Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela kończące postępowanie z przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie kurnika w obsadzie 56.000 szt. wraz z infrastrukturą zewnętrzną na działce 10/1 w miejscowości Sierczynek, gmina Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-04-26 13:52:26 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

 
 
 
GP. 6220.2.2017.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza  Trzciela  kończące  postępowanie
z przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko
 
Burmistrz  Trzciela, zgodnie z art. 49, art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2096, ze zm.) oraz art. 33, art. 34, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), zawiadamia, że po ponownym rozpatrzeniu sprawy kończy postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na
 
budowie kurnika w obsadzie 56.000 szt. wraz z infrastrukturą zewnętrzną na działce 10/1 w miejscowości Sierczynek, gmina Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.
 
 
Inwestorem jest  DHP Farms Sp. z o.o., Stary Widzim 254, 64-200 Wolsztyn
 
Pełnomocnik: Katarzyna Walkowiak - Ekolog Sp. z o.o., ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań
 
Stosownie do art. 73  ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Trzciela zawiadamia, że akta sprawy udostępniane są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu pokój nr 8
w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku  do piątku w godz. 7.30 – 15.30
 
Zgromadzone zostały wszystkie dowody w sprawie i na podstawie art.10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) strony mogą zapoznać się z uzupełnieniem raportu, dokumentami, z postanowieniami i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wnioski, uwagi lub zastrzeżenia wnosić należy w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008r. – ustawy ooś w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 7 tejże ustawy.
 
                                                                                             Burmistrz Trzciela
                                                                                      ( - )  Jarosław Kaczmarek