ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Budowa obiektu małej architektury – toru rowerowego na Ogródku Jordanowskim w Trzcielu.” Drukuj informację Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Budowa obiektu małej architektury – toru rowerowego na Ogródku Jordanowskim w Trzcielu.”

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Budowa obiektu małej architektury – toru rowerowego na Ogródku Jordanowskim w Trzcielu.”

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2021-07-08 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-07-08 13:15:00

Miejsce złożenia oferty: w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu biuro nr 2 ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel

Ogłoszono dnia: 2021-06-22 przez Burmistrz Trzciela

Treść:

Trzciel dnia 22.06.2021r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE
„Budowa obiektu małej architektury – toru rowerowego na Ogródku Jordanowskim w Trzcielu.”
 
Inwestycja realizowana w ramach operacji pod nazwą „Budowa obiektu małej architektury – toru rowerowego na Ogródku Jordanowskim w Trzcielu.” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach operacji z zakresu: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.” w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER." poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
1) Nazwa oraz adres zamawiającego.
Gmina Trzciel
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
tel. (95) 74-31-400
 fax. (95) 74-31-400 lub (95) 74-31-415
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
 
2)  Tryb udzielenia zamówienia.
Zapytanie ofertowe – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320). 
 
3) Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę obiektu małej architektury – toru rowerowego o całkowitej długości toru 37 mb, składającego się z modułowych elementów kompozytowych. Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany dla w takich dokumentach jak: dokumentacja projektowa – projekt zagospodarowania terenu (stanowiąca załącznik do opisu zapytania ofertowego), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (stanowiąca załącznik do opisu zapytania ofertowego) oraz przedmiar robót (stanowiący załączniki do opisu zapytania ofertowego), w oparciu o które należy wykonać przedmiot zamówienia.
 
4) Termin wykonania zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w  terminie do dnia 30 września 2021 roku.
 
5) Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 
6) Odrzucenie oferty.
Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie: przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganego sposobu złożenia oferty.
 
7) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy  wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
  1. Cena – 100%
Oferta z najniższą ceną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uzyska maksymalną ilość punktów C = 100, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg poniższego wzoru, gdzie C oznacza liczbę zdobytych punktów za kryterium.
                                     
                                                              Cena oferty najtańszej
                                                  C = ------------------------------------- x 100 pkt.
                                                                  Cena oferty badanej
 
8) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu biuro nr 2 ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel nie później niż do dnia 08 lipca 2021r. do godz. 13.00 z zamieszczeniem dokładnego adresu składającego ofertę z wyraźnym opisem:
 
Oferta w zapytaniu ofertowym na: „Budowa obiektu małej architektury – toru rowerowego na Ogródku Jordanowskim w Trzcielu.” Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 lipca 2021r. o godz. 13.15 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Trzcielu.
 
9) Dodatkowe informacje.
Wszelkie informacje dotyczące szczegółów zapytania ofertowego oraz formy złożenia oferty zamieszczone są w „Opisie zapytania ofertowego” z dnia 22.06.2021r. dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.bip.trzciel.pl oraz w biurze nr 14 w budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu ul. Poznańska 22, w godz. 7.30 – 15.30.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana w budżecie Gminy Trzciel na realizację przedsięwzięcia.
----------------------------------------------
Trzciel dnia 13.07.2021r.
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  W ZAPYTANIU OFERTOWYM
 
Gmina Trzciel w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 22.06.2021r. na:
 
„Budowa obiektu małej architektury – toru rowerowego na Ogródku Jordanowskim w Trzcielu.”
 
informuje, że najkorzystniejszą (najtańszą cenowo) ofertę złożyła firma:
 
BT Project sp. z o.o., ul. Sytkowska 43, 60-413 Poznań
 
Kwota oferty:
Netto: 72 977,91 zł 
Brutto: 89 762,83
 
Kwota brutto jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
99 455,97 zł
 
Oferty złożone w postępowaniu:
Nr oferty
Nawa wykonawcy
Kwota oferty brutto
1
PT s.c. M. Ignaciuk T. Dąbrowski, ul. Hutnicza 47, 81-061 Gdynia
126 690,00 zł
2
BT Project sp. z o.o., ul. Sytkowska 43, 60-413 Poznań
89 762,83 zł
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-22 13:08:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-22 13:12:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-13 10:55:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1405 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony