ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE Przebudowa budynku przy Placu Zjednoczenia Narodowego 9 w Trzcielu Drukuj informację Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE Przebudowa budynku przy Placu Zjednoczenia Narodowego 9 w Trzcielu

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE Przebudowa budynku przy Placu Zjednoczenia Narodowego 9 w Trzcielu

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2016-02-19 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2016-02-19 10:15:00

Miejsce złożenia oferty: Sekretariat Urządu Miejskiego w Trzcileu, biuro nr 2

Ogłoszono dnia: 2016-02-05 przez Robert Jaszka

Treść:

Trzciel dnia 05.02.2016r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE
 
 
„Przebudowa budynku przy Placu Zjednoczenia Narodowego 9 w Trzcielu
- I piętro OPS.”
 
1) Nazwa oraz adres zamawiającego.
Gmina Trzciel
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
tel. (95) 74-31-400
 fax. (95) 74-31-400 lub (95) 74-31-415
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
 
2)  Tryb udzielenia zamówienia.
Zapytanie ofertowe – zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH /Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmian./.
 
3) Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku na Placu Zjednoczenia Narodowego 9 w Trzcielu w zakresie dostosowania pomieszczeń I piętra obiektu na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.
W zakresie robót budowlanych można wyróżnić:
 1. Nadproża, rozbiórki i zamurowania
 2. Podłoża i posadzki
 3. Sufity podwieszane gipsowo – kartonowe
 4. Sufity podwieszane kasetonowe
 5. Ściany działowe
 6. Malowanie ścian
 7. Stolarka drzwiowa
 8. Wentylacja grawitacyjna
 9. Wewnętrzne instalacje elektryczne:
 • Zasilanie
 • Obwody podstawowe
 • Oświetlenie awaryjne
 • Sieć logiczna
 • Instalacja wyrównawcza
 • Pomiary pomontażowe
 1. Roboty sanitarne:
- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja wodno - kanalizacyjna
Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany w takich dokumentach jak: dokumentacja projektowa (stanowiąca załącznik do zapytania), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (stanowiąca załącznik do zapytania) oraz przedmiary robót (stanowiące załączniki do zapytania), w oparciu o które należy wykonać przedmiot zamówienia.
 
4) Termin wykonania zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w  terminie do dnia 30 czerwca 2016 roku.
 
5) Termin związania ofertą.
 1. Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 
6) Odrzucenie oferty.
Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie: przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganego sposobu złożenia oferty.
 
7) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
       wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz 
       sposobu oceny ofert.
 1. Cena – 100%
Oferta z najniższą ceną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uzyska maksymalną ilość punktów C = 100, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg poniższego wzoru, gdzie C oznacza liczbę zdobytych punktów za kryterium.
                                        
 
 
                                                              Cena oferty najtańszej
                                                  C = ------------------------------------- x 100 pkt.
                                                                  Cena oferty badanej
 
 
8) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu biuro nr 2 ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel nie później niż do dnia
19 lutego 2016r. do godz. 1000  z zamieszczeniem dokładnego adresu składającego ofertę z wyraźnym opisem: Oferta w zapytaniu ofertowym na:Przebudowa budynku przy Placu Zjednoczenia Narodowego 9 w Trzcielu - I piętro OPS.”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu
19 lutego 2016r. o godz. 1015 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Trzcielu.
 
9) Dodatkowe informacje.
Wszelkie informacje dotyczące szczegółów zapytania ofertowego oraz formy złożenia oferty zamieszczone są w „Opisie zapytania ofertowego” z dnia 03.02.2016r. dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.bip.trzciel.pl oraz w biurze nr 14 w budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu ul. Poznańska 22, w godz. 7.30 – 15.30.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana w budżecie Gminy Trzciel na realizację przedsięwzięcia lub z innego ważnego powodu.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Jaszka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Jaszka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-05 15:19:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-05 15:23:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-24 11:04:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6986 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony