ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Usługa nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami budowlanymi na działce nr 46/8 zlokalizowanej w Lutolu MokrymDrukuj informację Zamówienie publiczne: Usługa nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami budowlanymi na działce nr 46/8 zlokalizowanej w Lutolu Mokrym

Szczegóły informacji

Usługa nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami budowlanymi na działce nr 46/8 zlokalizowanej w Lutolu Mokrym

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: ....

Termin składania ofert / wniosków: 2014-04-17 15:30:00

Miejsce złożenia oferty: w sekretariacie UM w Trzcielu – biuro nr 2 lub na adres: Urząd Miejski w Trzcielu ul. Poznańska 22 66-320 Trzciel

Ogłoszono dnia: 2014-04-04 przez Robert Jaszka

Treść:

Trzciel dnia 04.04.2014r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Gmina Trzciel zapytuje o możliwość świadczenia przez Państwa usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego:
 
„Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami budowlanymi
na działce nr 46/8 zlokalizowanej w Lutolu Mokrym.”
 
Dokumentacja projektowa dotycząca przedsięwzięcia znajduję się do wglądu w biurze nr 14 w budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu ul. Poznańska 22, od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 15.00.
Przedmiotem inwestycji jest wykonywanie robót polegających na:
 1. Roboty ziemne
 2. Fundamenty
 3. Ściany
 4. Stropodach
 5. Zagospodarowanie działki
 6. Tynki wewnętrzne i ogładziny
 7. Stolarka i ślusarka budowlana
 8. Malowanie wewnętrzne
 9. Podłoża i posadzki
 10. Elewacje
 11. Zasilanie w wodę
 12. Przyłącze kanalizacji
 13. Przyłącze gazowe
 14. Wewnętrzna instalacja wod-kan, co, gaz, wentylacja
 15. Instalacje elektryczne
zgodnie z przedmiarami robót załączonymi do zapytania ofertowego.
W zakres nadzoru inwestorskiego wchodzą roboty branży sanitarnej, elektrycznej oraz budowlanej.
Zamawiający wymaga aby usługa była wykonana przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru będzie wykonywał swoje obowiązki zgodnie z zapisami w art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane, a w szczególności:
 1. Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do prowadzenia bieżącej kontroli nad jakością wykonywanych robót budowlanych w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.
 2. Inspektor nadzoru będzie odpowiedzialny za użycie w technologii robót materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
 3. Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do dokonywania sprawdzenia jakości wykonywanych robót, sprawdzenia i odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających.
 4. Inspektor nadzoru zobowiązany będzie do bieżącego informowania zamawiającego o przypadkach naruszenia zasad budowlanych lub powstania wad.
 5. Inspektor nadzoru zobowiązany będzie do kontroli wykonywanych robót i potwierdzenia ich na fakturach wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych.
Wypłata wynagrodzenia inspektora nadzoru będzie realizowana po odbiorze końcowym bez usterek nadzorowanych robót w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego.
Szacowana wartość robót wynosi:
Netto: 562 383,72 zł
Brutto: 691 731,98 zł   
 
Termin realizacji usługi: od 22 kwietnia 2014r. do 28 lutego 2015r.
Pisemne oferty z podaniem:
 1. pełnej nazwy i adresu wykonawcy,
 2. ceny oferty w wartości netto i brutto,
 3. wskaźnika procentowego od wartości nadzorowanych robót na podstawie którego określono cenę oferty,
 4. terminu realizacji usługi,
 5. terminu płatności za usługę,
 6. akceptacji zakresu obowiązków inspektora nadzoru wymienionych w zapytaniu ofertowym,
 7. terminu ważności oferty,
należy złożyć w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu, na którym należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Usługa nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami budowlanymi na działce nr 46/8 zlokalizowanej w Lutolu Mokrym.”
w sekretariacie UM w Trzcielu – biuro nr 2 lub na adres:
Urząd Miejski w Trzcielu
ul. Poznańska 22
66-320 Trzciel
do dnia 17 kwietnia 2014r. godz. 15.30
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert na podstawie następującego kryterium:
Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia - 100%.
Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 
Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaakceptuje warunki wykonywania usługi określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zaoferuje najniższą cenę za świadczenie usługi będącej przedmiotem zapytania.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana w budżecie Gminy Trzciel na realizację zadania lub z innego ważnego powodu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Jaszka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-04-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Jaszka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-04-04 14:51:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-04-04 14:52:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-04-18 09:51:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6191 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony