ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zacisze w TrzcieluDrukuj informację Zamówienie publiczne: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zacisze w Trzcielu

Szczegóły informacji

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zacisze w Trzcielu

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2015-10-21 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2015-10-21 10:30:00

Miejsce złożenia oferty: Siedziba Urzędu Miejskiego w Trzcielu biuro nr 2 ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel

Ogłoszono dnia: 2015-10-12 przez .

Treść:

Trzciel dnia 12.10.2015r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE
 
 
Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zacisze
w Trzcielu”
 
1) Nazwa oraz adres zamawiającego.
Gmina Trzciel
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
tel. (95) 74-31-400
fax. (95) 74-31-400 lub (95) 74-31-415
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

 
2) Tryb udzielenia zamówienia.
Zapytanie ofertowe – zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH /Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmian./.

 
3) Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na
ul. Zacisze w Trzcielu.
W zakresie robót budowlanych można wyróżnić:
  1. Budowę sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 110 mm i długości 499,0 m,
  2. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U o średnicy 200 mm i długości 419,5 m,
Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany w takich dokumentach jak: dokumentacja projektowa (stanowiąca załącznik do zapytania), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (stanowiąca załącznik do zapytania) oraz przedmiary robót (stanowiące załączniki do zapytania), w oparciu o które należy wykonać przedmiot zamówienia.
 
 
4) Termin wykonania zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 14 grudnia 2015 roku.
 
5) Termin związania ofertą.
  1. Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 
6) Odrzucenie oferty.
Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie: przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganego sposobu złożenia oferty.

 
7) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz
sposobu oceny ofert.
  1. Cena – 100%
Oferta z najniższą ceną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uzyska maksymalną ilość punktów C = 100, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg poniższego wzoru, gdzie C oznacza liczbę zdobytych punktów za kryterium.
 
Cena oferty najtańszej
C = ------------------------------------- x 100 pkt.
Cena oferty badanej
 
 
8) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu biuro nr 2 ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel nie później niż do dnia
21 października 2015r. do godz. 1000 z zamieszczeniem dokładnego adresu składającego ofertę z wyraźnym opisem: Oferta w zapytaniu ofertowym na: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zacisze w Trzcielu.”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 października 2015r. o godz. 1015 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Trzcielu.
 
9) Dodatkowe informacje.
Wszelkie informacje dotyczące szczegółów zapytania ofertowego oraz formy złożenia oferty zamieszczone są w „Opisie zapytania ofertowego” z dnia 12.10.2015r. dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.bip.trzciel.pl oraz w biurze nr 14 w budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu ul. Poznańska 22, w godz. 7.30 – 15.30.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana w budżecie Gminy Trzciel na realizację przedsięwzięcia lub z innego ważnego powodu.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-10-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-10-12 15:48:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-10-12 15:49:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-10-22 08:44:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7783 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony