnym obszarze i prowadzone na podstawie lokalnego programu rewitalizacji.

  c)Strategią Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 w zakresie:
 • Rozwijania kapitału ludzkiego poprzez wydobywanie potencjałów osób, tak aby mogły one w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym na wszystkich etapach życia.

  d) Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 w zakresie:
 • Przeciwdziałania powstawaniu i zwalczaniu dotychczasowych oraz nowych form wykluczenia społecznego.

  e) Wojewódzkim Programem Pomocy Społecznej w zakresie:
 • Zmniejszenia skali ubóstwa mieszkańców województwa lubuskiego.
 • Zapobiegania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży.
 • Poprawy jakości usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wykluczonych społecznie.
 • Wspierania osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej.

  f) Strategią Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 w zakresie:
 • Wyrównywania szans rozwojowych dzieci i młodzieży.
 • Zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób i rodzin oraz ich integracja ze społeczeństwem.

  g) Strategią Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Trzciel na lata 2016 – 2023  w zakresie:
 • Poprawy infrastruktury technicznej i społecznej podnoszącej jakość życia mieszkańców.

  h) Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Trzciel na 2017 w zakresie:
 • Prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych” oraz „Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.

  i) Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzciel w zakresie:
 • poprawy wyposażenia miasta i wsi w obiekty i urządzenia sportowo wypoczynkowe służące mieszkańcom i gościom,
 • ograniczenia bezrobocia w wyniku działań w sferze gospodarczej i społecznej - nowe miejsca pracy,
 •  działań na rzecz rozwoju placówek edukacyjnych (ich specjalizacja pro rynkowa) z kształceniem ukierunkowanym na ochronę i racjonalne gospodarowanie zasobami gminy.
4. Rodzaj i skala oddziaływania na środowisko związane z realizacją działań opisanych w projekcie dokumentu:     
 • Realizacja działań opisanych w w/w dokumencie odbywać się będzie wyłącznie na terenie Gminy Trzciel, a ich oddziaływanie nie wpłynie znacząco oraz potencjalnie znacząco na środowisko.
 • Charakter działań oraz fakt położenia geograficznego Gminy Trzciel zapewniają, że nie wystąpi skumulowane i transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
 • Koncepcje planowanych działań zostały zdefiniowane tak, aby nie występowały żadne ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska.
5. Realizacja działań opisanych w projekcie dokumentu nie oddziałuje w żaden sposób na obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego i formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym w szczególności nie spowoduje trwałego uszczuplenia siedlisk i nie zagrozi spójności i integralności w/w obszarów.
 
6. Obiekty i obszary zabytkowe chronione na terenie Gminy Trzciel:
 
Projekt będzie realizowany na obszarze zurbanizowanym miejscowości Trzciel i Chociszewo, poza obszarami sieci Natura 2000

7. Obszary ochrony przyrody
 
Inwestycje ujęte w Programie Rewitalizacji nie znajdują się ani w katalogu przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ani przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Co ustalono w wyniku analizy zakresów inwestycji.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach programu nie są ujęte w Załączniku nr I i II Dyrektywy 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, nie kwalifikują się do przedsięwzięć, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, nie należy do inwestycji wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Inwestycje objęte programem będą realizowane na obszarach zdegradowanych:
 • Obszar 1 - Trzciel ulica Poznańska 1-10, 17 - 29, Mickiewicza, Spokojna, Zbąszyńska 1-4, 35-42, Armii Czerwonej 1-15, 58-75, Sikorskiego, Plac Zjednoczenia Narodowego, Koszykarska, Krótka, Grunwaldzka, Kościuszki 1-7, 21-28.
 • Obszar 4 – miejscowość Chociszewo.
 
Z przedstawionych w programie kart projektów wynika, że awizowane przedsięwzięcia nie będą miały wpływu na integralność obszaru tj.:
a. nie zmieni się powierzchnia siedlisk chronionych i liczebność populacji gatunków chronionych,
b. nie będzie wpływu na kluczowe procesy i związki kształtujące strukturę obszaru,
c. nie nastąpi fragmentacja siedlisk w obrębie obszaru,
d. nie nastąpi przebudowa zespołów i zgrupowań gatunków,
e. nie zostaną zintensyfikowane zagrożenia dla utrzymania właściwego stanu ochrony gatunków o ich siedlisk,
f. nie powstanie bariera migracji dla zwierząt chronionych w obszarze.
 
Ponadto, wskazane w programie inwestycje  będą realizowana na terenie obszarów przekształconych antropogenicznie, cechujących się dużym stopniem rozwoju infrastruktury gospodarczo-technicznej. Oddziaływania w fazie realizacji poszczególnych inwestycji pozostaną bez wpływu na obszar. W wyniku eksploatacji przedsięwzięć nie zostaną zintensyfikowane oddziaływania mogące pośrednio znacząco wpływać na cele ochrony obszaru Natura 2000. Dodatkowo przedmiotowe inwestycje:
 • Nie emitują szkodliwych zapachów i pyłów, w ilościach powodujących jakiekolwiek zagrożenie i wymagających dodatkowych uzgodnień i opracowań.
 • Projekty są neutralne pod względem wpływu na zróżnicowanie biologiczne, nie ingerują w dostępność zasobów naturalnych, nie przyczyniają się emisji trwałych zanieczyszczeń.
 • Zadania nie emitują hałasów i wibracji i promieniowania, nie wywierają ujemnego wpływu na istniejący drzewostan, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.
 • Zastosowane w projektach rozwiązania nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi inne obiekty oraz zgodne są z obowiązującymi przepisami i normami.
 • Odpady stałe powstałe w trakcie realizacji inwestycji zbierane będą w koszach na śmieci opróżnianych przez koncesjonowaną firmę i wywożonych na wysypisko śmieci.
 
8. Streszczenie przedmiotowego projektu dokumentu:
 
A. Wprowadzenie
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Trzciel do roku 2020, z perspektywą do 2030 roku jest kluczowym dokumentem opisującym działania samorządu w zakresie wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, którego realizacja odbywa się poprzez przedsięwzięcia kompleksowe i zintegrowane, uwzględniające istotne aspekty w sferach społecznej, infrastrukturalno – gospodarczej, przestrzenno - funkcjonalnej i środowiskowej. Rewitalizacja jest procesem wieloletnim, skoncentrowanym terytorialnie, inicjowanym i sterowanym przez władze Gminy, prowadzonym w ścisłej współpracy z lokalną społecznością i na jej rzecz. Definiuje on konkretne cele, działania i środki służące osiągnięciu zamierzonych rezultatów. Ze względu na różnorodność aspektów i interesów wszystkich uczestników procesu rewitalizacji konieczne jest stworzenie instrumentu, który pozwoli na prowadzenie procesu rewitalizacji w sposób skoordynowany, zintegrowany, zgodny z celami interesariuszy tego procesu.
 
B. Cele Programu
Strategicznym celem rewitalizacji gminy Trzciel jest „Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów zdegradowanych w gminie Trzciel oraz kompleksowe przeciwdziałanie marginalizacji zdegradowanych społecznie, infrastrukturalnie, gospodarczo, przestrzennie i środowiskowo obszarów gminy”. Do celów głównych, ściśle powiązanych z celem strategicznym należą:
 1. rozwój kapitału społecznego oraz redukcja negatywnych zjawisk społecznych na obszarach zdegradowanych,
 2. rozwój gospodarczy poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego i kulturowego obszarów zdegradowanych,
 3. zwiększenie zatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości na obszarach zdegradowanych.
C. Zadania przewidziane do realizacji w ramach programu:
Wykaz przedsięwzięć podstawowych:
 1. Przygotowanie i wdrożenie Programu Animacji Środowiskowej
 2. Wdrożenia narzędzi ekonomii społecznej – spółdzielnia socjalna
 3. Aktywizacja społeczna mieszkańców Gminy
 4. Realizacja programu aktywizacji gospodarczej
 5. Realizacja działań dotyczących poprawy warunków otoczenia mieszkalnego – Program Aktywności Lokalnej (PAL).
 6. Zagospodarowanie plaży przy Jeziorze Młyńskim w Trzcielu;
 7. Budowa promenady wzdłuż rzeki Obry w Trzcielu;
 8. Zagospodarowanie terenu po dawnym cmentarzu niemieckim w Trzcielu;
 9. Zagospodarowanie ogródka jordanowskiego w miejscowości Trzciel;
 10. Termomodernizacja budynku dawnej szkoły przy ul. Mickiewicza w Trzcielu;
 11. Przebudowa budynku przy ul. Armii Czerwonej w Trzcielu na potrzeby centrum aktywności lokalnej;
 12. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu;
 13. Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Edukacyjnym w Trzcielu na działce nr 58/2;
 14. Modernizacja stadionu przy ul. Poznańskiej w Trzcielu;
 15. Termomodernizacja budynku GOKiS i biblioteki publicznej w Trzcielu;
 16. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola i łącznika - Zespół Edukacyjny w Trzcielu, działka nr 58/2 obręb I;
 17. Termomodernizacja prywatnych budynków mieszkalnych w Trzcielu i Chociszewie;
 18. Budowa/przebudowa świetlicy wiejskiej w Chociszewie.
 
Pozostałe planowane działania (uzupełniające), realizowane przez różne instytucje z obszaru rewitalizowanego. Wykaz przedsięwzięć uzupełniających:
 1. Działania organizacyjne Gminy, mające na celu zautomatyzowanie procesu rewitalizacji
 2. Działania zwiększające poziom Integracji i Poczucia lokalnej tożsamości
 3. Projekty edukacyjne nakierowane na podnoszenie kompetencji dzieci i młodzieży uczącej się w szkole podstawowej i gimnazjum związane z wyrównywaniem szans
 4. Działania zwiększające dynamikę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego skierowane do dzieci i młodzieży celu ich aktywizacji społecznej, w tym m.in. przez zajęcia kulturalne i artystyczne
 5. Projekty nakierowane odpowiednio do osób starszych aktywizujące społecznie przez zajęcia kulturalne i artystyczne, jak również w zakresie zdrowia publicznego;
 6. Projekty nakierowane do osób dorosłych aktywnych zawodowo aktywizujące społeczeństwo w uczestniczeniu w życiu społecznym poprzez zaangażowanie w działalność jednostki pomocniczej, tworzeniu organizacji i stowarzyszeń;
 7. Działania organizacyjne Gminy, mające na celu zautomatyzowanie procesu rewitalizacji;
 8. Działania zwiększające poziom Integracji i Poczucia lokalnej tożsamości.
 
Powyżej przedstawione przesłanki uzasadniają podjęcie decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia procedur strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzciel do roku 2020, z perspektywą do 2030 roku”.
Biorąc pod uwagę ww. opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 wyżej cytowanej ustawy odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzciel do roku 2020, z perspektywą do 2030 roku”.
Zgodnie z art. 48 ust. 4 informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzciel do roku 2020, z perspektywą do 2030 roku” podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.trzciel.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Trzcielu.

Burmistrz Trzciela
Jarosław Kaczmarek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Burmistrz Trzciela
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-08-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-08-18 12:47:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-08-18 12:47:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-08-18 12:55:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1212 raz(y)