ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego nr 101 w Lutolu Suchym.Drukuj informację Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego nr 101 w Lutolu Suchym.

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego nr 101 w Lutolu Suchym.

Status: unieważniony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2014-05-21 15:30:00

Ogłoszono dnia: 2014-05-06 przez Robert Jaszka

Treść:

Trzciel dnia 06.05.2014r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
„Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego nr 101
w Lutolu Suchym.”
 
I. ZAMAWIAJĄCY:
 
Gmina Trzciel
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
tel.: (95) 74-31-400, fax.: (95) 74-31-400, e-mail.: urzad@trzciel.pl
 
Osoba upoważniona do kontaktu: Robert Jaszka
tel.: (95) 74-31-423,
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
 1. roboty dekarskie – roboty rozbiórkowe więźby dachowej i pokrycia,
 2. roboty dekarskie – więźba dachowa,
 3. roboty dekarskie – pokrycie i kominy,
 4. strop nad piętrem,
 5. wzmocnienie spękanych ścian zewnętrznych budynku,
 6. remont piwnic,
 7. naprawa i izolacja ścian piwnic,
 8. remont pokoju na piętrze,
 9. rusztowania,
 10. wywóz gruzu,
zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu znak: SI-7356-31/2012 z dnia 19.12.2013r. oraz z załączonym do zapytania przedmiarem robót.
 
III. ZAKRES  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
 1. Zakres przedmiotu zamówienia określony jest w przedmiarach robót załączonych do zapytania. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia robót zgodnie decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu znak: SI-7356-31/2012 z dnia 19.12.2013r.
 2. Każdy z Wykonawców powinien dokonać wizji lokalnej w miejscach realizacji przedmiotu zamówienia celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zapytania, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny robót. Wizja lokalna zostaje dokonana na koszt Wykonawcy i nie jest obowiązkowa oraz nie ma obowiązku uczestniczenia w niej przedstawiciela zamawiającego.
 3. Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do:
 1. realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi  w tym względzie normami i przepisami,
 2. wskazania na piśmie przed rozpoczęciem robót osób będących przedstawicielami wykonawcy podczas wykonania prac budowlanych,    
 3. przejęcia placu robót, jego zagospodarowania oraz właściwego oznaczenia i zabezpieczenia terenu i miejsc prowadzenia robót, zapewnienia należytego ładu i porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP na terenie robót na koszt własny,
 4. odtworzenia nawierzchni dróg i chodników w przypadku ich zniszczenia na skutek prowadzonych robót,
 5. odtworzenia znaków geodezyjnych (kamieni granicznych) w przypadku ich naruszenia,
 6. urządzenia placu budowy we własnym zakresie i na własny koszt, w tym organizację niezbędnych mediów,
 7. zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeń p.poż. na terenie robót oraz ponoszenia za nie pełnej odpowiedzialności materialnej,
 8. zabezpieczenia terenu robót przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami i ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu,
 9. ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie robót pozostające w związku przyczynowym lub spowodowane pracami prowadzonymi przez wykonawcę,
 10. ubezpieczenia prac budowlanych z tytułu odpowiedzialności za wypadki i szkody wyrządzone przy realizacji prac, w tym ubezpieczenia własnych pracowników, pracowników zamawiającego i osób postronnych,
 11. utrzymywania terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów na koszt własny,
 12. realizacji robót w sposób umożliwiający bezpieczne zamieszkiwanie lokatorów w remontowanym obiekcie,
 13. wykorzystywania w trakcie realizacji przedmiotu umowy materiałów, osprzętu i urządzeń, które winny odpowiadać co do jakości  wymogom  wyrobów  dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
 14. wykonania na koszt własny prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii,
 15. bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych wydarzeniach  i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót,
 16. odtworzenia na własny koszt ewentualnych zniszczeń,
 17. usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia,
 18. zabezpieczenia we własnym zakresie wody i energii elektrycznej niezbędnych do wykonania robót i ponoszenia kosztów ich zużycia.
 19. wykonania niezbędnych badań prób i pomiarów w celu sprawdzenia prawidłowości wykonanych robót,
 20. naprawy ogrodzeń oraz innych uszkodzeń istniejących obiektów i elementów zagospodarowania terenu, spowodowanych prowadzonymi robotami budowlanymi,
 21. innych prac, których wykonanie będzie niezbędne dla prawidłowej realizacji i funkcjonowania przedmiotu zamówienia,
 22. odbioru, przy współudziale przedstawiciela zamawiającego, robót wykonanych przez podwykonawców,
 23. uporządkowania terenu w terminie nie późniejszym niż na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego,
 24. przekazania protokołem zdawczo - odbiorczym przez wykonawcę zamawiającemu przedmiotu umowy.
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
 
Rozpoczęcie – 02.06.2014r.
Zakończenie – 31.07.2014r.
 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 
1.   Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2.   Oferta powinna zawierać:
 1. datę sporządzenia,
 2. pełną nazwę i adres wykonawcy,
 3. telefon kontaktowy,
 4. cenę oferty w wartości netto i brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia,
 5. termin realizacji przedmiotu zamówienia,
 6. termin płatności,
 7. termin ważności oferty,
 8. podpis wykonawcy,
 
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu, na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres zamawiającego nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego nr 101 w Lutolu Suchym.”.
 
 
VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
30 dni od podanego niżej terminu składania ofert.
 
VII. ODRZUCENIE OFERT
 
Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie: przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia oraz wymaganego sposobu złożenia oferty.
 
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 
Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu / kopercie gwarantującej jej nienaruszalność na adres:
Urząd Miejski w Trzcielu
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
sekretariat – biuro nr 2
do dnia 21 maja 2014r. godz. 15.30
           
IX. KRYTERIUM OCENY OFERT
 
 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
  Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia - 100%.
 2. Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 
X. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
 
 1. Kosztorys ofertowy na wykonanie robót objętych zakresem niniejszego zapytania ofertowego.
 
XI. DODATKOWE INFORMACJE
 
 1. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
 3. Wypłata wynagrodzenia wykonawcy będzie realizowana w całości po wykonaniu całkowitego zakresu przedmiotu zamówienia w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania całości lub części przedmiotu zamówienia i w konsekwencji stosownego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy – Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania.
 
XII. KARY UMOWNE
 
Zamawiający informuje, iż w umowie zamieszczone zostaną następujące zapisy dotyczące kar umownych:
 1. za niewykonanie przedmiotu zamówienia - w wysokości 10% wartości zamówienia brutto,
 2. za niewykonanie przedmiotu zamówienia w ustalonym terminie - w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia wykonawcy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
 
XIII.INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWIERCIA UMOWY:
 
 1. Umowa zostanie zawarta na podstawie wybranej oferty
 2. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania wynikające ze złożonej oferty.
 
Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaakceptuje warunki wykonywania przedmiotu zamówienia określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zaoferuje najniższą cenę za całkowite wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem zapytania.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana w budżecie Gminy Trzciel na realizację przedsięwzięcia lub z innego ważnego powodu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Jaszka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-05-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Jaszka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-05-06 08:05:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-05-06 08:06:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-05-30 13:23:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8647 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony