Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Zastępca Skarbnika Gminy – Główna Księgowa Urzędu

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Trzcielu

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Finansowy

Data udostępnienia: 2019-02-12

Ogłoszono dnia: 2019-02-12 przez Burmistrz Trzciela

Termin składania dokumentów: 2019-02-25 12:30:00

Nr ogłoszenia: 1/2019

Zlecający: Urząd Miejski w Trzcielu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 Wymagania konieczne:
 • obywatelstwo polskie
 • ukończony 18 rok życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 • wykształcenie wyższe z zakresu finansów i rachunkowości
 • min. 3 letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku
 • dobra znajomość obsługi komputera
 • aktywność, rzetelność, komunikatywność, dokładność
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku może należeć między innymi:
 • prowadzenie księgowości Urzędu Miejskiego według klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków  zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami przyjętymi w polityce rachunkowości jednostki budżetowej
 • sprawdzanie i rozliczanie raportów kasowych
 • prowadzenie ewidencji należności i zobowiązań
 • prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków
 • prowadzenie ewidencji księgowej działalności inwestycyjnej
 • prowadzenie dokumentacji księgowej depozytów oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych z wykonania planu dochodów  budżetowych oraz
  z wykonania planu wydatków budżetowych
 • sporządzanie sprawozdań z operacji finansowych o stanie należności oraz o stanie zobowiązań
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań z operacji finansowych z wykonania zadań zleconych
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 

V. Wymagane dokumenty:

 Wymagane dokumenty i oświadczenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy
 • Kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia (kserokopia dowodu osobistego)
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • Podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o tym że,  nie toczy się wobec  kandydata postępowanie dyscyplinarne
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
 • Podpisane: klauzula informacyjna RODO oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-02-25 12:30:00
b. Sposób:
Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Trzcielu)  do dnia 25 lutego 2019 roku do godziny 15.30  pod adresem:
 
Urząd Miejski w Trzcielu
 66 –320 Trzciel
Ul. Poznańska 22
 
z dopiskiem na kopercie: “ Zastępca Skarbnika Gminy – Główna Księgowa Urzędu”
 
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Załączniki