ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Gmina Trzciel: Budowa ul. Słonecznej i przebudowa ul. Cmentarnej w miejscowości Brójce. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlaneDrukuj informację Zamówienie publiczne: Gmina Trzciel: Budowa ul. Słonecznej i przebudowa ul. Cmentarnej w miejscowości Brójce. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Szczegóły informacji

Gmina Trzciel: Budowa ul. Słonecznej i przebudowa ul. Cmentarnej w miejscowości Brójce. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 603874-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-11-20 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-11-20 12:15:00

Miejsce złożenia oferty: Biuro Nr 2 Sekretariat UM Trzciel

Ogłoszono dnia: 2020-10-30 przez Burmistrz Trzciela

Treść:

Ogłoszenie nr 603874-N-2020 z dnia 2020-10-30 r.
 
Gmina Trzciel: Budowa ul. Słonecznej i przebudowa ul. Cmentarnej w miejscowości Brójce.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzciel, krajowy numer identyfikacyjny 21096689800000, ul. ul. Poznańska  22 , 66-320  Trzciel, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 095 74-31-400, e-mail robert.jaszka@trzciel.pl, faks 095 74-31-400.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.trzciel.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.trzciel.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.trzciel.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ul. Słonecznej i przebudowa ul. Cmentarnej w miejscowości Brójce.
Numer referencyjny: GI.271.05.2020.R.J.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. Słonecznej na długości 834 m i przebudowa ul. Cmentarnej na długości 267 m w miejscowości Brójce – działki o numerach ewidencyjnych: 20/5, 278, 451/2, 20/11, 143/3, 138, 139/1 w Brójcach. W zakresie robót budowlanych można wyróżnić: a) roboty przygotowawcze, b) roboty ziemne, c) podbudowy, d) nawierzchnie, e) roboty wykończeniowe, f) urządzenia bezpieczeństwa ruchu, g) elementy ulic, h) kanalizacja deszczowa, i) obsługa geodezyjna. Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany w takich dokumentach jak: dokumentacja projektowa (stanowiąca załącznik do specyfikacji), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (stanowiąca załącznik do specyfikacji), projekt stałej organizacji ruchu (stanowiący załącznik do specyfikacji) oraz przedmiary robót (stanowiące załączniki do specyfikacji), w oparciu o które należy wykonać przedmiot zamówienia. Gmina Trzciel na wykonanie powyższych robót uzyskała pozwolenie na budowę nr 114.2018 z dnia 17.04.2018r.
II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233220-7
45231300-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-10-29
Okres w miesiącach    Okres w dniach    Data rozpoczęcia    Data zakończenia
            2021-10-29
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli: a) wykonawca wykaże, że wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie obiektu drogowego o nawierzchni utwardzonej o długości co najmniej 500 m, b) wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj.: Kierownik Budowy – jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
 
 
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, b) Stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, c) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria    Znaczenie
Cena    60,00
Okres gwarancji    40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje wprowadzenie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w następujących okolicznościach: a) zmiany w zakresie świadczenia w przypadku rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania, b) zmiany w sposobie spełnienia świadczenia w przypadku:  konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w przypadkach będących następstwem usunięcia wad lub konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,  zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez zamawiającego lub wykonawcę, może nastąpić, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego,  zmiany w zakresie realizacji inwestycji które nie mogły być przewidziane w czasie prowadzenia postępowania z przyczyn technicznych, a polegających na obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu zamówienia zastosowania rozwiązań zastępczych lub równoważnych, wykonania dodatkowych prac projektowych lub też w sytuacji kiedy w/w rozwiązania okażą się bardziej korzystne dla interesu publicznego. Zmiana zakresu prac określona w SIWZ jest możliwa tylko w zakresie niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi standardami wymaganiami technicznymi oraz normami prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w sposób zgodny z SIWZ,  zmiany z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych umożliwiających zmianę sposobu wykonania przedmiotu zamówienia wprowadzając inne rozwiązania techniczne lub projektowe z korzyścią dla interesu publicznego. c) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej części, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od zamawiającego jak i od wykonawcy skutkującymi koniecznością przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku:  nieterminowego przekazania przez zamawiającego terenu budowy,  opóźnienia w dokonywaniu odbiorów z przyczyn leżących po stronie zamawiającego,  usunięcia wad lub konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli usunięcia wad lub konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej ma wpływ na termin wykonania umowy,  zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na zmianę terminu realizacji robót objętych niniejszą umową,  gdy zamawiający poleci wykonawcy przerwanie wykonywania przedmiotu umowy,  odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków uniemożliwiających wykonywanie robót, kolizji z sieciami infrastruktury nieprzewidzianej w dokumentacji projektowej,  niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów,  z powodu siły wyższej, której wystąpienie zostało potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i zostało zaakceptowane przez zamawiającego,  zmiany w zakresie terminów realizacji inwestycji, w tym terminów pośrednich, niezależnych od stron umowy m.in. o czas dokonania niezbędnych uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi, wydania decyzji lub pozwoleń ponad okresy wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego. Zmiana terminu określonego w umowie jest możliwa tylko w zakresie niezbędnym aby wykonawca po ustaniu przeszkód mógł wykonać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z SIWZ,  zmian w zakresie realizacji inwestycji z przyczyn technicznych które nie mogły być przewidziane w czasie prowadzenia postępowania Zmiana zakresu zamówienia określonego w SIWZ jest możliwa tylko w zakresie niezbędnym aby wykonawca po ustaniu lub usunięciu przeszkód mógł wykonać przedmiot umowy w sposób zgodny z SIWZ,  działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. d) zmiany wynagrodzenia w przypadku:  nadzwyczajnej zmiany stosunków przez co spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby wykonawcy rażącą stratą czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy poprzez zmianę sposobu jej wykonania lub zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy, opierając się na zasadach współżycia społecznego interesów zamawiającego i wykonawcy. Przy czym zmiana umowy dopuszczalna jest tylko w zakresie usunięcia rażącej straty jaką poniósłby wykonawca w związku z wykonaniem zamówienia,  zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia, co w konsekwencji prowadzić może do odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy, gdy zmiana taka jest korzystna dla interesu publicznego, podstawą obliczenia wartości robót stanowić będzie kosztorys ofertowy,  zmiany ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług,  zlecenia wykonania robót zamiennych będących następstwem usunięcia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, o różnicę pomiędzy wartością robót zamiennych, a wartością robót, które nie będą wykonywane - podstawą obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie wykonawcy stanowić będzie zatwierdzony przez zamawiającego kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do kosztorysu ofertowego wykonawcy. Wykonawca przyjmie ceny materiałów wg cen zakupu i pracy sprzętu wg faktycznie poniesionych kosztów lecz nie wyższe niż średnie ceny materiałów i pracy sprzętu wg SECOCENBUDU dla rejonu lubuskiego, dla kwartału poprzedzającego kwartał, w którym wykonywane są roboty, e) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności, z zastrzeżeniem, że zmiana osób może nastąpić pod warunkiem, że wskazane osoby będą posiadały uprawnienia tożsame z wymaganymi przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, f) zmiany podwykonawców, g) zmiany wskazanych w ofercie lub wprowadzenia nowych części przedmiotu umowy, które będą realizowane przy udziale podwykonawców. h) z powodu zaistnienia omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, i) usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zamiana treści umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jaj zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-16, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
-------------------------------

Ogłoszenie nr 540225147-N-2020 z dnia 12-11-2020 r.
Trzciel:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 603874-N-2020
Data: 30/10/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Trzciel, Krajowy numer identyfikacyjny 21096689800000, ul. ul. Poznańska  22, 66-320  Trzciel, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 095 74-31-400, e-mail robert.jaszka@trzciel.pl, faks 095 74-31-400.
Adres strony internetowej (url): www.bip.trzciel.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-16, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-20, godzina: 12:00
--------------------------
Trzciel dnia 12 listopada 2020r.
 
Znak sprawy: GI.271.05.2020.R.J.
 
ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086) Zamawiający dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
Budowa ul. Słonecznej i przebudowa ul. Cmentarnej w miejscowości Brójce.
 
Modyfikacja dotyczy:
Przedłuża się termin składania ofert w postępowaniu do dnia 20.11.2020r. godz. 12.00.
Termin otwarcia ofert w dniu 20.11.2020r. godz. 12.15.
Powyższe zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców uczestniczących w przedmiotowym przetargu.
-----------------------------------------------
Trzciel dnia 16 listopada 2020r.
 
Znak sprawy: GI.271.05.2020.R.J.
 
 
WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086) zamawiający informuje, że w postępowaniu  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
„Budowa ul. Słonecznej i przebudowa ul. Cmentarnej w miejscowości Brójce.
 
wpłynęły do zamawiającego następujące pytania:
 
Pytanie 1:
Na podstawie (złych) doświadczeń Wykonawcy wynika, że w podłożu występuje strefa o silnej saturacji, burzliwym ruchu wody gruntowej oraz dużej intensywności zjawisk z nią związanych jak sufozja, przebicie hydrauliczne. Czy przewidziano na tym etapie postępowania rozwiązania z zakresu obniżenia zwierciadła wody gruntowej, uwzględniające ciśnienie pompowanej wody, przekraczające 100l/s oraz sposób jej odprowadzenia ?
Odpowiedź:
Wykonawca powinien wykonać roboty ziemne zgodnie z zaleceniami ST D-03.01.01 pkt. 5.4.
 
Pytanie 2:
Czy Zamawiający posiada „Projekt odwadniania wykopów” na czas prowadzenia robót, uwzględniający płytko zalegającą wodę gruntową, jej stały i silny napór, miąższość warstwy wodonośnej ?
Odpowiedź:
Wykonawca powinien wykonać obniżenie ewentualnego zwierciadła wody gruntowej zgodnie z zaleceniami ST D-03.01.01 pkt. 5.3.
 
 
 
Pytanie 3:
Czy Zamawiający będzie wymagał ubezpieczenia CAR budowy w związku z zabudową mieszkaniową i gospodarską bezpośrednio, przylegającą do projektowanej drogi ? Tworzą ją wieloletnie budynki o widocznych spękaniach ścian.
Odpowiedź:
Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia prac budowlanych z tytułu odpowiedzialności za wypadki i szkody wyrządzone przy realizacji prac, w tym ubezpieczenia własnych pracowników, pracowników zamawiającego i osób postronnych.  Minimalny zakres ubezpieczenia jakie powinien zawrzeć wykonawca jest określony w § 13 projektu umowy.
 
Pytanie 4:
Czy w związku z niepokojącym stanem wód gruntowych i projektowaną budową kanalizacji deszczowej, której opis scalono w jednej pozycji przedmiarowej dla danej średnicy, Zamawiający może wyodrębnić ilości robót związanych z wysoce cenotwórczym elementem – odwodnieniem wykopów, wskazując liczbę zestawów igłofiltrów i stacji pomp ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje dodatkowej pozycji związanej z odwodnieniem wykopów. Koszt wykonania robót związanych z odwodnieniem na czas budowy należy ująć w pozycji wykonania kanalizacji deszczowej.
 
Pytanie 5:
Czy należy ująć w przedmiarze roboty rozbiórkowe ul. Cmentarnej (Odc. nr 4): rozbiórka krawężników ściśle przylegających do murów i ścian budynków, rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z elementami podbudów (z 5,0m do 3,5m) celem zmniejszenia jej szerokości i wykonania projektowanego chodnika przy zachowaniu ostrożności – ze względu na przeciętny / zły stan zabudowy ?
Odpowiedź:
W wycenie należy, uwzględnić rozbiórkę  istniejących  krawężników (poz. 6) oraz rozbiórkę nawierzchni z podbudową (310 m2) w celu wykonania chodników.
 
Pytanie 6:
W przedmiarze Odc. Nr 4 ul. Cmentarna w dziale Roboty ziemne występuje pozycja „Wykonanie wykopów…” – czy należy, na podstawie przekrojów normalnych uznać, iż jest to poszerzenie, które trzeba wykonać wąską łyżką koparki z odpowiednią starannością, aby nie naruszyć istniejącej podbudowy przy wyższych nakładach R+S niż wykopy w całym przekroju drogi, co stwarza nierównoważność gatunku robót ?
Odpowiedź:
Tak, w pozycji nr 7 uwzględniono wykonanie poszerzeń istniejącej nawierzchni w ścisłej zabudowie mieszkalnej.
 
Pytanie 7:
Czy długość ścieku do wykonania ul. Cmentarnej Odc. Nr 4 przyjąć z rysunków = 147mb czy z przedmiaru = 100 mb ?
Odpowiedź:
Długość ścieku należy przyjąć z rysunków - 148mb.
 
Pytanie 8:
Czy Zamawiający może zmodyfikować przedmiar robót o roboty towarzyszące osadzeniu krawężnika i ścieku w istniejącym asfalcie; należy wykonać cięcie piłą, odkucie fragmentu jezdni, wyłamywanie bruku, rozbiórka podbudowy bez naruszenia pozostałej jej części, wypełnienie szczeliny itp.
Odpowiedź:
W przypadku osadzania krawężników przy istniejącej nawierzchni należy w wycenie uwzględnić roboty towarzyszące (np: cięcie piłą, rozbiórka podbudowy itp.).
 
Pytanie 9:
Na podstawie dostępnej dokumentacji określono długość krawężnika najazdowego = 294 mb odc. Nr 4 ul. Cmentarna, czy uwzględniając ryczałt wykonać zgodnie z przedmiarem czy projektem ?
Odpowiedź:
Do wyceny na ul. Cmentarnej należy przyjąć wykonanie krawężników w ilości 320 mb.
 
Pytanie 10:
W związku z wynagrodzeniem ryczałtowym czy pobocza umocnione (zakupionym) kruszywem wykonać zgodnie z dyspozycją projektu, tj. do granicy działki drogowej, jeśli tak to na ul. Słonecznej Odc. Nr 1 ich powierzchnia wynosi 679 m2 wobec 497 m2 przedmiaru ?
 
Odpowiedź:
Na ul. Słonecznej umocnione pobocza z kruszywa należy wykonać na szerokości 2,0 m od krawędzi jezdni zgodnie z planem sytuacyjnym i przedmiarem 497 m2.
 
Pytanie 11
Czy w związku z wynagrodzeniem ryczałtowym Zamawiający może rozszerzyć pozycje humusowania i obsiewu o plantowanie, w tym także usunięcie nadmiaru i wywóz jak i nasyp w miejscach zaniżonych ?
Odpowiedź:
Roboty związane z wykonaniem plantowania terenu pod humusowanie należy uwzględnić w pozycji wykonanie wykopów / wykonanie nasypów.
 
Pytanie 12
Zgodnie  z zapisami Dokumentacji Projektowej dla inwestycji: Budowa ul. Słonecznej i przebudowa ulicy Cmentarnej  w miejscowości Brójce, zbiornik retencyjno-rozsączający powinien być zbudowany ze skrzynek o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 1200x600x300 mm. Czy zamawiający dopuści skrzynki o innych wymiarach, przy zachowaniu parametrów wytrzymałościowych, objętości i pola powierzchni – czyli równoważnych pod względem funkcjonalnym? Konstrukcja skrzynek a szczególnie wymiar jest cechą wskazującą jednoznaczne na jednego Producenta.
Odpowiedź:
Na inwestycję zostało wydane pozwolenie wodnoprawne, które jednoznacznie określa wymiary zbiornika. Zgodnie z dokumentacją wysokość zbiornika wynosi 30 cm, ze względu na wysoki poziom wód gruntowych. Nie dopuszcza się zastosowania zbiornika o wyższej wysokości ze względu na konieczność uzyskania wymaganej odległości ochronnej od wody gruntowej. Pojemność zbiornika oraz powierzchnia rozsączania powinny być zgodne z dokumentacją i pozwoleniem wodnoprawnym.
 
Pytanie 13
Zgodnie  z zapisami Dokumentacji Projektowej dla inwestycji: Budowa ul. Słonecznej i przebudowa ulicy Cmentarnej  w miejscowości Brójce, zbiornik retencyjno-rozsączający system wentylacyjny powinien być wykonany na systemie poprzez rurę DN 160, włączoną do studzienki. Rozwiązanie takie może spowodować wtórne zanieczyszczenie osadami, które dostają się poprzez otwory wentylacyjne zwieńczenia studzienki.  Czy zamawiający dopuści inne rozwiązanie, które umożliwi wentylację systemu i uniemożliwi dostawanie się osadów
Odpowiedź:
Należy zastosować rozwiązanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami
i wytycznymi projektowania. Dopuszcza się rozwiązanie równoważne technicznie.
 
Pytanie 14
Zgodnie  z rysunkiem Dokumentacji Projektowej dla inwestycji: Budowa ul. Słonecznej i przebudowa ulicy Cmentarnej  w miejscowości Brójce, zbiornik retencyjno-rozsączający system wentylacyjny powinien posiadać kanał inspekcyjny. Proszę o podanie minimalnych wymiarów takiego kanału.
Odpowiedź:
Zgodnie z dokumentacją techniczną średnica inspekcyjna kanału wynosi dn 200 mm.
 
Pytanie 15
W związku z tym, że opis systemu rurowego z PVC-U do wykonania kanalizacji grawitacyjnej nie został wykonany z  sposób wymagany w PZP, tj. w sposób jednoznaczny, za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie, lecz zawierają specyficzne zapisy, które noszą znamiona dyskryminacji pośredniej wnosimy o skorygowanie opisu w załączniku 10 STWiOR.
Właściwą normą do opisu rur i kształtek kanalizacyjnych z PVC-u  jest norma PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu.
Wnioskujemy o usunięcie z opisu przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, które mogłyby wskazywać na konkretnego producenta i powodowały jego uprzywilejowanie.
W opisie systemu rur i kształtek kanalizacyjnych do zapisów należą m.in. wymaganie, aby:
-      rury posiadały wydłużony kielich, choć wydłużone kielichy są przeznaczone na tereny eksploatacji górniczej lub aktywności sejsmicznej;
-      wydłużony kielich był wykonany w unikalny sposób: „w automatycznym procesie termoformowania, w którym po uplastycznieniu w wysokiej temperaturze bosego końca rury następuje indywidualne formowanie rowka kielicha wokół uszczelki powodując nierozłączne, mechaniczne zespolenie z uszczelką. Taka budowa kielicha uniemożliwia późniejsze wyjęcie uszczelki z kielicha oraz eliminuje możliwość dostania się zanieczyszczeń pod uszczelkę, zapewniając trwałe i szczelne połączenie oraz długotrwałą eksploatację sieci”.
-      rury wyposażone były w „uszczelki wykonane z TPE-V, z pierścieniem stabilizującym z PP z włóknem szklanym, trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego”, choć na rynku są rozwiązania równoważne pod względem materiałowym i pod względem funkcjonalności;
-      podwyższone parametry badania szczelności w stosunku do normy PN-EN 476 „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej”.
Opisy systemu rurowego potwierdza preferowanie jednego producenta – firmy Pipelife.
Wskazane wymagania ograniczają konkurencję, ale nie są uzasadnione potrzebami inwestycji. Zawierają za to określenia preferujące, np. „Demontaż uszczelek z rowka rur nie jest możliwy bez uszkodzenia uszczelki lub kielicha rury z użyciem narzędzi”, który jest co najmniej dyskusyjny jeśli chodzi o wpływ na funkcjonalność systemu.
Zgodnie z PZP wnosimy o opisanie przedmiotu zamówienia w oparciu o normy PN-EN 1401-1, a nie w sposób sprzeczny z właściwymi normami.
Odpowiedź:
Dokonane zapisy w specyfikacji technicznej jak i w projekcie nie noszą znamion dyskryminacji, zarówno na rynku polskim jak i europejskim istnieją firmy, które w swojej ofercie posiadają rury o wymienionych parametrach. Podkreślić należy, że przyjęte w dokumentacji projektowej i wskazane przez Zamawiającego kryteria są ściśle związane z jego potrzebami i realizują zasadę racjonalnego zakupu.
Opis podaje referencyjne rozwiązanie dla przyjętych materiałów, norm, procesu technologicznego dot. rur do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, które mają znaczenie dla eksploatacji sieci, konserwacji oraz bezawaryjności.
Opisana technologia produkcji jest referencyjnym rozwiązaniem która sprawia, że niemożliwym (bez uszkodzenia uszczelki lub kielicha rury) jest rozłączenie uszczelki z uformowanym wokół kielichem od pozostałej części rury. Rozwiązanie takie zapobiega między innymi jej zanieczyszczeniu chociażby podczas prac montażowych. Ponadto, rozwiązanie takie gwarantuje wyższą stabilność ułożenia uszczelki w kielichu rury, która nie wywinie się z rowka kielicha podczas montażu i w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków gruntowych, np. przy wysokim poziomie wody gruntowej, gdyż zapobiega jej przemieszczaniu.
Metoda ta w znaczny sposób podwyższa więc poziom bezawaryjności montowanej instalacji. Tym samym, przekłada się ona na późniejsze koszty eksploatacji związane np. z konserwacją czy naprawą instalacji dla Zamawiającego.
Z związku z powyższym należy zastosować rozwiązanie przyjęte w dokumentacji technicznej.
W powyższej kwestii na uwagę zasługuje wyrok KIO, w którym stwierdzono, że "zamawiający uprawniony jest do wyboru technologii, w jakiej mają być świadczone usługi, stosownie do swoich potrzeb. Zamawiający nie ma obowiązku godzić się na każdy rodzaj podobnych usług świadczonych na rynku, jeśli nie są one jakościowo i funkcjonalnie tożsame, a istnieją przesłanki do przyjęcia, że określony sposób świadczenia usługi będzie lepszy z punktu widzenia jego potrzeb. Zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców nie może być bowiem rozumiana jako nieograniczony nakaz dopuszczania do zamówienia jak największego kręgu wykonawców realizujących usługi w danej branży i interpretowana w sposób prowadzący do narzucania zamawiającym nabywania usług nieodpowiadających ich indywidualnym potrzebom" (wyrok KIO z 17.3.2015 r., KIO 412/15).
 
Pytanie 16
Czy Zamawiający do wykonania sieci kanalizacyjnej dopuści system rurowy z PVC-U zgodny PN-EN 1401-1:2019-07 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu” o następującej charakterystyce:
  1. rury  kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze ścianką litą jednorodną o połączeniach kielichowych spełniające wymagania PN-EN 1401-1 w klasie sztywności SN8 (sztywność ≥ 8kN/m2);
  2. kształtki  kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U o połączeniach kielichowych dostosowane do rur SN8 zgodnie z normą PN-C 89224 Systemy przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych Zewnętrzne systemy bezciśnieniowe i ciśnieniowe do przesyłania wody,
odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) Warunki techniczne wykonania i odbioru
  1. uszczelki olejoodporne zgodne z PN-EN 681-1: „Uszczelnienia z elastomerów – Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodo­ciągowych i odwadniających – Część 1: Guma”  oznaczone WG lub WC/O
lub zgodne z PN-EN 681-2: „Uszczelnienia z elastomerów – Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodo­ciągowych i odwadniających – Część 2: Elastomery termoplastyczne”  oznaczone WT/WH.
Odpowiedź:
Należy zastosować materiał zgodny z projektem.
 
Powyższe odpowiedzi na zapytania do SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców uczestniczących w przedmiotowym przetargu.
--------------------------
Trzciel, dnia 20.11.2020r.
 
Znak sprawy: GI.271.05.2020.R.J
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy: „Budowa ul. Słonecznej i przebudowa ul. Cmentarnej w miejscowości Brójce.”
 
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086) Gmina Trzciel informuje:
W dniu 20.11.2020r. o godzinie 12:15 dokonano otwarcia ofert złożonych
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:  
 
  „Budowa ul. Słonecznej i przebudowa ul. Cmentarnej w miejscowości Brójce.
 
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
3 738 621,42 zł
 
Łącznie wpłynęło 8 ofert zgodnie z poniższym zestawieniem.
Wszystkie oferty wpłynęły w terminie oznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.
Wszystkie oferty zostały złożone w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
   „Budowa ul. Słonecznej i przebudowa ul. Cmentarnej w miejscowości Brójce.
 
Nr oferty
Nawa wykonawcy
Stawka wynagrodzenia ryczałtowego netto za całość zamówienia
Stawka wynagrodzenia ryczałtowego brutto za całość zamówienia
Termin wykonania
Okres gwarancji
Warunki płatności
1
Konsorcjum:
Lider:
INFRAKOM CHWALIM Sp. z o.o. sp..k., Chwalim 109,
66-120 Kargowa
Partner:
INFRAKOM  KOŚCIAN Sp. z o.o. sp. k., ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan
2 232 876,04 zł
2 746 437,53 zł
29.10.2021r.
60 miesięcy
21 dni
2
COLAS Polska Sp,  z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie
3 082 605,61 zł
3 791 604,90 zł
29.10.2021r.
60 miesięcy
21 dni
3
Zakład Instalacyjno – Budowlany Mateusz Maćkowiak,
ul. Świętojańska 7, 64-310 Lwówek
1 904 934,33 zł
2 343 069,23 zł
29.10.2021r.
60 miesięcy
21 dni
4
Przedsiębiorstwo Drogowe „KONTRAKT” sp. z o. o.,
ul. Szosa Poznańska 17, 66-600 Krosno Odrzańskie
3 343 587,37 zł
4 112 612,47 zł
29.10.2021r.
60 miesięcy
21 dni
5
RENOMEX spółka z o.o. sp.k., ul. Młynkowska 1C,
64-550 Duszniki
2 141 750,59 zł
2 634 353,22 zł
29.10.2021r.
60 miesięcy
21 dni
6
DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.,
ul. Sobieskiego 14, 66-200 Świebodzin
2 053 539,43 zł
2 525 853,48 zł
29.10.2021r.
60 miesięcy
21 dni
7
SMART – INSTAL Sp. z o.o., ul. Przędzalnicza 16,
66-400 Gorzów Wlkp.
2 910 000,00 zł
3 579 300,00 zł
29.10.2021r.
60 miesięcy
21 dni
8
BRUBET Ryszard Winnicki, ul. Łąkowa 2,
66-300 Międzyrzecz
1 950 306,00 zł
2 398 876,38 zł
29.10.2021r.
60 miesięcy
21 dni
 
---------------------------

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-30 14:09:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-30 14:19:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-29 09:07:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2270 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony