ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Modernizacja budynku sali miejskiej na ul. Głównej w Trzcielu.”Drukuj informację Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Modernizacja budynku sali miejskiej na ul. Głównej w Trzcielu.”

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Modernizacja budynku sali miejskiej na ul. Głównej w Trzcielu.”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2023-01-19 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2023-01-19 13:15:00

Ogłoszono dnia: 2023-01-04 przez

Treść:

Trzciel dnia 04.01.2023r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE
„Modernizacja budynku sali miejskiej na ul. Głównej w Trzcielu.”
 
1) Nazwa oraz adres zamawiającego.
Gmina Trzciel
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
tel. (95) 74-31-400
 fax. (95) 74-31-400 lub (95) 74-31-415
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
 
2)  Tryb udzielenia zamówienia.
Zapytanie ofertowe – zgodnie z art. 2 pkt 1 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185).
 
3) Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku Sali miejskiej na ul. Głównej w Trzcielu, gdzie w zakresie robót budowlanych można wyróżnić:
  1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.
  2. Ścianki działowe i okładziny ścian.
  3. Stolarka drzwiowa.
  4. Posadzki.
  5. Roboty malarskie.
  6. Roboty sanitarne.
  7. Wentylacja
Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany w przedmiarach robót (stanowiących załączniki do zapytania), w oparciu o który należy wykonać przedmiot zamówienia.
4) Termin wykonania zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w  terminie do dnia 31 marca 2023 roku.
 
5) Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 
6) Odrzucenie oferty.
Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie: przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganego sposobu złożenia oferty.
 
7) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
       wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz 
       sposobu oceny ofert.
  1. Cena – 100%
Oferta z najniższą ceną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uzyska maksymalną ilość punktów C = 100, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg poniższego wzoru, gdzie C oznacza liczbę zdobytych punktów za kryterium.
                                      
 
                                                              Cena oferty najtańszej
                                                  C = ------------------------------------- x 100 pkt.
                                                                  Cena oferty badanej
 
 
8) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu biuro nr 2 ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel nie później niż do dnia
19 stycznia 2023r. do godz. 1300  z zamieszczeniem dokładnego adresu składającego ofertę z wyraźnym opisem: Oferta w zapytaniu ofertowym na: „Modernizacja budynku sali miejskiej na ul. Głównej w Trzcielu.” Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 stycznia 2023r. o godz. 1315 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Trzcielu.
 
 
 
9) Dodatkowe informacje.
Wszelkie informacje dotyczące szczegółów zapytania ofertowego oraz formy złożenia oferty zamieszczone są w „Opisie zapytania ofertowego” z dnia 04.01.2022r. dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.bip.trzciel.pl oraz w biurze nr 14 w budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu ul. Poznańska 22, w godz. 7.30 – 15.30.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana w budżecie Gminy Trzciel na realizację przedsięwzięcia lub z innego ważnego powodu.
------------------
Trzciel dnia 20.01.2023r.
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  W ZAPYTANIU OFERTOWYM
 
Gmina Trzciel w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 04.01.2023r. na:
 
„Modernizacja budynku sali miejskiej na ul. Głównej w Trzcielu.”
 
informuje, że najkorzystniejszą (najtańszą cenowo) ofertę złożyła firma:
 
Usługi Budowlane Grzegorz Gajewski, ul. Łąkowa 23, 66-320 Trzciel 
 
Kwota oferty:
Netto: 58 110,03 zł 
Brutto: 58 110,03
 
Oferty złożone w postępowaniu:
Nr oferty
Nawa wykonawcy
Kwota oferty brutto
1
Przedsiębiorstwo Budowlane MHM PAECH  Sp. z o.o., ul. Poznańska 28,
64-421 Kamionna
120 282,88 zł
2
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Kmito Jerzy, ul. Piaskowa 36a,
66-100 Sulechów
128 188,69 zł
3
Zakład Usługowo – Handlowy Jan Janik ul. Wolsztyńska 23, 66-110 Babimost
85 665,81 zł
4
„TOMBUD” Paweł Jeziorski, Jagielnik 10a, 66-300 Międzyrzecz
119 769,64 zł
5
Usługi Budowlane  Grzegorz Gajewski, ul. Łąkowa 23, 66-320 Trzciel
58 110,03 zł
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony