Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Urząd Stanu Cywilnego

Szczegóły informacji

PRZENIESIENIE ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO DO REJESTRU STANU CYWILNEGO - CZYLI TRANSKRYPCJA

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-19 01:33:38 przez Zasilenie Danymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

PRZENIESIENIE ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO DO REJESTRU STANU CYWILNEGO
CZYLI TRANSKRYPCJA
 
Jeżeli urodzenie, małżeństwo lub zgon miało miejsce za granicą i został dla potwierdzenia tych zdarzeń sporządzony dokument stanu cywilnego, można żądać przeniesienia tego dokumentu do Rejestru Stanu Cywilnego. Efektem będzie sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego.

Ważne !
Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego (transkrypcja) jest obowiązkowe, jeżeli: obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada wcześniej sporządzony w Polsce akt stanu cywilnego i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA
 
Wnioskodawca
- osoba, której dotyczy zdarzenie
- inna osoba, która wykaże interes prawny lub interes faktyczny (dotyczy transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon).
 
Zgodnie z art. 32 kpa w postępowaniu, jakim jest sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego może występować pełnomocnik, który zobowiązany jest złożyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa.
Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł, chyba że istnieje podstawa do zwolnienia dokumentu z opłaty skarbowej tj. jeśli pełnomocnictwa udzielono małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub w sprawie, w której wnioskowany odpis nie podlega opłacie skarbowej.

Organ właściwy
Z wnioskiem o przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego należy wystąpić do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego w kraju.

Wymagane dokumenty
Oryginał zagranicznego dokumentu stanu cywilnego stanowiącego dowód zdarzenia i jego rejestracji (np. odpis aktu stanu cywilnego) i jego urzędowym tłumaczeniem.

Opłaty:
50 zł za odpis zupełny wydawany po dokonaniu czynności uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego  w Trzcielu
GBS Międzyrzecz o/ Trzciel
Nr konta: 45 8367 0000 0060 0255 6000 0001 lub w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego.

Dostosowanie pisowni danych
Kierownik urzędu stanu cywilnego dokonuje wiernego przeniesienia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie.

Ważne !
Jeżeli osoba ma wcześniej sporządzony w Polsce akt stanu cywilnego może, wraz z wnioskiem o transkrypcję, ubiegać się o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej.
Oświadczenia w sprawie nazwiska przy transkrypcji dokumentu potwierdzającego zawarcie małżeństwa
Jeżeli wniosek dotyczy przeniesienia (transkrypcji) zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa, ale nie zawierającego zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa lub nazwiska dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym ww. wniosku. Jeżeli nie zrobią tego od razu, nic straconego: oświadczenia takie można złożyć w każdym czasie do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji.

Odmowa dokonania transkrypcji
Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia dokonania przeniesienia zagranicznego aktu stanu cywilnego (transkrypcji), jeżeli:
- dokument w państwie wystawienia nie jest uznawany za dokument stanu cywilnego lub nie ma mocy dokumentu urzędowego lub nie został wydany przez właściwy organ, lub budzi wątpliwości co do jego autentyczności, lub potwierdza zdarzenie inne niż urodzenie, małżeństwo lub zgon
- zagraniczny dokument powstał w wyniku transkrypcji w państwie innym niż państwo zdarzenia
- byłoby to sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej .

Uwaga!
Odmowa dokonania przeniesienia zagranicznego aktu stanu cywilnego nastąpi w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody.
 
ODTWORZENIE TREŚCI ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO
Jeżeli urodzenie, małżeństwo lub zgon miało miejsce za granicą i został dla potwierdzenia tych zdarzeń sporządzony w danym państwie dokument stanu cywilnego, ale brak jest odpisu tego dokumentu i ponadto jego uzyskanie nie jest możliwe lub wiąże się z poważnymi trudnościami można żądać odtworzenia zagranicznego dokumentu do rejestru stanu cywilnego.

PROCEDURA
Wnioskodawca
- osoba, której dokument potwierdzający zdarzenie dotyczy
- inna osoba, która wykaże interes prawny w lub inna osoba, która wykaże interes faktyczny w odtworzeniu dokumentu potwierdzającego zgon
Organ właściwy
Z wnioskiem o odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego należy wystąpić do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego w kraju
Dokumenty wymagane do odtworzenia:
dokument potwierdzający zdarzenie za granicą lub jego uwierzytelnioną kopią wraz z urzędowym tłumaczeniem

Opłaty:
39 zł za odpis zupełny wydawany po dokonaniu odtworzenia uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Trzcielu:
GBS Międzyrzecz o/ Trzciel
Nr konta: 45 8367 0000 0060 0255 6000 0001
lub w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego.
 
Dostosowanie pisowni danych
Ważne !
Jeżeli osoba, której zdarzenie dotyczy ma sporządzony w Polsce akt stanu cywilnego może, wraz z wnioskiem o odtworzenie, złożyć wniosek o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej.
Oświadczenia w sprawie nazwiska przy odtworzeniu dokumentu potwierdzającego zawarcie małżeństwa.
Jeżeli małżonkowie wnioskują o odtworzenie dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa, mogą, we wniosku o odtworzenie, złożyć także oświadczenia w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa lub nazwiska dzieci, które zrodzą się z małżeństwa. Jeżeli nie zrobią tego od razu, nic straconego: oświadczenia takie mogą złożyć w każdym czasie do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał odtworzenia.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Trzcielu,
ul. Poznańska 22, pok. Nr 12
tel.: 95 7431 408

Podstawa prawna:
-ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 Nr 1741ze zmianami ,
-ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 ze zmianami).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Cichowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Cichowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-19 01:30:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-19 01:33:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-02-22 12:08:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2373 raz(y)