ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Świebodzińskiej 1 w Brójcach – etap II.” Drukuj informację Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Świebodzińskiej 1 w Brójcach – etap II.”

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Świebodzińskiej 1 w Brójcach – etap II.”

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2021-01-15 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-01-15 12:15:00

Miejsce złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu biuro nr 2 ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel

Ogłoszono dnia: 2020-12-30 przez Burmistrz Trzciela

Treść:

Trzciel dnia 30.12.2020r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE
 
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Świebodzińskiej 1 w Brójcach – etap II.”
 
1) Nazwa oraz adres zamawiającego.
W imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej na ul. Świebodzińskiej 1 w Brójcach
Gmina Trzciel
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
tel. (95) 74-31-400
fax. (95) 74-31-400 lub (95) 74-31-415
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

 
2) Tryb udzielenia zamówienia.
Zapytanie ofertowe – zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086).

 
3) Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych naprawczych w budynku mieszkalnym przy ul. Świebodzińskiej 1 w Brójcach zgodnie z decyzją PINB w Międzyrzeczu znak: SI-7356-12/2016 z dnia 29.10.2018r. gdzie w zakresie robót budowlanych można wyróżnić:
  1. Stolarka okienna i drzwiowa.
  2. Schody drewniane i balustrady.
  3. Tynki wewnętrzne.
  4. Podłogi i posadzki.
  5. Piwnice i inne pozostałe.
Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany w decyzji PINB w Międzyrzeczu znak: SI-7356-12/2016 z dnia 29.10.2018r. oraz przedmiarze robót (stanowiących załączniki do zapytania), w oparciu o które należy wykonać przedmiot zamówienia.
 
4) Termin wykonania zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku.
 
5) Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 
6) Odrzucenie oferty.
Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie: przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganego sposobu złożenia oferty.

 
7) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz
sposobu oceny ofert.
  1. Cena – 100%
Oferta z najniższą ceną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uzyska maksymalną ilość punktów C = 100, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg poniższego wzoru, gdzie C oznacza liczbę zdobytych punktów za kryterium.
 
Cena oferty najtańszej
C = ------------------------------------- x 100 pkt.
Cena oferty badanej
 
 
8) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu biuro nr 2 ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel nie później niż do dnia
15 stycznia 2021r. do godz. 1200 z zamieszczeniem dokładnego adresu składającego ofertę z wyraźnym opisem: Oferta w zapytaniu ofertowym na: „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Świebodzińskiej 1 w Brójcach – etap II.” Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 stycznia 2021r. o godz. 1215 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Trzcielu.
 
9) Dodatkowe informacje.
Wszelkie informacje dotyczące szczegółów zapytania ofertowego oraz formy złożenia oferty zamieszczone są w „Opisie zapytania ofertowego” z dnia 30.12.2020r. dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.bip.trzciel.pl oraz w biurze nr 14 w budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu ul. Poznańska 22, w godz. 7.30 – 15.30.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana na realizację przedsięwzięcia lub z innego ważnego powodu.
----------------------------------
Trzciel dnia 29.01.2021r.
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  W ZAPYTANIU OFERTOWYM
 
W imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej na ul. Świebodzińskiej 1 w Brójcach Gmina Trzciel w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 30.12.2020r. na:
 
„Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Świebodzińskiej 1 w Brójcach – etap II.”
 
informuje, że najkorzystniejszą (najtańszą cenowo) ofertę złożyła firma:
 
Zakład Usługowo – Handlowy Jan Janik
ul. Wolsztyńska 23, 66-110 Babimost
 
Kwota oferty:
Netto: 48 500,00 zł  
Brutto: 52 380,00
 
Oferty złożone w postępowaniu:
Nr oferty
Nawa wykonawcy
Kwota oferty brutto
1
Zakład Usługowo – Handlowy Jan Janik
ul. Wolsztyńska 23, 66-110 Babimost
52 380,00 zł
2
Zakład Ogólnobudowlany Ryszard Gajewski
ul. Łąkowa 23, 66-320 Trzciel
54 883,16 zł
3
Zakład Murarski s.c. Muńko Jan, Muńko Marek, Nowe Kramsko, ul. Nowa 20, 66-110 Babimost
56 565,26 zł
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-30 12:47:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-30 12:48:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-29 12:03:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1320 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony