Trzciel: Wykonanie trzech ujęć wody ich uzbrojenie i podłączenie do stacji uzdatniania wody w Trzcielu.
Numer ogłoszenia: 201999 - 2013; data zamieszczenia: 02.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzciel , ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel, woj. lubuskie, tel. 095 74-31-400, faks 095 74-31-400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie trzech ujęć wody ich uzbrojenie i podłączenie do stacji uzdatniania wody w Trzcielu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie trzech ujęć wody ich uzbrojenie i podłączenie do stacji uzdatniania wody w Trzcielu w zakresie opisanym poniżej. W zakresie robót budowlanych można wyróżnić: a) Odwiert nowej studni nr SG I, SG II oraz SG 2a, b) Roboty montażowe studni nr SG I, SG II oraz SG 2a, c) Przyłączenie nowych studni SG I, SG II oraz SG 2a do istniejącego układu technologicznego SUW. Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany w takich dokumentach jak: dokumentacja projektowa (stanowiąca załącznik do specyfikacji), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (stanowiąca załącznik do specyfikacji) oraz przedmiar robót (stanowiący załączniki do specyfikacji), w oparciu o które należy wykonać przedmiot zamówienia..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.26-7, 45.31.10.00-0, 45.31.23.10-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający rezygnuje z obowiązku wnoszenia wadium przez wykonawców.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ b) Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ), c) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ), d) Stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, e) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje wprowadzenie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w następujących okolicznościach: a) Jeżeli zamawiający dokonał zmiany sposobu wykonania elementu przedmiotu zamówienia, czego nie można było przewidzieć i co nie wynikało z potrzeby wykonania robót i nie można było tego przewidzieć przed zawarciem umowy, a co skutkuje zmianą zakresu przedmiotu zamówienia, zmianą wynagrodzenia należnego wykonawcy i zmianą terminów jego realizacji, b) Jeżeli wystąpiła potrzeba wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej czego nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, a co skutkuje zmianą zakresu przedmiotu zamówienia, zmianą wynagrodzenia należnego wykonawcy i zmianą terminów jego realizacji, c) Jeżeli w trakcie realizacji wystąpiła potrzeba wykonania robót zamiennych spowodowanych: - obniżeniem kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji obiektu, - poprawą wartości lub podniesieniem sprawności ukończonych robót, - podniesieniem wydajności urządzeń, - podniesieniem bezpieczeństwa, - usprawnieniami w trakcie użytkowania obiektu, - zastosowaniem lepszych materiałów budowlanych lub technologii wykonania robót dopuszcza się zmianę terminu wykonania zamówienia oraz zmianę należnego wykonawcy wynagrodzenia. Roboty zamienne zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego na podstawie wartości czynników produkcji określonych w kosztorysie ofertowym wykonawcy oraz cen materiałów na podstawie faktur ich zakupu. Wynagrodzenie podstawowe wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o wartości robót, które podlegają zamianie określoną w kosztorysie ofertowym. d) Na skutek działania siły wyższej zaistnieje konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia, e) Jeżeli warunki atmosferyczne nie będą pozwalały na wykonanie przedmiotu umowy ze względów technologicznych, co będzie miało wpływ na jakość wykonanych robót i skutkowało będzie zmianą terminu wykonania robót, f) W wypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli tak zamiana leży w interesie publicznym, g) W pozostałym zakresie - w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, h) W wypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy albo zaistnienia okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które były niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzciel.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba zamawiającego, 66-320 Trzciel, ul. Poznańska 22, biuro nr 14..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Siedziba zamawiającego, 66-320 Trzciel, ul. Poznańska 22, biuro nr 2 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest finansowany ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu oś 3 -Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - działanie 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - objętego PROW na lata 2007 - 2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie