ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Świebodzińskiej 1 w Brójcach – etap II.”Drukuj informację Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Świebodzińskiej 1 w Brójcach – etap II.”

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Świebodzińskiej 1 w Brójcach – etap II.”

Status: unieważniony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2020-09-03 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-09-03 12:15:00

Miejsce złożenia oferty: Biuro Nr 2 Sekretariat UM Trzciel

Ogłoszono dnia: 2020-08-19 przez Burmistrz Trzciela

Treść:

Trzciel dnia 19.08.2020r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE
 
„Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Świebodzińskiej 1 w Brójcach – etap II.”
 
1) Nazwa oraz adres zamawiającego.
W imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej na ul. Świebodzińskiej 1 w Brójcach
Gmina Trzciel
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
tel. (95) 74-31-400
 fax. (95) 74-31-400 lub (95) 74-31-415
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
 
2)  Tryb udzielenia zamówienia.
Zapytanie ofertowe – zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086).
 
3) Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych naprawczych w budynku mieszkalnym przy ul. Świebodzińskiej 1 w Brójcach zgodnie z decyzją PINB w Międzyrzeczu znak: SI-7356-12/2016 z dnia 29.10.2018r. gdzie w zakresie robót budowlanych można wyróżnić:
  1. Stolarka okienna i drzwiowa.
  2. Schody drewniane i balustrady.
  3. Tynki wewnętrzne.
  4. Podłogi i posadzki.
  5. Piwnice i inne pozostałe.
Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany w decyzji PINB w Międzyrzeczu znak: SI-7356-12/2016 z dnia 29.10.2018r. oraz przedmiarze robót (stanowiących załączniki do zapytania), w oparciu o które należy wykonać przedmiot zamówienia.
 
4) Termin wykonania zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w  terminie do dnia 20 listopada 2020 roku.
 
5) Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 
6) Odrzucenie oferty.
Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie: przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganego sposobu złożenia oferty.
 
7) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
       wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz 
       sposobu oceny ofert.
  1. Cena – 100%
Oferta z najniższą ceną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uzyska maksymalną ilość punktów C = 100, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg poniższego wzoru, gdzie C oznacza liczbę zdobytych punktów za kryterium.
                                      
 
                                                              Cena oferty najtańszej
                                                  C = ------------------------------------- x 100 pkt.
                                                                  Cena oferty badanej
 
 
8) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu biuro nr 2 ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel nie później niż do dnia
03 września 2020r. do godz. 1200  z zamieszczeniem dokładnego adresu składającego ofertę z wyraźnym opisem: Oferta w zapytaniu ofertowym na: „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Świebodzińskiej 1 w Brójcach – etap II.” Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 września 2020r. o godz. 1215 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Trzcielu.
 
9) Dodatkowe informacje.
Wszelkie informacje dotyczące szczegółów zapytania ofertowego oraz formy złożenia oferty zamieszczone są w „Opisie zapytania ofertowego” z dnia 19.08.2020r. dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.bip.trzciel.pl oraz w biurze nr 14 w budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu ul. Poznańska 22, w godz. 7.30 – 15.30.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana na realizację przedsięwzięcia lub z innego ważnego powodu.
 
-----------------------------------
Trzciel dnia 25.09.2020r.
 
 
INFORMACJA O ZAPYTANIU OFERTOWYM
 
 
Gmina Trzciel w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 19.08.2020r. na:
 
„Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Świebodzińskiej 1 w Brójcach – etap II.”
 
informuje, że postępowanie zostaje unieważnione.
 
Powód unieważnienia:
W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego złożono dwie oferty, które zostały wycofane przez oferentów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-19 14:20:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-19 14:21:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-25 12:44:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1597 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony