ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE - Przebudowa dachu na budynku mieszkalno - usługowym na ul. Świerczewskiego 4 w Brójcach Drukuj informację Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE - Przebudowa dachu na budynku mieszkalno - usługowym na ul. Świerczewskiego 4 w Brójcach

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE - Przebudowa dachu na budynku mieszkalno - usługowym na ul. Świerczewskiego 4 w Brójcach

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2016-03-03 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2016-03-03 10:15:00

Miejsce złożenia oferty: Sekretariat Urządu Miejskiego w Trzcileu, biuro nr 2

Ogłoszono dnia: 2016-02-16 przez Robert Jaszka

Treść:

Trzciel dnia 17.02.2016r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE
 
 
 „Przebudowa dachu na budynku mieszkalno - usługowym
na ul. Świerczewskiego 4  w Brójcach.”
 
1) Nazwa oraz adres zamawiającego.
Gmina Trzciel
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
tel. (95) 74-31-400
 fax. (95) 74-31-400 lub (95) 74-31-415
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
 
2)  Tryb udzielenia zamówienia.
Zapytanie ofertowe – zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH /Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmian./.
 
3) Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dachu na budynku mieszkalno - usługowym na
ul. Świerczewskiego 4  w Brójcach zgodnie z decyzją PINB w Międzyrzeczu znak: SI-7356-9/2014 z dnia 28.01.2015r.
W zakresie robót budowlanych można wyróżnić:
  1. Roboty rozbiórkowe,
  2. Dach – roboty dekarskie,
  3. Dach – roboty blacharskie,
  4. Remont kominów.
Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany w decyzji PINB w Międzyrzeczu znak: SI-7356-9/2014 z dnia 28.01.2015r. oraz przedmiarze robót (stanowiących załączniki do zapytania), w oparciu o które należy wykonać przedmiot zamówienia.
 
4) Termin wykonania zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w  terminie do dnia 31 sierpnia 2016 roku.
 
5) Termin związania ofertą.
  1. Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 
6) Odrzucenie oferty.
Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie: przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganego sposobu złożenia oferty.
 
7) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
       wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz 
       sposobu oceny ofert.
  1. Cena – 100%
Oferta z najniższą ceną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uzyska maksymalną ilość punktów C = 100, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg poniższego wzoru, gdzie C oznacza liczbę zdobytych punktów za kryterium.
                                      
 
                                                              Cena oferty najtańszej
                                                  C = ------------------------------------- x 100 pkt.
                                                                  Cena oferty badanej
 
 
8) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu biuro nr 2 ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel nie później niż do dnia
03 marca 2016r. do godz. 1000  z zamieszczeniem dokładnego adresu składającego ofertę z wyraźnym opisem: Oferta w zapytaniu ofertowym na:Przebudowa dachu na budynku mieszkalno - usługowym na ul. Świerczewskiego 4  w Brójcach.”.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu
03 marca 2016r. o godz. 1015 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Trzcielu.
 
9) Dodatkowe informacje.
Wszelkie informacje dotyczące szczegółów zapytania ofertowego oraz formy złożenia oferty zamieszczone są w „Opisie zapytania ofertowego” z dnia 17.02.2016r. dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.bip.trzciel.pl oraz w biurze nr 14 w budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu ul. Poznańska 22, w godz. 7.30 – 15.30.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana w budżecie Gminy Trzciel na realizację przedsięwzięcia lub z innego ważnego powodu.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Trzciel dnia 16.03.2016r.
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  W ZAPYTANIU OFERTOWYM
 
Gmina Trzciel w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 17.02.2016r. na:
 
„Przebudowa dachu na budynku mieszkalno - usługowym
na ul. Świerczewskiego 4  w Brójcach.”
 
informuje, że najkorzystniejszą (najtańszą cenowo) ofertę złożyła firma:
 
Zakład Blacharsko – Dekarsko – Budowlany Antoni Hirt, Grójec Wielki 26, 64-214 Chobienice
 
Kwota oferty:
Netto: 92 558,47 zł
Brutto: 99 963,15 zł
 
Kwota brutto jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
135 054,44,00 zł
 
Oferty złożone w postępowaniu:
Nr oferty
Nawa wykonawcy
Kwota oferty brutto
1
Usługi Remontowo – Budowlane „KRZYCH” Krzysztof Dołowicz, ul. Mickiewicza 60, 66-300 Międzyrzecz
106 131,28 zł
2
P.P.H.U. DREWPAK, Grzmiąca ul. Staniczka 20, 69-108 Cybinka
126 690,00 zł
3
Zakład Ogólnobudowlany Władysław Hoffman, ul. Koszykowa 12, 64-300 Nowy Tomyśl
129 356,31 zł
4
Zakład Blacharsko – Dekarsko – Budowlany Antoni Hirt, Grójec Wielki 26,
64-214 Chobienice
99 963,15 zł
5
Zakład Ogólnobudowlany Marian Kałuża, ul. Paska 33, 69-200 Sulęcin
123 112,91 zł
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Jaszka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Jaszka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-17 13:20:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-17 13:29:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-13 11:40:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7141 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony