ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa promenady wzdłuż rzeki Obry w Trzcielu z zagospodarowaniem terenu plaży nad jeziorem Młyńskim i budową drogi dojazdowej do plaży.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa promenady wzdłuż rzeki Obry w Trzcielu z zagospodarowaniem terenu plaży nad jeziorem Młyńskim i budową drogi dojazdowej do plaży.

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa promenady wzdłuż rzeki Obry w Trzcielu z zagospodarowaniem terenu plaży nad jeziorem Młyńskim i budową drogi dojazdowej do plaży.

Status: unieważniony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 2022/BZP 00061677

Termin składania ofert / wniosków: 2022-03-09 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-03-09 14:00:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel

Ogłoszono dnia: 2022-02-18 przez Burmistrz Trzciela

Treść:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa promenady wzdłuż rzeki Obry w Trzcielu z zagospodarowaniem terenu plaży nad jeziorem Młyńskim i budową drogi dojazdowej do plaży.
 
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Trzciel
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966898
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Poznańska 22
1.5.2.) Miejscowość: Trzciel
1.5.3.) Kod pocztowy: 66-320
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski
1.5.7.) Numer telefonu: 957431400
1.5.8.) Numer faksu: 957431400
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@trzciel.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.trzciel.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa promenady wzdłuż rzeki Obry w Trzcielu z zagospodarowaniem terenu plaży nad jeziorem Młyńskim i budową drogi dojazdowej do plaży.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bc6a5353-8d69-11ec-9bc1-c2db95d08897
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00061677
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-18
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018200/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.1 Budowa promenady wzdłuż rzeki Obry w Trzcielu z zagospodarowaniem terenu plaży nad jeziorem Młyńskim i budową drogi dojazdowej do plaży
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.bip.trzciel.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniporlal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej, adres e-mail: urzad@trzciel.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz.344).
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
 miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniporlal.uzp.gov.pl/
 ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap. gov.pl/wps/portal
 poczty elektronicznej pod adresem urzad@trzciel.pl
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
4. Składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji – z wyłączeniem składania ofert – odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) dostępnych pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania.
6. Dokumenty, oświadczenia i informacje sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2070), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub datę wpływu na adres poczty elektronicznej Zamawiającego (decydujące znaczenie będzie miała data otrzymania wiadomości przez system pocztowy Zamawiającego).
9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń (nie dotyczy składania ofert), wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia lub postępowania. Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej (nie dotyczy składania ofert) na adres poczty elektronicznej: urzad@trzciel.pl
10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 9 powyżej adres email (nie dotyczy składania oferty).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel, urzad@trzciel.pl
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: dpo@trzciel.pl lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa promenady wzdłuż rzeki Obry w Trzcielu z zagospodarowaniem terenu plaży nad jeziorem Młyńskim i budową drogi dojazdowej do plaży.” prowadzonym w trybie podstawowym.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GI.271.02.2022.R.J.
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa promenady wzdłuż rzeki Obry w Trzcielu
z zagospodarowaniem terenu plaży nad jeziorem Młyńskim i budową drogi dojazdowej do plaży. W ramach inwestycji planuje się budowę promenady dla ruchu pieszego łączącej plażę z obszarem przy moście nad rzeką Obrą. Na terenie plaży zakłada się wykonanie miejsc postojowych, utwardzenie terenu pod organizację imprez masowych, wykonanie chodników dla pieszych, ustawienie elementów małej architektury, wykonanie slipu do wodowania łodzi. Droga dojazdowa łącząca plażę z drogą powiatową będzie wykonana z nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Celem inwestycji jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru rzeki Obry i jeziora Młyńskiego.
W zakresie robót budowlanych można wyróżnić:
a) roboty przygotowawcze,
b) roboty ziemne,
c) kanalizacja deszczowa,
d) podbudowy,
e) nawierzchnie,
f) roboty wykończeniowe,
g) urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
h) elementy ulic,
i) montaż elementów malej architektury i infrastruktury,
j) linia kablowa oświetlenia,
k) przyłącze wodno – kanalizacyjne.

Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany w takich dokumentach jak: dokumentacja projektowa (stanowiąca załącznik do specyfikacji), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (stanowiąca załącznik do specyfikacji), oraz przedmiary robót (stanowiące załączniki do specyfikacji), w oparciu o które to dokumenty należy wykonać przedmiot zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z dokumentami zamówienia (SWZ)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury drogowej o minimalnej wartości 500 000,00 zł brutto lub co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych, nadbrzeża akwenów wodnych (plaża, pomosty, ciągi pieszo – jezdne, mała architektura itp.) o minimalnej wartości 500 000,00 zł brutto.
b) Dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj.:
• Jedną osobę w charakterze kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub posiadającego odpowiadające im uprawnienia równoważne wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
• Jedną osobę w charakterze kierownika robót drogowych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej lub posiadającego odpowiadające im uprawnienia równoważne wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
• Jedną osobę w charakterze kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub posiadającego odpowiadające im uprawnienia równoważne wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
• Jedną osobę w charakterze kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub posiadającego odpowiadające im uprawnienia równoważne wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 5 do SWZ
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta musi być sporządzona na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:
1) Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Wykonawcę, o ile nie wynika to z innych dokumentów złożonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo składa się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.
2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania według załącznika nr 2a do SWZ.
3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według załącznika nr 2b do SWZ
4) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, podpisane przez uprawnionych przedstawicieli tych podmiotów, wg załącznika nr 3 do SWZ
5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowalne wykonają poszczególni Wykonawcy, określające zakres jaki wykona każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym wg załącznik nr 4 do SWZ – oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
b) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w punkcie 16.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 14.4 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 4 do SWZ.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 14.2 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 14.2 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak
7.2.) Informacje na temat zaliczek:
1. Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaliczkę w wysokości nie mniej niż 10,00% kwoty brutto określonej w ofercie wykonawcy.
2. Zaliczka stanowi wkład własny Zamawiającego wskazany we wstępnej promesie dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: Programu Inwestycji Strategicznych
nr 01/2021/5333/PolskiLad.
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w przypadkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowiących załącznik nr 7 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-03-09 13:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem ESP: /5inh1w2t9e/skrytka znajdująca się na platformie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-03-09 14:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-04-07
--------------------------
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00075835 z dnia 2022-03-04
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Budowa promenady wzdłuż rzeki Obry w Trzcielu z zagospodarowaniem terenu plaży nad jeziorem Młyńskim i budową
drogi dojazdowej do plaży.
 
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Trzciel
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966898
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Poznańska 22
1.4.2.) Miejscowość: Trzciel
1.4.3.) Kod pocztowy: 66-320
1.4.4.) Województwo: lubuskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski
1.4.7.) Numer telefonu: 957431400
1.4.8.) Numer faksu: 957431400
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@trzciel.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.trzciel.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00075835
2.2.) Data ogłoszenia: 2022-03-04
SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00061677/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.10. Okres realizacji - dni
Przed zmianą:
240
Po zmianie:
270
--------------------------------------------
Trzciel dnia 04 marca 2022r.
 
Znak sprawy: GI.271.02.2022.R.J.
 
 
WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25), zamawiający informuje, że w postępowaniu  prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na:
 
„Budowa promenady wzdłuż rzeki Obry w Trzcielu
z zagospodarowaniem terenu plaży nad jeziorem Młyńskim i budową drogi dojazdowej do plaży.”
 
wpłynęły następujące pytania:
 
Pytanie 1:
Ze względu na długi okres wykonania zadania, zwracamy się z prośbą o zmianę warunków płatności na faktury częściowe do 80% wartości zadania, wystawione na koniec każdego miesiąca wg bieżącego zaawansowania robót.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję płatności z uwagi na dofinansowanie zadania z Programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: Programu Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/5333/PolskiLad na podstawie wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji, której zapisy dotyczące płatności wykonawcy są odzwierciedlone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ i są one niezmienne.
 
Pytanie 2:
Aktualnie jest bardzo duże zapotrzebowanie na materiał z którego zaprojektowano promenadę na palach. Spowodowane jest to gwałtownym wzrostem cen drewna na świecie i tym samym wzrostem popytu na elementy drewnopodobne w tym z LDPE. Zakłady produkujące te elementy spełniające wymagania techniczne i jakościowe mają ograniczone moce produkcyjne dlatego okres oczekiwania na zamówiony materiał wynosi obecnie 7 miesięcy.  Czy Zamawiający w związku z powyższym wydłuży termin realizacji zadania o 30 dni t.j. łącznie  do 270 dni. tak aby Wykonawca mógł złożyć ofertę, która będzie poparta dostępnością materiałów i pozwoli mu wywiązać się z terminów umownych?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 270 dni. W związku z powyższym zmianie ulegają następujące dokumenty postępowania:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00061677 z dnia 18 lutego 2022r. w zakresie pkt 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 270 dni,
  2. SWZ w zakresie pkt 5.2, który otrzymuje brzmienie:
„Termin zakończenia realizacji całości przedmiotu umowy - w zależności od terminu określonego w ofercie Wykonawcy, jednak nie dłużej niż 270 dni od dnia podpisania umowy.”
  1. Załącznik nr 7 do SWZ – „Projekt umowy”, który w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 270 dni od daty podpisania umowy.”
 
Pytanie 3:
Czy Zamawiający zapewni prolongatę wszystkich wydanych uzgodnień i warunków a które utraciły 2 letni termin ważności. m.in.  warunki przyłączenia do sieci energetycznej.
Odpowiedź:
Tak
 
Pytanie 4:
Obecnie tereny którymi ma przebiegać promenada na palach są zalane wodą miejscami o głębokości pow. 1 m. Warunki takie uniemożliwiają posadowienie słupów oświetleniowych zgodnie z projektem. Czy zamawiający zgodzi się na zamianę słupów na lampy stojące na promenadzie w tych lokalizacjach  (okablowanie byłoby podwieszone do pokładu pomostu. Takie rozwiązanie stosowane przez nas umożliwi w każdych warunkach dostęp serwisowy w razie awarii.
Odpowiedź:
Niweleta promenady zarówno na odcinku z kostki betonowej jak i z tworzyw sztucznych została zaprojektowana na rzędnych powyżej tzw. wody stuletniej co ma zapewnić jej funkcjonowanie przy wyższych stanach wody. Zgodnie z opisem branży elektrycznej słupy na odcinku z tworzywa sztucznego należy zamontować na wzmocnionej podstawie. W branży konstrukcyjnej pokazano na rys nr 3 lokalizację montażu słupa. Wzmocnioną podstawę należy wykonać z belek konstrukcyjnych 8x23 cm skręconych ze sobą śrubami M16. Na odcinku z tworzywa sztucznego kabel należy podwiesić do konstrukcji promenady. Kabel prowadzić w rurze osłonowej typu RHDPEwpr.
 
Powyższe odpowiedzi na zapytania do SWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu.
---------------------------
------------------------------------------------
 
----------------------------
-------------------------------
2022/BZP 00115204/01
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa promenady wzdłuż rzeki Obry w Trzcielu z zagospodarowaniem terenu plaży nad jeziorem Młyńskim i budową drogi dojazdowej do plaży.
 
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Trzciel
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966898
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Poznańska 22
1.5.2.) Miejscowość: Trzciel
1.5.3.) Kod pocztowy: 66-320
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski
1.5.7.) Numer telefonu: 957431400
1.5.8.) Numer faksu: 957431400
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@trzciel.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.trzciel.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.bip.trzciel.pl
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa promenady wzdłuż rzeki Obry w Trzcielu z zagospodarowaniem terenu plaży nad jeziorem Młyńskim i budową drogi dojazdowej do plaży.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bc6a5353-8d69-11ec-9bc1-c2db95d08897
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00115204/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-08 10:32
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018200/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.1 Budowa promenady wzdłuż rzeki Obry w Trzcielu z zagospodarowaniem terenu plaży nad jeziorem Młyńskim i budową drogi dojazdowej do plaży
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00061677/02
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: GI.271.02.2022.R.J.
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa promenady wzdłuż rzeki Obry w Trzcielu
z zagospodarowaniem terenu plaży nad jeziorem Młyńskim i budową drogi dojazdowej do plaży. W ramach inwestycji planuje się budowę promenady dla ruchu pieszego łączącej plażę z obszarem przy moście nad rzeką Obrą. Na terenie plaży zakłada się wykonanie miejsc postojowych, utwardzenie terenu pod organizację imprez masowych, wykonanie chodników dla pieszych, ustawienie elementów małej architektury, wykonanie slipu do wodowania łodzi. Droga dojazdowa łącząca plażę z drogą powiatową będzie wykonana z nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Celem inwestycji jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru rzeki Obry i jeziora Młyńskiego.
W zakresie robót budowlanych można wyróżnić:
a) roboty przygotowawcze,
b) roboty ziemne,
c) kanalizacja deszczowa,
d) podbudowy,
e) nawierzchnie,
f) roboty wykończeniowe,
g) urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
h) elementy ulic,
i) montaż elementów malej architektury i infrastruktury,
j) linia kablowa oświetlenia,
k) przyłącze wodno – kanalizacyjne.

Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany w takich dokumentach jak: dokumentacja projektowa (stanowiąca załącznik do specyfikacji), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (stanowiąca załącznik do specyfikacji), oraz przedmiary robót (stanowiące załączniki do specyfikacji), w oparciu o które to dokumenty należy wykonać przedmiot zamówienia.
4.5.3.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Wybrany w postępowaniu wykonawca: Hydrobudowa Nowe Miasto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 60-717 Poznań, ul. Kolejowa 23 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy i uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-18 12:15:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-18 12:43:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-08 13:40:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1306 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony