ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego: Remont przystani kajakowej wraz z utworzeniem infrastruktury towarzyszącej Drukuj informację Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego: Remont przystani kajakowej wraz z utworzeniem infrastruktury towarzyszącej

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego: Remont przystani kajakowej wraz z utworzeniem infrastruktury towarzyszącej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2014-08-26 15:30:00

Miejsce złożenia oferty: SekretariaT UM w Trzcielu – biuro nr 2, Urząd Miejski w Trzcielu ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel

Ogłoszono dnia: 2014-08-13 przez Robert Jaszka

Treść:

Trzciel dnia 13.08.2014r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Gmina Trzciel zapytuje o możliwość świadczenia przez Państwa usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego:
 
„Remont przystani kajakowej wraz z utworzeniem infrastruktury towarzyszącej.”
 
Dokumentacja projektowa dotycząca przedsięwzięcia znajduję się do wglądu w biurze nr 14 w budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu ul. Poznańska 22, od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 15.00.
Przedmiotem zamówienia jest remont przystani kajakowej wraz z utworzeniem infrastruktury towarzyszącej na działce nr 68/1 obręb II w Trzcielu.
W zakresie robót budowlanych można wyróżnić:
1. Zagospodarowanie przystani kajakowej, a w tym:
<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->
<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->
<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->
<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->
<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->
<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->
2. Wykonanie elementów drogowych – parking i droga dojazdowa, a w tym:
<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->
<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->
<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->
<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->
zgodnie z przedmiarami robót załączonymi do zapytania ofertowego.
W zakres nadzoru inwestorskiego wchodzą roboty branży ogólnobudowlanej – drogowej.
Zamawiający wymaga aby usługa była wykonana przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru będzie wykonywał swoje obowiązki zgodnie z zapisami w art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane, a w szczególności:
<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->
<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->
<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->
<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->
<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->
 
Wypłata wynagrodzenia inspektora nadzoru będzie realizowana po odbiorze końcowym bez usterek nadzorowanych robót w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego.
 
Szacowana wartość robót wynosi:
Netto: 239 716,15 zł
Brutto: 294 850,86 zł
 
Termin realizacji usługi: od 01 września 2014r. do 19 grudnia 2014r.
Pisemne oferty z podaniem:
<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->pełnej nazwy i adresu wykonawcy,
<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->ceny oferty w wartości netto i brutto,
<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->wskaźnika procentowego od wartości nadzorowanych robót na podstawie którego określono cenę oferty,
<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->terminu realizacji usługi,
<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->terminu płatności za usługę,
<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->akceptacji zakresu obowiązków inspektora nadzoru wymienionych w zapytaniu ofertowym,
<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->terminu ważności oferty,
należy złożyć w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu, na którym należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Usługa nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego: Remont przystani kajakowej wraz z utworzeniem infrastruktury towarzyszącej.”
w sekretariacie UM w Trzcielu – biuro nr 2 lub na adres:
Urząd Miejski w Trzcielu
ul. Poznańska 22
66-320 Trzciel
do dnia 26 sierpnia 2014r. godz. 15.30
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert na podstawie następującego kryterium:
Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia - 100%.
Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 
Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaakceptuje warunki wykonywania usługi określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zaoferuje najniższą cenę za świadczenie usługi będącej przedmiotem zapytania.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana w budżecie Gminy Trzciel na realizację zadania lub z innego ważnego powodu.

Załączniki:
1. Przedmiar
« powrót do poprzedniej strony