ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor ds. inwestycji

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Trzcielu

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Data udostępnienia: 2021-10-19

Ogłoszono dnia: 2021-10-19

Termin składania dokumentów: 2021-10-29 15:30:00

Nr ogłoszenia: 4/2021

Zlecający: Urząd Miejski w Trzcielu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie
 • ukończony 18 rok życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 • wykształcenie wyższe – preferowane zamówienia publiczne, budownictwo
 • doświadczenie w pracy na stanowisku o podanym profilu lub pokrewnym
 • prawo jazdy kat. B
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera
 • aktywność, rzetelność, komunikatywność, dokładność
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Pomoc w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych o środki zewnętrzne, inwestycje infrastrukturalne
 • Udział w procesie zamówień publicznych
 • Nadzorowanie prowadzonych inwestycji, udział w radach budowy
 • Rozliczanie otrzymanych grantów i dotacji
 • praca wykonywana przy komputerze w wymiarze ponad 4 godzin dziennie, stanowisko pracy zlokalizowane na wysokim parterze budynku, brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

<6

V. Wymagane dokumenty:

•    życiorys - curriculum vitae
•    Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy
•    Kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia (kserokopia dowodu osobistego)
•    Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
•    Podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o tym że, nie toczy się wobec  kandydata postępowanie dyscyplinarne
•    Oświadczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
•    Podpisane: klauzula informacyjna RODO oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-10-29 15:30:00
b. Sposób:
Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Trzcielu)  do dnia 29 października 2021 roku do godziny 15.30  pod adresem:
 
Urząd Miejski w Trzcielu
 66 –320 Trzcie

Ul. Poznańska 22
z dopiskiem na kopercie: „Inspektor ds. inwestycji”
 
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
 
Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

VII. Informacje dodatkowe:

 • w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o konkursie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%

Załączniki