ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2019r.”Drukuj informację Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2019r.”

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2019r.”

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2019-07-11 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-07-11 13:15:00

Miejsce złożenia oferty: Siedziba Urzędu Miejskiego w Trzcielu ul. Poznańska 22, sekretariat biuro nr 2

Ogłoszono dnia: 2019-06-26 przez Burmistrz Trzciela

Treść:

Trzciel dnia 26.06.2019r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE
 
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2019r.”
 
1) Nazwa oraz adres zamawiającego.
Gmina Trzciel
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
tel. (95) 74-31-400
 fax. (95) 74-31-400 lub (95) 74-31-415
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
 
2)  Tryb udzielenia zamówienia.
Zapytanie ofertowe – zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz.U.2018 poz. 1986 z późn. zmianami).
 
3) Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest demontaż, transport i zdeponowanie na składowisku wyrobów zawierających azbest z następujących nieruchomości:
 
 
 
 
Lp.
 
 
 
 
Adres nieruchomości
 
 
Nr telefonu
 
 
 
 
Zakres prac
 
 
 
 
Ilość wyrobów zawierających azbest
 
m2
Mg
1
2
3
4
5
6
1.
Budynek gospodarczy i budynek mieszkalny w miejscowości Trzciel, ul. Główna 67
538-338-912
Rozbiórka pokrycia dachowego – unieszkodliwienie z demontażem
190
3,230
2.
Budynek gospodarczy w miejscowości Brójce, ul. Poznańska 59
694-519-686
Rozbiórka pokrycia dachowego – unieszkodliwienie z demontażem
100
1,700
3.
Miejscowość Łagowiec nr 28
510-486-097
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
480
8,160
4.
Miejscowość Jasieniec nr 45
721-489-259
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
2500
42,500
5.
Miejscowość Trzciel,
ul. Poznańska 21
536-032-685
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
25
0,425
6.
Miejscowość Rybojady  nr 24
536-032-685
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
40
0,680
7.
Miejscowość Trzciel,
ul. Poznańska 6/3
888-504-560
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
30
0,510
8.
Miejscowość Brójce,
ul. Plac Wiosny Ludów 23
601-284-814
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
95
1,615
9.
Miejscowość Chociszewo nr 16
(95) 74-34-814
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
35
0,595
10.
Miejscowość Trzciel,
ul. Osiedle Jana III Sobieskiego 11
(95) 74-29-065
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
510
8,670
11.
Miejscowość Jasieniec nr 71
694-942-264
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
2500
42,500
 
RAZEM
 
 
6 505 m2
110,585 Mg
 
Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany opisie do zapytania ofertowego z dnia 25.06.2019r. (stanowiącego załączniki do zapytania), w oparciu o który należy wykonać przedmiot zamówienia.
 
4) Termin wykonania zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w  terminie do dnia 20 września 2019 roku.
 
5) Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 
6) Odrzucenie oferty.
Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie: przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganego sposobu złożenia oferty.
 
7) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
       wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz 
       sposobu oceny ofert.
  1. Cena – 100%
Oferta z najniższą ceną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uzyska maksymalną ilość punktów C = 100, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg poniższego wzoru, gdzie C oznacza liczbę zdobytych punktów za kryterium.
                                       
 
                                                              Cena oferty najtańszej
                                                  C = ------------------------------------- x 100 pkt.
                                                                  Cena oferty badanej
 
 
8) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu biuro nr 2 ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel nie później niż do dnia
11 lipca 2019r. do godz. 1300  z zamieszczeniem dokładnego adresu składającego ofertę z wyraźnym opisem: Oferta w zapytaniu ofertowym na: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2019r.” Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 lipca 2019r. o godz. 1315 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Trzcielu.
 
9) Dodatkowe informacje.
Wszelkie informacje dotyczące szczegółów zapytania ofertowego oraz formy złożenia oferty zamieszczone są w „Opisie zapytania ofertowego” z dnia 25.06.2019r. dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.bip.trzciel.pl oraz w biurze nr 14 w budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu ul. Poznańska 22, w godz. 7.30 – 15.30.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana w budżecie Gminy Trzciel na realizację przedsięwzięcia lub z innego ważnego powodu.
 
-------------------------------------
Trzciel dnia 24.07.2019r.
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  W ZAPYTANIU OFERTOWYM
 
Gmina Trzciel w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 26.06.2019r. na:
 
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2019r.
 
informuje, że najkorzystniejszą (najtańszą cenowo) ofertę złożyła firma:
 
REVOL Sp. z o.o. sp.k.
ul. Senatorska 21/30-31
93-192 Łódź
 
Kwota oferty:
Netto: 38 051,03 zł
Brutto: 41 095,11 zł
 
Kwota brutto jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
55 000,00 zł
 
Oferty złożone w postępowaniu:
Nr oferty
Nawa wykonawcy
Kwota oferty brutto
1
EKO 24  Barbara Plewko, ul. Królowej Jadwigi 1, 74-400 Dębno
56 292,68 zł
2
Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
48 240,46 zł
3
REVOL Sp. z o.o. sp.k. ul. Senatorska 21/30-31, 93-192 Łódź
41 095,11 zł
4
IMAK Krzysztof Szymczak, ul. Norwida 11/14, 96-100 Skierniewice
47 687,67 zł
5
Logistyka Odpadów Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice – oferta wycofana
35 127,00 zł
6
ŁGW Rembud Agnieszka Dziąg, ul. Mieszkalna 41/24, 93-378 Łódź
44 038,85 zł
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-26 13:29:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-26 13:31:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-24 08:42:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5029 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony