ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej w Zespole Edukacyjnym w Trzcielu.”Drukuj informację Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej w Zespole Edukacyjnym w Trzcielu.”

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej w Zespole Edukacyjnym w Trzcielu.”

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2015-05-14 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2015-05-14 10:15:00

Miejsce złożenia oferty: w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu biuro nr 2 ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel

Ogłoszono dnia: 2015-04-29 przez Robert Jaszka

Treść:

ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE
 
 
„Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej w Zespole Edukacyjnym
w Trzcielu.”
 
1) Nazwa oraz adres zamawiającego.
Gmina Trzciel
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
tel. (95) 74-31-400
 fax. (95) 74-31-400 lub (95) 74-31-415
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
 
2)  Tryb udzielenia zamówienia.
Zapytanie ofertowe – w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH /Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmian./.
 
3) Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie instalacji sygnalizacji pożarowej w Zespole Edukacyjnym  w Trzcielu w zakresie zabezpieczenia poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych oparty na optycznych czujkach dymu, przyciskach ROP z czteropętlową centralą sygnalizacji pożaru zgodnie z projektem wykonawczym z grudnia 2014r. będącym załącznikiem do zapytania.
 
4) Termin wykonania zamówienia.
Rozpoczęcie prac: 29 czerwiec 2015r.
Zakończenie prac: 10 sierpnia 2015r.
 
5) Termin związania ofertą.
  1. Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 
6) Odrzucenie oferty.
Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie: przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia oraz wymaganego sposobu złożenia oferty.
 
7) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
       wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz 
       sposobu oceny ofert.
  1. Cena – 100%
Oferta z najniższą ceną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uzyska maksymalną ilość punktów C = 100, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg poniższego wzoru, gdzie C oznacza liczbę zdobytych punktów za kryterium.
                                        
 
                                                              Cena oferty najtańszej
                                                  C = ------------------------------------- x 100 pkt.
                                                                  Cena oferty badanej
 
8) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu biuro nr 2 ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel nie później niż do dnia
14 maja 2015r. do godz. 1000  z zamieszczeniem dokładnego adresu składającego ofertę z wyraźnym opisem: Oferta w zapytaniu ofertowym na: „Wykonywanie instalacji sygnalizacji pożarowej w Zespole Edukacyjnym  w Trzcielu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 maja 2015r. o godz. 1015 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Trzcielu.
 
9) Dodatkowe informacje.
Wszelkie informacje dotyczące szczegółów zapytania ofertowego oraz formy złożenia oferty zamieszczone są w „Opisie zapytania ofertowego” z dnia 22.04.2015r. dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.bip.trzciel.pl oraz w biurze nr 14 w budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu ul. Poznańska 22, w godz. 7.30 – 15.30.
Trzciel dnia 08 maja 2015r.
 
 
 
ZMIANA OGŁOSZENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
ORAZ OPISU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 
 
Zamawiający dokonuje zmiany ogłoszenia zapytania ofertowego oraz opisu zapytania ofertowego na:
 
„Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej w Zespole Edukacyjnym w Trzcielu.”
 
Modyfikacja dotyczy:
 
Przedłuża się termin składania ofert w postępowaniu do dnia 20.05.2015r. godz. 10.00. Termin otwarcia ofert w dniu 20.05.2015r. godz. 10.15.
 
Niniejsza zmiana stanowi integralną część ogłoszenia zapytania ofertowego oraz opisu zapytania ofertowego  wiążącą wykonawców uczestniczących  w przedmiotowym postępowaniu.

Załączniki:
1. projekt
2. rysunki
3. Opis

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Jaszka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-04-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Jaszka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-04-29 14:49:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-04-29 14:49:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-05-29 10:35:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7776 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony