ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Naprawy nawierzchni dróg na terenie Gminy TrzcielDrukuj informację Zamówienie publiczne: Naprawy nawierzchni dróg na terenie Gminy Trzciel

Szczegóły informacji

Naprawy nawierzchni dróg na terenie Gminy Trzciel

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2016-02-25 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2016-02-25 10:15:00

Miejsce złożenia oferty: Siedziba Urzędu Miejskiego w Trzcielu biuro nr 2 ul. Poznańska 22, 66-320

Ogłoszono dnia: 2016-02-10 przez Robert Jaszka

Treść:

Trzciel dnia 10.02.2016r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE
„Naprawy nawierzchni dróg na terenie Gminy Trzciel.”
 
1) Nazwa oraz adres zamawiającego.
Gmina Trzciel
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
tel. (95) 74-31-400
 fax. (95) 74-31-400 lub (95) 74-31-415
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
 
2)  Tryb udzielenia zamówienia.
Zapytanie ofertowe – zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH /Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmian./.
 
3) Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi remontów oraz naprawy nawierzchni dróg gminnych w następującym zakresie:
  • profilowanie dróg gruntowych równiarką z zagęszczaniem – około 100 000 m2,
  • uzupełnianie nawierzchni drogi gruntowej tłuczniem – wg potrzeb,
  • uzupełnianie nawierzchni drogi asfaltowej masą asfaltową na zimno – wg potrzeb.
 
4) Termin wykonania zamówienia.
Rozpoczęcie prac: 01 marzec 2016r.
Zakończenie prac: 31 grudzień 2016r.
 
5) Termin związania ofertą.
  1. Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 
6) Odrzucenie oferty.
Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie: przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia oraz wymaganego sposobu złożenia oferty.
 
7) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
       wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz 
       sposobu oceny ofert.
  1. Stawka wynagrodzenia za 1 m2 profilowania drogi gruntowej równiarką z zagęszczaniem - 50%
Oferta z najniższą stawką uzyska maksymalną ilość punktów A = 50, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg poniższego wzoru, gdzie A oznacza liczbę zdobytych punktów za kryterium.
 
                                                                 Cena oferty najtańszej
                                                  A = ------------------------------------- x 50 pkt.
                                                                  Cena oferty badanej
 
2. Stawka wynagrodzenia za 1 m3 uzupełnienia nawierzchni drogi gruntowej tłuczniem - 30%
Oferta z najniższą stawką uzyska maksymalną ilość punktów B = 30, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg poniższego wzoru, gdzie B oznacza liczbę zdobytych punktów za kryterium.
 
                                                                 Cena oferty najtańszej
                                                  B = ------------------------------------- x 30 pkt.
                                                                  Cena oferty badanej
 
  1. Stawka wynagrodzenia za 1 m2  uzupełniania nawierzchni drogi asfaltowej masą asfaltową na zimno - 20%
 
Oferta z najniższą stawką uzyska maksymalną ilość punktów C = 20, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg poniższego wzoru, gdzie C oznacza liczbę zdobytych punktów za kryterium.
 
                                                                 Cena oferty najtańszej
                                                  C = ------------------------------------- x 20 pkt.
                                                                  Cena oferty badanej
 
 
 
 
8) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu biuro nr 2 ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel nie później niż do dnia
25 lutego 2016r. do godz. 1000  z zamieszczeniem dokładnego adresu składającego ofertę z wyraźnym opisem: Oferta w zapytaniu ofertowym na: Naprawy nawierzchni dróg na terenie Gminy Trzciel.”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 lutego 2016r. o godz. 1015 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Trzcielu.
 
9) Dodatkowe informacje.
Wszelkie informacje dotyczące szczegółów zapytania ofertowego oraz formy złożenia oferty zamieszczone są w „Opisie zapytania ofertowego” z dnia 10.02.2016r. dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.bip.trzciel.pl oraz w biurze nr 14 w budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu ul. Poznańska 22, w godz. 7.30 – 15.30.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trzciel dnia 26.02.2016r.
 
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
W ZAPYTANIU OFERTOWYM
 
 
Gmina Trzciel w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 10.02.2016r. na:
 
„Naprawy nawierzchni dróg na terenie Gminy Trzciel.”
 
informuje, że najkorzystniejszą według przyjętych kryteriów oceny ofertę tj.
  1. Stawka wynagrodzenia za 1 m2 profilowania drogi gruntowej równiarką z zagęszczaniem - 50%.
  2. Stawka wynagrodzenia za 1 m3 uzupełnienia nawierzchni drogi gruntowej tłuczniem - 30%.
  3. Stawka wynagrodzenia za 1 m2  uzupełniania nawierzchni drogi asfaltowej masą asfaltową na zimno - 20%
 
złożył wykonawca:
PPUH KOLIBER Kazimierz Witek
ul. Leśna 3a, 66-440 Skwierzyna
 
Kwota brutto jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:120000,00 zł
Oferty złożone w postępowaniu:
Nr oferty
Nawa wykonawcy
Stawka wynagrodzenia brutto za
1 m2 profilowania drogi gruntowej równiarką z zagęszczaniem
Stawka wynagrodzenia brutto za
1 m3 uzupełnienia nawierzchni drogi gruntowej tłuczniem
Stawka wynagrodzenia brutto za
1 muzupełniania nawierzchni drogi asfaltowej masą asfaltową na zimno
1
PPUH KOLIBER Kazimierz Witek, ul. Leśna 3a,
66-440 Skwierzyna
0,22 zł
132,84 zł
82,41 zł
2
Roboty Drogowe, Prace Ziemne, Paweł Konieczny, Siercz 15, 66-320 Trzciel
0,22 zł
134,04 zł
82,41 zł
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Jaszka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Jaszka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-10 15:18:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-10 15:20:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-26 14:40:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7662 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony