ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Trzciel: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel Drukuj informację Zamówienie publiczne: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Trzciel: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Trzciel: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 36492 - 2017

Termin składania ofert / wniosków: 2017-03-14 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2017-03-14 10:15:00

Ogłoszono dnia: 2017-03-03 przez Robert Jaszka

Treść:

Ogłoszenie nr 36492 - 2017 z dnia 2017-03-03 r.
 
Trzciel: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzciel, krajowy numer identyfikacyjny 21096689800000, ul. ul. Poznańska  22, 66320   Trzciel, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 095 74-31-400, e-mail robert.jaszka@trzciel.pl, faks 095 74-31-400.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.trzciel.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie
www.bip.trzciel.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
nie
www.bip.trzciel.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:
Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowania od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzciel. Usługa odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i na terenie Gminy Trzciel obejmuje: 1) Selektywne odbieranie odpadów komunalnych (zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzciel) następujących frakcji odpadów: a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, b) przeterminowanych leków i chemikaliów, c) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, d) elektrycznych i elektronicznych wraz ze sprzętem AGD e) odpadów budowlanych i rozbiórkowych – gruz budowlany, f) zużytych opon, g) odpadów zielonych, h) papieru i tektury, i) szkła w tym szkła bezbarwnego i szkła kolorowego, j) tworzywa sztucznego, k) opakowań wielomateriałowych, l) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji. 2) Odbiór przeterminowanych leków zbieranych przez mieszkańców w punktach aptecznych w Trzcielu i w Brójcach oraz przychodniach zdrowia w Trzcielu i w Brójcach, oraz wyposażenie do dnia 31 marca 2017r. punktów w oznakowany pojemnik przeznaczony do zbierania przeterminowanych leków o pojemności min. 50 l. 3) Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych bezpośrednio ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i zebranych w punktach zbiórki przeterminowanych leków w sposób, zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz.250 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1985). Usługa objęta przedmiotem zamówienia musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 8 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90511000-2
Dodatkowe kody CPV:90511300-5, 90513100-7, 90512000-9, 90514000-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/09/2018

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać, że: - jest wpisany do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9 b w zakresie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), który prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, - posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych wydane przez właściwego starostę, o którym mowa w art. 41 lub w art. 233 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1985) lub posiadają wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy; - posiada wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1985) prowadzonego przez marszałka województwa lub przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, do czasu utworzenia rejestru przez marszałka województwa, zgodnie z art. 235 ust. 2 ww. Ustawy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać,że: • w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał bądź wykonuje usługę lub usługi polegające na odbiorze lub odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, przez 12 kolejnych miesięcy, w ilości łącznie nie mniejszej niż 1 300 Mg. W wypadku gdy usługi są nadal wykonywane należy podać łączną masę odpadów komunalnych odebranych przed upływem terminu składania ofert. • zapewnienia odpowiednie usytuowanie i wyposażenie bazy magazynowo transportowej, tj. posiada bazę magazynowo – transportową usytuowaną w gminie Trzciel lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Trzciel, na terenie do którego posiada tytuł prawny, • dysponuje odpowiednim sprzętem niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia w ilości:  co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,  co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,  co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych wydane przez właściwego starostę, o którym mowa w art. 41 lub w art. 233 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1985) lub posiadają wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy. 3. Aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1985) prowadzonego przez marszałka województwa lub przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, do czasu utworzenia rejestru przez marszałka województwa, zgodnie z art. 235 ust. 2 ww. ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. – załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. – załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, b) Stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, c) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin płatności faktury 20
Czas reakcji na reklamację 20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia dopuszczalna jest w przypadku: • zmiany powszechnie obowiązującego prawa, która w sposób istotny wpłynie na zasady wykonywania przedmiotu zamówienia, • zmiany stawki VAT podatku od towarów i usług - wartość brutto przedmiotu umowy ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany stawki podatku od towarów i usług, • odstąpienia na wniosek zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, • wprowadzenia zmian w stosunku do przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia. 2) zmiana podwykonawców, pod warunkiem wcześniejszego uzyskania akceptacji zamawiającego, 3) zmiany w sposobie dokonywania płatności i rozliczania, 4) rezygnacji przez zamawiającego z części usług.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14/03/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trzciel dnia 09 marca 2017r.
 
Znak sprawy: GI.271.02.2017.R.J.
 
ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH /Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zmian/ zamawiający informuje, że w postępowaniu  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z  terenu Gminy Trzciel.”
 
Zmienia się § 8 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
§ 8
1.  Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:
 1. w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
 2. w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia w złożeniu sprawozdań o których mowa w § 6 ust. 1 i 6,
 3. w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu harmonogramu,
 4. w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki, za niedostarczenie właścicielom nieruchomości harmonogramu zaakceptowanego przez Zamawiającego w terminie do 29 marca 2017r. Za równoznaczne z niedostarczeniem harmonogramu uważa się sytuację, w której spośród 50 wybranych przez Zamawiającego właścicieli nieruchomości więcej niż 5 właścicieli nie otrzymało od Wykonawcy harmonogramu,
 5. w wysokości 5.000,00 zł za każdy dzień zwłoki, za niedostarczenie właścicielom nieruchomości pojemników albo worków do selektywnej zbiórki odpadów, w terminie do 31 marca 2017r.  Za równoznaczne z niedostarczeniem pojemników albo worków uważa się sytuację, w której spośród 50 wybranych przez Zamawiającego właścicieli nieruchomości więcej niż 5 właścicieli nie otrzymało od Wykonawcy pojemników albo worków,
 6. w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki, za każdy udokumentowany przypadek niedostarczenia właścicielom nieruchomości pojemników na odpady zmieszane w terminie do 31 marca 2017r.  Za równoznaczne z niedostarczeniem pojemników na odpady zmieszane uważa się sytuację, w której właściciel nieruchomości zgłosi i udokumentuje powyższy fakt Zamawiającemu,
 7. w wysokości 300,00 zł za każdy przypadek nieuprzątnięcia miejsca odbioru, gdy zanieczyszczenie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca na uprzątnięcie terenu ma 24 godziny od daty zgłoszenia faktu przez Zamawiającego,
 8. w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek niedotrzymania zadeklarowanego czasu reakcji na reklamację wynoszącego …….. dni roboczych dotyczącego stwierdzonego i udokumentowanego nieodebrania odpadów z nieruchomości zamieszkałej w terminie określonym w harmonogramie,
 9. w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki, za każdy udokumentowany przypadek nie dostarczenia pojemników albo worków do selektywnej zbiórki odpadów lub pojemników na odpady zmieszane w okresie realizacji umowy dla nowo zgłoszonych nieruchomości,
 10. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 6 ust. 10 umowy czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1.000,00 zł za każdy taki przypadek. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 6 ust. 10 umowy czynności.
 11. w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.
2.  Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej:
 1. w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia
      Wykonawcy, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie.
 
Powyższe zmiana SIWZ jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Trzciel dnia 10 marca 2017r.
 
Znak sprawy: GI.271.02.2017.R.J.
 
ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH /Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zmian/ zamawiający dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z  terenu Gminy Trzciel.”
 
Modyfikacja dotyczy:
Przedłuża się termin składania ofert w postępowaniu do dnia 16.03.2017r. godz. 10.00. Termin otwarcia ofert w dniu 16.03.2017r. godz. 10.15.
Niniejsza zmiana stanowi integralną część SIWZ  wiążącą wykonawców uczestniczących w przedmiotowym przetargu.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
Trzciel, dnia 16.03.2017r.
 
Znak sprawy: GI.271.02.2017.R.J
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy: Przetarg nieograniczony: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel
 
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zmian./ Gmina Trzciel informuje:
W dniu 16.03.2017r. o godzinie 10:15 dokonano otwarcia ofert złożonych
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel.
 
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
942 354,00 zł brutto.
 
Łącznie wpłynęły 3 oferty zgodnie z poniższym zestawieniem.
Wszystkie oferty wpłynęły w terminie oznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.
Wszystkie oferty zostały złożone w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
 
Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
z terenu Gminy Trzciel.
 
Nr oferty
Nawa wykonawcy
Wynagrodzenie netto za realizację całości przedmiotu zamówienia
Wynagrodzenie brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia
Termin wykonania
Termin płatności faktury
Czas reakcji na reklamację
1
Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska „Mrówka”
Sp. z o.o., ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
873 000,00 zł
942 840,00 zł
01.04.2017r. – 30.09.2018r.
30 dni
1 dzień
2
ENERIS Surowce Spółka Akcyjna, ul. Żagnańska 232a, 25-563 Kielce
1 104 030,00 zł
1 192 352,40 zł
01.04.2017r. – 30.09.2018r.
30 dni
1 dzień
3
Przedsiębiorstwo – Produkcyjno – Handlowo - Usługowe. „Niewiadomski” Władysław Niewiadomski, ul. Pamiątkowa 32,
66-300 Międzyrzecz
774 000,00 zł
835 920,00 zł
01.04.2017r. – 30.09.2018r.
30 dni
1 dzień
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trzciel dnia 22 marca 2017r.
 
Znak sprawy: GI.271.02.2017.R.J.
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
            Gmina Trzciel zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH /Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zmian./ informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na:
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z  terenu Gminy Trzciel.”
 
wybrano ofertę nr 3 tj.
Przedsiębiorstwo – Produkcyjno – Handlowo - Usługowe. „Niewiadomski” Władysław  Niewiadomski, ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferta złożona przez wykonawcę nie podlegającego wykluczeniu, nie podlegająca odrzuceniu, najkorzystniejsza - otrzymała największą ilość punktów wg przyjętych kryteriów oceny tj. CENA – 60%, TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY– 20%, CZAS REAKCJI NA REKLAMACJĘ – 20%.
 
Cena oferty netto:  774 000,00  zł
Cena oferty brutto:  835 920,00  zł
Termin płatności faktury:  30 dni
Czas reakcji na reklamację: 1 dzień roboczy
 
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców którzy złożyli oferty:
OFERTA NR 1 - Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska „Mrówka” Sp. z o.o., ul. Poznańska 22, 
                             66-320 Trzciel
OFERTA NR 2 - ENERIS Surowce Spółka Akcyjna, ul. Żagnańska 232a, 25-563 Kielce
OFERTA NR 3 - Przedsiębiorstwo – Produkcyjno – Handlowo - Usługowe. „Niewiadomski”
                            Władysław  Niewiadomski, ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz
 
Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.
Nr oferty
Punktacja w kryterium – Cena 60%
Punktacja w kryterium – Termin płatności faktury 20%
Punktacja w kryterium – Termin dostawy 20%
Łączna punktacja
1
53 pkt
20 pkt
20 pkt
93 pkt
2
42 pkt
20 pkt
20 pkt
82 pkt
3
60 pkt
20 pkt
20 pkt
100 pkt
 
Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.
Nie dotyczy
 
Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone.
Nie dotyczy
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Jaszka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-03-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Jaszka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-03-03 14:12:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-03-03 14:16:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-03-22 14:48:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7374 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony