ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Naprawy nawierzchni dróg na terenie Gminy Trzciel.”Drukuj informację Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Naprawy nawierzchni dróg na terenie Gminy Trzciel.”

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Naprawy nawierzchni dróg na terenie Gminy Trzciel.”

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2021-02-25 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-02-25 12:15:00

Miejsce złożenia oferty: W siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu biuro nr 2 ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel

Ogłoszono dnia: 2021-02-10 przez Burmistrz Trzciela

Treść:

Trzciel dnia 10.02.2021r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE
„Naprawy nawierzchni dróg na terenie Gminy Trzciel.”
 
1) Nazwa oraz adres zamawiającego.
 
Gmina Trzciel
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
tel. (95) 74-31-400
 fax. (95) 74-31-400 lub (95) 74-31-415
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
 
2)  Tryb udzielenia zamówienia.
Zapytanie ofertowe – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320).  
 
3) Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi remontów oraz naprawy nawierzchni dróg gminnych w następującym zakresie:
  • profilowanie dróg gruntowych równiarką z zagęszczaniem – około 100 000 m2,
  • uzupełnianie nawierzchni drogi gruntowej tłuczniem – wg potrzeb,
 
4) Termin wykonania zamówienia.
Rozpoczęcie prac: 01 marzec 2021r.
Zakończenie prac: 31 grudzień 2021r.
 
5) Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
6) Odrzucenie oferty.
Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie: przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia oraz wymaganego sposobu złożenia oferty.
 
7) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
       wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz 
       sposobu oceny ofert.
  1. Stawka wynagrodzenia za 1 m2 profilowania drogi gruntowej równiarką z zagęszczaniem - 80%
Oferta z najniższą stawką uzyska maksymalną ilość punktów A = 80, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg poniższego wzoru, gdzie A oznacza liczbę zdobytych punktów za kryterium.
 
                                                                 Cena oferty najtańszej
                                                  A = ------------------------------------- x 80 pkt.
                                                                  Cena oferty badanej
 
2. Stawka wynagrodzenia za 1 m3 uzupełnienia nawierzchni drogi gruntowej tłuczniem - 20%
Oferta z najniższą stawką uzyska maksymalną ilość punktów B = 20, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg poniższego wzoru, gdzie B oznacza liczbę zdobytych punktów za kryterium.
 
                                                                 Cena oferty najtańszej
                                                  B = ------------------------------------- x 20 pkt.
                                                                  Cena oferty badanej
 
8) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu biuro nr 2 ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel nie później niż do dnia
25 lutego 2021r. do godz. 1200  z zamieszczeniem dokładnego adresu składającego ofertę z wyraźnym opisem: Oferta w zapytaniu ofertowym na: Naprawy nawierzchni dróg na terenie Gminy Trzciel.”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 lutego 2021r. o godz. 1215 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Trzcielu.
 
9) Dodatkowe informacje.
Wszelkie informacje dotyczące szczegółów zapytania ofertowego oraz formy złożenia oferty zamieszczone są w „Opisie zapytania ofertowego” z dnia 09.02.2021r. dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.bip.trzciel.pl oraz w biurze nr 14 w budynku Urzędu Miejskiego w Trzciel
ul. Poznańska 22, w godz. 7.30 – 15.30.
 
-----------------------------------------
Trzciel dnia 26.02.2021r.
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM
 
 
Gmina Trzciel w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 10.02.2021r. na:
 
„Naprawy nawierzchni dróg na terenie Gminy Trzciel.”
 
informuje, że najkorzystniejszą według przyjętych kryteriów oceny ofertę tj.
  1. Stawka wynagrodzenia za 1 m2 profilowania drogi gruntowej równiarką z zagęszczaniem - 80%.
  2. Stawka wynagrodzenia za 1 m3 uzupełnienia nawierzchni drogi gruntowej tłuczniem - 20%.
złożył wykonawca:
Roboty Drogowe, Prace Ziemne
Paweł Konieczny, Siercz 15
66-320 Trzciel
 
Kwota brutto jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:150 000,00zł
 
Oferty złożone w postępowaniu:
Nr oferty
Nawa wykonawcy
Stawka wynagrodzenia brutto za
1 m2 profilowania drogi gruntowej równiarką z zagęszczaniem
Stawka wynagrodzenia brutto za
1 m3 uzupełnienia nawierzchni drogi gruntowej tłuczniem
1
Roboty Drogowe, Prace Ziemne, Paweł Konieczny, Siercz 15,
66-320 Trzciel
0,32 zł
109,47 zł
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-10 11:11:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-10 11:16:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-26 14:47:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1110 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony