Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o wszczęciu postępowania w sprawie budowy przepustu łączącego dwa rowy w obrębie Jasieniec i obrębie Sierczynek przewidzianej do realizacji na działkach nr 339, 296/1, 292 obręb Sierczynek oraz na działkach o nr ewid. 1/2 i 7 obręb Jasieniec, gmina Trzciel

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-04-10 15:05:25 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

 
 
GP.6733.6.2019.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza  Trzciela o wszczęciu postępowania
 
Burmistrz Trzciela zgodnie z art. 49, art. 61 §1, §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zmianami) oraz art. 53. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, ze zm.) zawiadamia, że na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Leśna Polana” w Jasieńcu, Jasieniec nr 69, 66-320 Trzciel – Pełnomocnik Elwira Kramm EKO-INSTAL, Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j. , ul. Kazimierza Wielkiego 61/412, 66-400 Gorzów Wlkp.
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie
  • budowie przepustu łączącego dwa rowy w obrębie Jasieniec i obrębie Sierczynek przewidzianej do realizacji na działkach nr 339, 296/1, 292 obręb Sierczynek oraz na działkach o nr ewid. 1/2 i 7 obręb Jasieniec, gmina Trzciel
 
Inwestor:  DPS „Leśna Polana“ w Jasieńcu, Jasieniec 69, 66-320 Trzciel.
Pełnomocnik Elwira Kramm EKO-INSTAL, Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j.
 
Stosownie do art. 73 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Trzciela zawiadamia, że akta sprawy wraz z projektem decyzji udostępniane są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu - Referat Gospodarki i Ochrony Środowiska – pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30.
 
Zgodnie z art. 63 § 1 k.p.a. podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) uwagi lub zastrzeżenia mogą być wnoszone w formie pisemnej, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
                                                                                                               Burmistrz Trzciela
 
                                                                                                        ( - )  Jarosław Kaczmarek