Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Referent ds. księgowych

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Trzcielu

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Finansowy

Data udostępnienia: 2019-10-15

Ogłoszono dnia: 2019-10-15

Termin składania dokumentów: 2019-10-25 15:30:00

Nr ogłoszenia: 4/2019

Zlecający: Urząd Miejski w Trzcielu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie
 • ukończony 18 rok życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 • wykształcenie wyższe w zakresie Rachunkowości i finansów
 • 3 - letni staż pracy na stanowiskach na stanowiskach administracyjno - księgowych
 • doświadczenie w pracy na systemie księgowym
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku
 • dobra znajomość obsługi komputera
 • aktywność, rzetelność, komunikatywność, dokładność
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Ewidencja księgowa budżetu gminy
 • Sprawozdawczość w zakresie budżetu gminy
 • Prowadzenie kasy Urzędu Miejskiego w Trzcielu
 • Ewidencja analityczna majątku gminy
 • Sprawozdawczość w zakresie majątku gminy
 • Inwentaryzacja
 • Prowadzenie ewidencji materiałów na kartach magazynowych oraz ich rozliczenie
W okresie zastępstwa dodatkowe czynności w zakresie:
 • podatku od towarów i usług VAT, w tym m.in.: prowadzenie rejestru wpływu faktur Vat, wystawianie faktur Vat, prowadzenie rejestru zakupu i rejestru sprzedaży, sporządzanie deklaracji VAT-7, sporządzanie i wysyłanie w formie elektronicznej Jednolitego Pliku Kontrolnego
 • pozostałych zadań, w tym: przekazywanie zarejestrowanych faktur Vat pracownikom do przeprowadzenia kontroli merytorycznej i przygotowanie do dekretacji oraz dekretacja dokumentów księgowych oraz faktur Vat wystawionych w zakresie sprzedaży towarów i usług

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

mniej niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

•    życiorys - curriculum vitae
•    Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy
•    Kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia (kserokopia dowodu osobistego)
•    Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
•    Podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o tym że, nie toczy się wobec  kandydata postępowanie dyscyplinarne
•    Oświadczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
•    Podpisane: klauzula informacyjna RODO oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Trzcielu)  do dnia 25 października 2019 roku do godziny 15.30  pod adresem:
Urząd Miejski w Trzcielu
 66 –320 Trzciel
Ul. Poznańska 22
z dopiskiem na kopercie: “ Referent ds. księgowych”
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-10-25 15:30:00

VII. Informacje dodatkowe:

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 • praca wykonywana przy komputerze w wymiarze ponad 4 godzin dziennie, stanowisko pracy zlokalizowane na 1 piętrze budynku, brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych

Załączniki